odluke sa sjednice vlade

Za Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija 344.000 eura

Zakonom je predviđeno da se Fond finansira iz budžeta Crne Gore u fiksnom iznosu od najmanje 0,09 odsto bruto domaćeg proizvoda

5030 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da obezbijedi sredstva iz tekuće budžetske rezerve za realizaciju Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija u iznosu od 344 hiljada eura.

Na današnjoj sjednici Vlade, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, usvojena je informacija o Fondu za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

„Uvođenjem Fonda se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija i štampanih medija na osnovu čega im se omogućava da pruže širok spektar pluralističkih informacija i različitih sadržaja sa punom nezavisnošću od uticaja i pritisaka“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz Vlade, Zakonom je predviđeno da se Fond finansira iz budžeta Crne Gore u fiksnom iznosu od najmanje 0,09 odsto bruto domaćeg proizvoda.

„Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za tu namjenu obezbijedi iznos od 344.037 eura“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila ključne nalaze iz godišnjeg izvještaja Evropske komisije (EK) za Crnu Goru za ovu godinu.

Tim povodom, kako se navodi, zadužene se radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) da sagledaju sve nalaze i preporuke iz izvještaja EK i da do 1. decembra dostave Vladi na usvajanje Mape puta za ispunjavanje završnih mjerila.

Vlada je usvojila informacija o aktivnostima koje se preduzimaju u oblasti reforme javne uprave u skladu sa preporukama izvještaja o napretku Crne Gore za ovu godinu.

U diskusiji je naglašeno da reforma javne uprave zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem predstavlja jedan od preduslova pristupanja Crne Gore EU.

Kako je saopšteno, krajnji cilj reforme javne uprave, procesa digitalizacije i optimizacije je optimalna i efikasna javna uprava, koja će biti bolji servis za građane i privredu, sa posebnim naglaskom na odgovornost rukovodilaca institucija.

Navodi se da je EK objavila izvještaj u kome je ocijenila da je Crna Gora umjereno spremna za reformu javne uprave i sa ograničenim napretkom u prethodnom periodu.

U informaciji je navedeno da se djelovanjem Vlade i Savjeta za reformu javne uprave, usvajanjem reformskih zakona i strategija, Dinamičkog plana akcija do kraja ove godine, kao i kroz djelovanje radnih timova obrazovanih u saradnji sa civilnim sektorom, Univezitetom, zajednicom opština, pažljivo i posvećeno radi na realizaciji ciljeva usmjerenih ka ispunjenju evropskih standarda i vrijednosti dobre javne uprave.

Vlada je donijela odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine Unije, koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

U diskusiji je naglašeno da se obrazovanjem radne grupe njen sastav želi prilagoditi novim okolnostima i kadrovskim promjenama do kojih je došlo nakon formiranja Vlade.

Iz Vlade su rekli da donošenje te odluka proizilazi i iz potrebe prilagođavanja pregovaračke strukture Crne Gore aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa, u kojoj se očekuje ispunjavanje zadatih završnih mjerila u tom poglavlju, kako bi se stekli uslovi za dobijanje zelenog svijetla za zatvaranje predmetnog poglavlja.

Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period od februara do jula ove godine.

Navodi se da je u izvještajnom periodu planirana realizacija 112 mjera, od kojih su realizovane 92, što čini stepen realizacije 82,1 odsto.

Ocijenjeno je da je takav rezultat na zadovoljavajućem nivou, imajući u vidu otežane okolnosti izazvane pandemijom Kovida-19.

Iz Vlade su kazali da je u toku realizacija većine preostalih obaveza, koje su evidentirane kao nerealizovane, i da se njihova finalizacija očekuje u narednom periodu.

Vlada je donijela odluku o imenovanju Savjeta za reviziju prostornog plana Crne Gore.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra ove godine.

Komisija je u izvještajnom periodu utvrdila da će prioritet u radu biti najteži i najozbiljniji slučajevi napada na novinare i njihovu imovinu, kao i oni kojima u skorijoj budućnosti prijeti zastara, a koji su bili predmet rada prethodnih saziva Komisije.

„Takođe, pored tih slučajeva, Komisija se prioritetno bavi novoformiranim predmetima u vezi napada na predstavnike medija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Komisija od 4. juna do 4. oktobra ove godine obradila devet predmeta napada na novinare iz svoje nadležnosti na štetu sedam novinara i novinarki.

"Od toga, pet napada dogodilo se u ovoj godini, a četiri u ranijem periodu", kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela uredbu o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu izračunavanja graničnih vijednosti emisija za postrojenja koja koriste više vrsta goriva.

Tom uredbom, kako su naveli iz Vlade, vrši se dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa evropskim u toj oblasti, naročito u oblasti sprečavanja industrijskog zagađenja.

„Uredbom su obuhvaćena velika postrojenja za sagorijevanje (ulazne toplotne snage iznad 50 MW), čije su emisije već bile regulisane kroz postojeće akte, ali i srednja postrojenja za sagorijevanje čija je ulazna toplotna snaga između 1 i 50MW“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uredbom predviđena obaveza operatera postrojenja za sagorijevanje, koji odgovornim ponašanjem prema zdravlju ljudi i životnoj sredini mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta vazduha poštujući propisane granične vrijednosti emisija kroz primjenu najboljih dostupnih tehnika za sprječavanje zagađivanja.

Preporučujemo za Vas