pozivaju poslanike da uzmu u razmatranje njihove primjedbe

Grbljani najavili novi protest, protive se kamenolomu u Krimovici

Kako ističu u dopisu, tom pitanju treba dati više na značaju, jer se radi „o životu više sela, mještana, koji već sada trpe štetu zbog postojećeg kamenoloma“

8699 pregleda 12 komentar(a)
Grbalj, Foto: Vuk Lajović
Grbalj, Foto: Vuk Lajović

Mještani grbaljskih sela Višnjeva i Krimovice organizovaće u srijedu u 11 časova protest na lokalitetu Platac gdje se nalazi kamenolom, nezadovolljni odlukom Vlade da usvoji koncesioni akt na predlog kompanije „Carinvest“ gradonačelnika Budve Marka Carevića.

Grupa građana Višnjeva i dijela Krimovice, potpisnika peticije, juče je uputila poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu da se postavi pitanje vezano sa odlukom Vlade i Ministarstva kapitalnih investicija o usvojenom nacrtu koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko građevinskog kamena ležišta „Platac“ opština Kotor, a po zahtjevu „Carinvest“ DOO iz Kotora.

„Objavom na sajtu Vlade, pozvana je javnost da da primjedbe, sugestije i drugo, pa smo iste uputili resornom ministarstvu, kao i lično ministru, međutim cijenimo da iste nisu uopšte razmatrane. Smatramo da resorno ministarstvo, kao i sam ministar u svom radu, nije imalo sluha za primjedbe lokalne zajednice, kao i opštine Kotor, gdje se koncesija dodjeljuje, pa ovakvo postupanje osuđujemo. Napominjemo da smo protiv dodjeljivanja koncesije, kako ovom, tako i trećim licima za bilo kakvu dalju eksploataciju kamena ili drugih mineralnih sirovina, asfaltne baze i bilo kakvog daljnjeg uništavanja našeg kraja. Ukazujemo da smo i prilikom izrade planskog dokumenta (Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor) dali primjedbe na ovaj plan, te da se usvajanju plana gdje bi se na teritoriji Kotor predvidjela eksploatacija mineralnih sirovina protivila i Opština Kotor i da su se isti samo pozvali na plan Višeg reda, kada su to isto i usvojili. Takođe vlada nije obavijestila zainteresovana lica i javnost kada se donosio Plan koncesija, te njihove tvrdnje kako tada nismo imali primjedbe su bez osnova. Ovo zbog toga što je to vlada uradila trudeći se da što više smanji mogućnost uključivanja građana, jer je činjenica da građanstvo ne prati svakodnevno sajtove ministarstva, pa bez uključivanja medija, isti ne mogu biti obaviješteni“, piše u dopisu u koji su Vijesti imale uvid.

Kako ističu, tom pitanju treba dati više na značaju, jer se radi „o životu više sela, mještana, koji već sada trpe štetu zbog postojećeg kamenoloma“.

„Dok bi se ovakvim usvojenim nacrtom koncesije, nastavio štetni uticaj na život ljudi, kao i biljnog i životinjskog svijeta. Napominjemo da se koncesija traži na period od 30 godina, te da narod ne smije da trpi i živi pod uslovima kao do sada, a koji su nastali uslijed akata prethodne Vlade, te da je identičan stav i ove, shodno svim potezima Vlade. Ukazujemo da je većina mještana i vlasnika zemljišta sela Višnjeva i Krimovice, a koji su prvi pogođeni ovakvim postupanjem Vlade protiv ovog koncesionog akta, te su u prilog tome i potpisali peticiju, koju smo uputili resornom ministarstvu, predsjedniku i potpredsjedniku skupštine i predsjedniku vlade i drugima. S obzirom na činjenicu da je i opšta javnost, preko medija upućena u ovu problematiku, smatramo da bi, radi što efektivnije i racionalnije odluke, ovo pitanje trebalo uvrstiti u dnevni red skupštine ili postaviti kao poslaničko pitanje, sa razloga koje dalje navodimo. Smatramo da je već postojeći kamenolom u mnogome do sada ograničio ovaj prostor, kao i njegov razvoj. Na ovom lokalitetu postoji tendencija da se i proširi broj ugostiljskih objekata, privatnog smještaja, a što uslijed postojanja kamenoloma u blizini odbija investitore od ove teritorije“, naglašava se u dopisu.

Imajući u vidu prirodni pejzaž ovog prostora, kako navode, kamenolom figura kao rupa na ovom prostoru i narušava i sami izgled sela, a za šta saglasnost nije dala i Uprava za zaštitu kulturnih dobara.

„Na kraju imajući u vidu na blizinu etno sela – Farme Carević i plaže Ploče, a koje su upravo u „vlasnosti“ istog vlasnika, koji propagira seoski i visoki turizam, dok sa druge strane, nama ostavlja svoj „prljav veš“ u vidu kamenoloma i deponije i drugog. Naime, postupajuće Ministarstvo je zauzelo ovakav stav, vodeći se isključivo interesima pojedinaca, a ne mareći za to da je kamenolom, skoro na pjenu od mora, u blizini postojeće deponije istog vlasnika. Pored ovog, na ovom lokalitetu postoji i asfaltna baza, čije isparavanje i mirisi narušavaju život mještana, kao i zagađuju prirodu i biljne i životinjske vrste ovog podneblja. Sve ovo nezamislivo je da se i pomisli, a ne događa u 21. vijeku u Evropi, dok težimo i gradimo put ka evropskoj zajednici. Cijenimo da se shodno postojećoj dokumentaciji i negativnim mišljenjima nadležnih državnih organa, nisu ispunili zakonski uslovi za donošenje koncesije, pa je kao takva ova odluka nezkonita, a takođe nije legitimna. Dakle, ekologija i Crna Gora kao ekološka država se opet stavlja u drugi plan, mimo usvojenih međunarodnih konvencija o zašiti životne sredine. Ovo i zbog toga što je usvojeni plan Park prirode Platamuni odgovora upravo i teritoriji kamenoloma, pa je nejasno kako se na ovom prostoru može istovremeno predvidjeti i eksploatacija kamena i zaštita tog istog zemljišta i kamena. Dakle, postupanje vlade je kontradiktrono“, piše u dopisu.

Oni pozivaju poslanike da uzmu u razmatranje njihove primjedbe, tе da postave poslaničko pitanje na prvoj narednoj sjednici.

„Jer je ovakvo usvajanje nacrta neprimjerno programu Vlade i svemu za šta bi trebalo da se zalaže, a to su prije svega interesi građana i mještana, a ne jednostrana odluka Vlade na štetu građana. Cijenimo da je ovakvo postupanje rezultat nemoralnih i nezakonitih pobuda određenih lica i smatramo da bi isti trebalo povući, kako bi spriječli devastaciju životne sredine, kao i kvalitet života mještana“, zaključuje se u dopisu.