"Dokumentacija, izjave i saopštenja Uprave za šume i PJ Žabljak nisu usaglašene"

UIP: U slučaju Pelengić, Uprava za šume nije imala dokumentovane dokaze da je pričinjena šteta

"Šumarska inspekcija obavljajući svoje redovne radne zadatke u saradnji sa inspektorima Uprave Policije Crne Gore podnijela je više desetina krivičnih prijava Osnovnom, Specijalnom i Vrhovnom tužilaštvu Crne Gore na odgovorna lica u Upravi za šume koje se nažalost sporo ili godinama ne rješavaju čime akteri nezakonitih radnji u Upravi za šume dobijaju vjetar u leđa za dalje nezakonito postupanje i činjenje"

6669 pregleda 22 reakcija 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Uprava za inspekcijske poslove reagovala je na saopštenje Uprave za šume objavljenim na portalu Vijesti 4. februara pod naslovom „Uprava za šume: Pelengić manipuliše činjenicama, ovdje je riječ o poštovanju zakona“.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za šume Srđan Pejović u tom saopštenju optužio je nadležnu inspekciju da Umjesto utvrđivanja eklatantnih primjera nepoštovanja ugovornih obaveza od strane kompanije Pelengić, kroz kršenje odredbi Izvođačkog projekta, inspekcija „utvrđuje“ da su Izvođački projekti donijeti suprotno Zakonu o šumama“. On je pitao inspekciju gdje su bili do sad da to utvrde i zašto se taj problem otkriva posle toliko godina „ćutanja“.

Reagovanje Uprave za inspekcijske poslove prenosimo u cjelosti.

„Nadležnosti šumarske inspekcije su da vrši nadzor nad primjenom Zakona o šumama kao i pratećih propisa iz ove oblasti , dok je zadatak Uprave za šume da gazduje i upravlja državnim šumama, šumskim zemljištima i goletima u državnom vlasništvu a samim tim i da čuva šume, šumsko zemljište i goleti u državnom vlasništvu od protivpravnog prisvajanja i korišćenja. Ovu zakonom propisanu raspodjelu nadležnosti,ovlašćenja i odgovornosti u javnom nastupu Uprava za šume namjerno zanemaruje, okrivljujući inspektore za ono što je zapravo njihov posao, obaveza i odgovornost. Da bi javnost shvatila bolje, u Upravi za šume je uposleno oko 400 zaposlenih kojima je u opisu posla čuvanje šuma od protivpravnog prisvajanja i korišćenja, kao i gazdovanje i upravljanje državnim šumama na zakonom propsan način. Šumarskih inspektora čija je nadležnost nadzor nad primjenom propisa iz ove oblasti ima 10 inspektora koji koji kontrolišu zakonitost rada Uprave za šume, privatnih valsnika šuma, korisnika šuma, koncesionara i dr.

U konkretnom slučaju, Inspekcija za šume je po inicijativi doo „Pelengić Trade“ iz Bijelog Polja obavila inspekcijski nadzor 1. februara ove godine kod Uprave za šume- PJ Žabljak uz prisustvo predstavnika Uprave za šume CG i zaposlenih u PJ Žabljak, kao i u prisustvu podnosioca inicijative. Uvidom u dokumentaciju utvrđene su nepravilnosti kod Uprave za šume koje se tiču rješenja o usvojanju godišnjeg izvođačkog projekta za 2021.godinu koje se odnosi na tri gazdinske jedinice i 12 odeljenja što Zakon o šumama ne prepoznaje, jer je osnovna jedinica za koju se donosi Izvođački projekat odjeljenje. Izvođački projekti nisu zavedeni kao zasebni dokument, nego je pod jednim brojem zavedeno usvajanje 12 odeljenja što je veliki broj dokumenta a što pruža razne mogućnosti za zloupotrebu, iz razloga što u rješenju o usvajanju godišnjeg izvođačkog projekta, što takođe zakon ne prepoznaje, nisu sadržani bitni elementi kao što su vrsta drveta, količina doznačene drvne mase po vrstama drveća i po odjeljenjima i Gazdinskim jedinicama kao ni ukupna količina doznačene drvne mase po odjeljenjima, Gazdinskim Jedinicama i na području Područne Jedinice Žabljak Uprave za šume.

Nalogom direktora Uprave za šume g.Pejovića prema d.o.o.“Pelengić Trade“ korisniku šuma po ugovorima je naloženo obustvljanje svih radova u GJ „Gornji Šaranci“ odeljenje 1 a i 2a do ispunjenja svih uslova za rad po izvođačkim projektima. Direktor Pejović je obavijestio inspekciju da je Uprava za šume donijela nalog o obustavi radova na osnovu dopisa šefa PJ Žabljak. Uvidom u izvještaj čuvara šuma koji je dostavljen inspekciji od strane podnosioca inicijative je navedeno da je korisnik šuma skrenuo sa traktorskih vlaka koje je obilježio čuvar šuma na ovom rejonu u PJ Žabljak. U izvještaju inžinjera za koncesije se navodi da je korisnik skrenuo traktorom van traktorske vlake 60-70 m i da na toj dionici nijesu pričinjene štete u vidu oštećenja vitalnih stabala a što se tiče podmalatka je pričinjena neznatna šteta koje se za sada može tolerisati. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da Uprava za šume nema dokumentovane dokaze da je šteta pričinjena pa je inspekcija ukazivanjem tražila da Uprava za šume dostavi potpune podatke o količini eventualno pričinjene štete kako bi predmet mogla dalje procesuirati u skladu sa zakonom. Ukazivanjem inspektora je naloženo da Uprava za šume obezbjedi nesmetan rad korisniku šuma u skladu sa zakonom ugovorenim obavezama i izvođačkim projektima. Naloženo je korisniku šuma da je u obavezi da ugovorene obaveze izvršava u skladu sa zakonom, ugovorima i izvođačkim projekitima.

Inspekcijski nadzor po ovom predmetu je u toku pa čudi ne argumentovano reagovanje direktora Uprave za šume o nepostupanju inspektora. Zbog vremenskih prilika inspekcijski nadzor nije mogao biti izvršen na licu mjesta u šumi, što će biti izvršeno kada se za to steknu vremenski uslovi, a za dostavljanje dokumentacije Upravi za šume ostavljen je rok od 10 dana.

Dokumentacija, izjave i saopštenja Uprave za šume i PJ Žabljak nije usaglašene u vezi sa ovim predmetom. Napominjemo javnost da postoji sistemski i dugogodišnji problem što Zakon o šumama (,,Sl.list CG", br. 74110 i 47115) nije propisao kaznene mjere za odgovorna lica u Upravi za šume (osim za čuvare šume 2015. godine) za nezakonito ponašanje i postupanje pa ni za izričite zabranjene radnje u šumarstvu kao što to propisuje član 33 istog zakona. Primjedbe i prijedlozi šumarske inspekcije prilikom donošenja ovih zakona od strane donosioca zakona nijesu uvaženi.

Šumarska inspekcija obavljajući svoje redovne radne zadatke u saradnji sa inspektorima Uprave Policije Crne Gore podnijela je više desetina krivičnih prijava Osnovnom, Specijalnom i Vrhovnom tužilaštvu Crne Gore na odgovorna lica u Upravi za šume koje se nažalost sporo ili godinama ne rješavaju čime akteri nezakonitih radnji u Upravi za šume dobijaju vjetar u leđa za dalje nezakonito postupanje i činjenje.

Podnijete krivične prijave na odgovorna lica u Upravi za šume se odnose na nedozvoljene bespravne sječe u hiljadama kubika, za nedozvoljenu sječu stabala u državnim na ime privatnih šuma, na zloupotrebu šumarskih doznačnih i otpremnih čekića, na nezakonitu sječu stabala i izradu šumskih puteva kroz zaštitnu šumu, izazivanje odrona, klizišta i devastaciju šuma i šumskog zemljišta, čiste sječe šuma, nepoštovanje programa gazdovanja, ogromne uzurpacije državne imovine šume i šumskog zemljišta, prepisivanje državnih uređenih šuma na privatna lica, dozvoljavanje sječe i doznaka na uzurpiranim površinama državnih šuma uz faslifikovanje dokumentacije i sl.

Samo u opštini Mojkovac je u poslednje 3-4 godine po dokumentaciji Uprave za šume nestalo je oko 23% teritorije državne imovine šume i šumskog zemljišta i prepisano na privatna lica. U istoj opštini ima i 204 slučaja suvlasika šume i šumskog zemljišta privatnih lica sa Vladom Crne Gore, za šta su podnesene krivične prijave nadležnom tužilaštvu od strane šumarskog inspektora na odgovorna lica u Upravi za šume.

Čuvanje šuma od protiv pravnog prisvajanja i korišćenja je u nadležnosti Uprave za šume, a kako ih Uprava za šume čuva i gazduje sadržano je u predmetima desetine krivičnih prijava ove inspekcije prema tom organu i njegovim odgovornim licima. Za aktere nezakonitih radnji svojih ovlašćenih radnika, šefova područnih jedinica, inžinjera za doznaku, inžinjera za zaštitu šuma, doznačara u privatnim šumama, čuvara šuma i šumskog zemljišta Uprava za šume u većini slučajeva nije ni disciplinski procesuirala, već je naprotiv nerjetko i nagrađivala takvo ponašanje svojih službenika na različite načine.

Smatramo da smo pokazali da u ovom slučaju apsolutno nema prostora dezinformisanju crnogorske javnosti, a ponajmanje medijskoj samopromociji direktora Uprave za šume uz neopravdane napade na nadležnu inspekciju“, navodi se u reagovanju PR službe Uprave za inspekcijske poslove.