od ukupno prikupljenih sredstava donacija utrošeno je 24 odsto

Ne zna se ko upravlja sa 5,16 miliona donacija

DRI utvrdila da se ne zna ni namjena preostalog novca kojim po odluci i dalje raspolaže nepostojeće NKT. Nabavljeni respiratori su pokazali određeni stepen funkcionalnosti, uz evidentno smanjenu pouzdanost u radu, što ukazuje i činjenica da ih je Klinički centar stavio van upotrebe, stoji u izvještaju

9321 pregleda 3 komentar(a)
DRI: Zapisnici sjednica NKT ne sadrže dovoljno informacija o načinu na  koji su donošene odluke i rezultate glasanja, Foto: Vlada / Saša Matić
DRI: Zapisnici sjednica NKT ne sadrže dovoljno informacija o načinu na koji su donošene odluke i rezultate glasanja, Foto: Vlada / Saša Matić

Upravljanje sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa nije bilo u dovoljnoj mjeri efikasno, a još nije utvrđeno za šta je namijenjeno 5,16 miliona eura i koji državni organ je odgovoran za upravljanje tim novcem.

To je “Vijestima” saopštio rukovodilac nadležnog kolegijuma, senator Državne revizorske institucije (DRI) Branislav Radulović.

DRI je izvršila reviziju uspjeha “Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa” i utvrdila da upravljanje sredstvima donacija nije bilo u dovoljnoj mjeri efikasno.

Navode da je na račun Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) od marta do septembra 2020. godine uplaćeno 8,23 miliona eura donacija, a da je za realizaciju mjera za suzbijanje i ublažavanje posljedica isplaćeno tri miliona, od kojih je 1,2 prenesen na račun tri opšte bolnice.

”Dakle, od ukupno prikupljenih sredstava donacija utrošeno je dva miliona ili 24 odsto. Preostala sredstva donacija u iznosu od 1,07 miliona nalaze se na računima opštih bolnica Berane, Nikšić i Bar, a 5,16 miliona na računu Vlade kod Crnogorske komercijalne banke”, navodi DRI.

U izvještaju piše da su sredstva utrošena u skladu sa potrebom odgovora na krizu izazvanu koronavirusom, međutim, potreba donošenja brzih odluka u kriznoj situaciji uticala je da su sredstva trošena u okruženju koje karakterišu nedovoljno jasne nadležnosti i odgovornosti i kontrole.

”Nije u svim slučajevima obezbijeđeno da se odluke donose na osnovu jasno utvrđenih i dokumentovanih prioriteta i procjena. Nije obezbijeđen odgovarajući mehanizam nadzora sprovođenja odluka, što je u pojedinim slučajevima uticalo na efikasnost realizacije sredstava”, navodi se u dokumentu. Iz sredstava donacija NKT-a, beranska bolnica nabavila je aparat za anesteziju u iznosu od 42.350 eura, na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, nikšićka je za 25.960 eura nabavila pacijent monitor, za 41.136,37 eura kupljen je kolor dopler aparat, a 9.361 je utrošeno za izradu projekta za opremanje enterijera odjeljenja pedijatrije. U izvještaju piše da je 15.999,75 eura iskorišćeno za izmirivanje duga za nabavku ambulantnog vozila, dok je oko 307.271 eura ostalo neutrošeno.

Barska bolnica nije realizovala sredstva od 400.000 eura, preusmjerenih 2020. godine, ali se navodi da je u decembru zaključen ugovor o isporuci multislajsnog CT skenera sa pratećom opremom vrijednog 399.300 eura.

DRI je preporučila Vladi da utvrdi plan korišćenja i namjene preostalog novca i odredi državni organ koji će njima upravljati.

U izvještaju o reviziji konstatuje se da zapisnici sa sjednica NKT nijesu bili javno dostupni i ne sadrže dovoljno informacija o načinu na koji su donosene odluke, stručnim osnovama na kojima se baziraju, kao i rezultatima glasanja.

”Uvidom u dokumentaciju je utvrđeno da nema priložene dokumentacije koja se odnosila na postupke javnih nabavki, ugovora i akata korespondencije sa dobavljačima, dokaza o izvršenoj distribuciji i primopredaji robe, garancija kvaliteta proizvoda, izvještaja o implementaciji mjera, akata iz kojih se vidi šta je bio stručni osnov prilikom odlučivanja koje mjere podržati i u kojem iznosu, šta su bili strateški prioriteti i slično”, piše u dokumentu.

Revizori su utvrdili i da je NKT za humanitarnu pomoć stanovnicima Tuzi opredijelio nesrazmjerno više novca u odnosu na opštinu Andrijevica tokom pandemije, međutim, kako nije bilo priloženog predloga mjera za pomoć sjevernoj opštini ne mogu da zaključe da li su odluke NKT imale elemente pristrasnosti. Tvrde i da odlučivanjem isključivo na osnovu podnijetih prijedloga nije obezbijeđeno da oni kojima je pomoć najpotrebnija to i dobiju, iako nijesu podnijeli zahtjev za pomoć.

DRI je konstatovala da je odluka koja se odnosi na formiranje privremenih bolnica bila opravdana. Takođe, naveli su da nijesu pribavljena dokumenta na osnovu kojih bi se državni revizor uvjerio da su prilikom nabavke robe za potrebe opremanja privremenih bolnica sprovođenji postupci javnih nabavki...

U izvještaju se konstatuje i da je postupak nabavke i primopredaje respiratora obavljen na nedovoljno jasan i transparentan način i da nije bila jasna pozicija Kliničkog centra i zdravstvenih ustanova u cjelokupnom procesu.

Revizori tvrde da nije dovoljno jasno koje je tehničke karakteristike naručilac tražio i na koji način je ugovorena kupovina.

”Nabavljeni respiratori su pokazali određeni stepen funkcionalnosti, uz evidentno smanjenu pouzdanost u radu, što ukazuje i činjenica da ih je Klinički centar stavio van upotrebe, a druge zdravstvene ustanove prilikom upotrebe prednost daju drugim brendovima respiratora”, piše u izvještaju.

DRI je, između ostalog, preporučilo ministarstvu da obezbijedi da tijela koja se formiraju sa ciljem koordinacije i sprovođenja odgovora na kriznu situaciju, odluke o raspodjeli sredstava koje donose zasnivaju na jasno obrazloženim kriterijumima kako u pogledu izbora mjera koje se finansiraju (prioriteti) tako i iznosa koji se opredjeljuju. Potrebno je, tvrde, obezbijediti da sve Odluke o finansiranju mjera iz donacija prati odgovarajuća i potpuna dokumentacija na osnovu na kojih se mjere predlažu i donose.

”Prilikom raspodjele sredstava potrebno je obezbijediti odgovarajuću garanciju kvaliteta opreme čija se nabavka finansira”, navodi se u preporukama.

Radulović je juče kazao da je u cilju poboljšanja funckionisanja sistema DRI u objavljenom izvještaju dala sedam preporuka Vladi i zdrastvenim organima i ustanovama u pravcu normativnog unapređenja i poboljšanja funkcionisanja subjekata revizije kako bi se ostvarilo efikasnije preventivno i ukupno djelovanje na buduće krizne situacije.

Izvještaj o izvršenoj reviziji je osim subjektima revizije upućen i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore.

Kolegijum DRI naložio je Ministarstvu zdravlja da do 1. aprila dostavi Akcioni plan za realizaciju preporuka, a do 1. septembra ove godine i izvještaj o preduzetim radnjama...