U februaru prošle godine se u Nikšiću najteže disalo (INFOGRAFIK)

Prema mjesečnom izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine, u januaru ove godine je bilo 11 dana kada su prekoračene koncentracije

11982 pregleda 0 komentar(a)
Nikšić, Foto: Boris Pejović
Nikšić, Foto: Boris Pejović

Tokom prošle godine u opštini Nikšić, na mjernom mjestu u dvorištu Gimnazije "Stojan Cerović", evidentirana su 62 prekoračenja graničnih vrijednosti srednjih dnevnih koncentracija suspendovanih čestica PM10.

To je navedeno u informaciji opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Najviše dana sa vrijednostima koje su bile iznad propisane bilo je u februaru (14) i u novembru (12), dok samo tokom tri mjeseca, u aprilu, maju i septembru, nije bila veća koncentracija suspendovanih čestica PM10 od dozvoljene.

Mjerna stanica u Nikšiću
Mjerna stanica u Nikšićufoto: Agencija za zaštitu životne sredine

Kako je navedeno u u Informaciji o kvalitetu vazduha za 2021. godinu, od 12 praćenih parametara kvaliteta vazduha, za osam parametara (azot-dioksid, prizemni ozon, ugljen monoksid, benzen, olovo, kadmijum, arsen i nikal) nije zabilježeno nijedno prekoračenje ciljnih vrijednosti ni na jednom mjernom mjestu

”Povećane koncentracije praškastih materija u Nikšiću bilježene su i ranijih godina, naročito u periodu kada su industrijski objekti u opštini radili punim kapacitetom, a uređaji za prečišćavanje otpadnih gasova u industrijskim postrojenjima nisu postojali”, piše u Informaciji.

Prema mjesečnom izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, u januaru ove godine u Nikšiću je bilo 11 dana kada su prekoračene srednje dnevne koncentracije PM10 čestica.

Ključni izvor emisija zagađujućih materija je grijanje domaćinstava, dok su ključni izvori policikličnih aromatičnih ugljovodonika u Crnoj Gori proizvodnja električne energije, upotreba neputne mehanizacije i drumski saobraćaj.

”Imajući u vidu da je dozvoljeni broj prekoračenja tokom kalendarske godine 35, neophodno je preduzimanje hitnih i dugoročnih mjera za prevazilaženje ovog problema, da bi se u opštini Nikšić zaštitilo zdravlje ljudi i unaprijedilo stanje životne sredine”, naveli su iz nadležnog Sekretarijata.

Da bi se poboljšao kvalitet vazduha u Nikšiću, mjere koje Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine predlaže, su da domaćinstva smanje potrošnju uglja i mokrog drveta za ogrijev, upotreba efikasnijih uređaja za grijanje, prelazak na ekološki prihvatljivija goriva, povećanje energetske efikasnosti stambenih objekata, uvođenje sistema centralnog grijanja…

Tu su i preventivne mjere vezane za sprječavanje šumskih požara i strožija kaznena politika vezana za zabranu paljenja otpada na otvorenom, kao i postepena obnova voznog parka, naročito teretnih vozila i autobusa ekološki prihvatljivijim gorivima.

U Nikšiću se kontinuirani automatski monitoring vazduha sprovodi od sredine 2009. godine.

Prvobitna lokacija automatske mjerne stanice bila je u Ulici Nika Miljanića (preko puta bolnice), da bi od marta 2012. godine nova lokacija bila u dvorištu Gimnazije.