Svak svoj posao, da vidimo kako će se završiti

Odgovor novinara izvršnom direktoru kompanije Dejanu Banu

4709 pregleda 54 reakcija 2 komentar(a)
Trajekt ispred Upravne zgrade Pomorskog saobraćaja, Foto: Trajekt
Trajekt ispred Upravne zgrade Pomorskog saobraćaja, Foto: Trajekt

Interesantno je da polemiku sa mnom u vezi tekstova koji se odnose na poštovanje međunarodnih i domaćih propisa od kompanije Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog i (ne)rada pomorskih vlasti s tim u vezi, ne vodi niko drugi osim izvršni direktor i suvlasnik te kompanije, g. Dejan Ban.

Oni na koje je taj tekst prvenstveno usmjeren (jer bi oni trebali da Pomorski saobraćaj natjeraju da poštuje propise) su pomorske vlasti (Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Inspekcija sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Kotor u konačnici, Ministarstvo kapitalnih investicija kao resorni organ svim navedenim institucijama), ali oni, za čudo, mudro ćute.

Slažem se sa g. Banom da je “većina pojedinaca u državnoj upravi od i ličnog i stručnog autoriteta”, samo nam je različita percepcija ko spada u tu kategioriju, a ko među one koji su, kako kaže g. Ban “prihvatili sluganstvo”. Upravo zbog ovih drugih, a koji su do sada godinama “kontrolisali” brodove i rad Pomorskog saobraćaja, došli smo u situaciju da ta kompanija ne ispunjava ono što od ne traže ni međunarodni, ni domaći propisi. Ali, očekivati da stanje bude drugačije u državi u kojoj pomorski strojar obavlja posao inspektora sigurnosti plovidbe što je par excellence posao za nautičara, ravno je očekivanju čudo da g.Ban kao menadžer jedne pomorske firme prizna da ne zna razliku između flag state controla i port state controla. Kao što ne zna razliku između LRIT-a i AIS-a sa kojima je pokušao manipulisati, pa kada je od mene dobio adekvatan odgovor, sada od toga bježi kao “đavo od krsta”....

Dok pomorske vlasti ćute o onome što sam napisao za Pomorski saobraćaj upravo zbog toga što su “pojedinci u državnoj upravi od i ličnog i stručnog autoriteta” svjesni da sam u pravu, g. Ban nastavlja da zamjenom teza, pokuša dokazati nedokazivo. On na svaki način nastoji da činjenice predstavi kao “ćakule”, ali mu to ipak ne može proći kod bilo koje elementarno pismene osobe sa IQ većim od tužnog crnogorskog prosjeka od 85...

1. Pravilnik o kategoriji plovidbe brodova iz 2013. i 2021. na koji se g.Ban uporno poziva tvrdeći da mu taj propis dozvoljava izuzeće od zakonske obaveze da instalira AIS na svoje trajekte, u nijednom od svojih čak pet članova, ne pominje takvo izuzeće za brodove kojima je kao kategorija, određena plovidba u zaštićenim morskim područjima. Zanimljivio je, međutim, da su trajekti Pomorskog saabraćaja kod UPSUL registrovani za ploviodbu u sledećim kategorijama: “U području Bokokotorskog zaliva, dozvoljava se prevoz putnika i drumskih vozila na relacijama maksimalne ukupne dužine 0.8 Nm i maksimalnog trajanja putovanja do 15 minuta u jednom smjeru. U području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora dozvoljava se prevoz tereta (bez putnika), ne udaljavajući se od najbliže obale više od 3 Nm” (trajekti “Grbalj” i “Teodo”). “Na relaciji Kamenari-Lepetane-Kamenari dozvoljava se prevoz vozila i putnika.U području unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora dozvoljava se prevoz tereta (bez putnika), ne udaljavajući se od najbliže obale više od 3 Nm” (trajekti “Igalo”, “Perast”, “Kamenari” i “Lepetane”).

Da ne zaboravim, Pravilnik na koji se g. Ban poziva, a koji u zaštićena morska područja svrstava i “rijeku Bojanu, Skadarsko jezero i kanal Rijeka Crnojevića” ne može se okarakterisati drugačije nego kao sulud! Elem, pošto svih šest brodova Pomorskog saobraćaja imaju kategoriju plovidbe “unutrašnje morske vode i teritorijalno more” na njih se onda odnosi i obaveza iz člana 48. Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe koji traži obaveznu instalaciju AIS-a na sve putničke brodove sa tom kategorijom plovidbe, bez obzira na njihovu veličinu.

2. Pomorski saobraćaj jeste u svom aktu o registraciji kod CRPS-a nabrojao i djelatnost izvođenja hidrograđevinskih radova, ali ta firma za njih nije registrovana jer nema Licencu za projektanta i izvođača građevinskih radova, koju izdaje resorno Ministarstvo. Među onima koji su od 2018. na ovamo dobili tu licencu i čija su imena navedena na sajtu Ministartva ekologije, prostornog planiranja i jurbanizma, nema Pomorskog saobraćaja doo Herceg Novi, što znači da je firma g.Bana nelegalno izvodila hidrograđevinske radove svojim brodovima u zalivu Trašte.

3. Hidrograđevinske radiove ne mogu vršiti plovila registrovana kao ro-ro putnički brodovi, što je slučaj sa trajektima Pomorskog saobraćaja, već tehnička i druga slična hidrograđevinska plovila (maone, klapete, plovne dizalice, refuleri, jaružala itd). To znači da je g. Ban, Vašim brodovima kada su radili u Traštama mijenjana namjena iz putničkog broda (trajekta) u hidrograđevinsko plovilo, a svaka takva privremena promjena onda zahtijeva i vanredan tehnički pregled broda i sve njegove opreme i sredstva, pa i privremeno skidanih pa ponovni instaliranih hidrauličnih ukrcajnih rampi (član 56 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe).

4. Protivpožane i vježbe napuštanja broda na trajektima Pomorskog saobraćaja ne sprovode se u skladu sa obavezom iz SOLAS konvencije (Chapter II, reg 19, 3.2). iako nacionalno zakonodavstvo Crne Gore nije predvidjelo izuzeće od ove obaveze za crnogorske putničke brodove u domaćoj plovidbi. To znači da je Pomorski saobraćaj svakog mjeseca kada te vježe ne izvede minimum jednom na svakom od svojih šest brodova, u debelom prekršaju, a nesankcionisanje njegovog takvog ponašanja od nadležnih pomorskih vlasti svakako će biti notirano od EMSA i IMO-a, sa administrativno-pravnim posljedicama po našu pomorsku administraciju i zastavu Crne Gore kao pomorske države. Možda na nacionalnom nivou bude zakonskih posljedica i za g. Bana i zapovjednike njegovih trajekata, ako se utvrdi da su falsifikovali brodske dnevnike, upisujući u njih neodržane fire i abandon ship drillove.

Na kraju, nije na g. Banu da cijeni jesu li moja pitanja upućena pomorskim vlastima a ne njegovoj kompaniji kao subjektu inspekcijskog nadzora, “besmislena” ili ne (uostalom, otkud njemu uopšte informacija što sam ja konkretno pitao MKI ?). On samo neka radi po propisima i standardima, pa onda neće imati ni razloga da strepi ni od novinara, ni od inspekcija.