tvrde da je država oštećena za više od 50 miliona eura

MZ Reževići: Na Skočiđevojci se planira velika prevara

"U slučaju da se namjera investitora realizuje, biće uništen jedini preostali ekskluzivni turistički region Opštine Budva, skromna postojeća infrastruktura neće moči fizički da izdrži projektavano novo opterečenje a hiljade budućih korisnika minijaturnih stanova i lokalni stanovnici, trajno će ostati taoci ove prevare...", navodi se u saopštenju mjesne zajednice "Reževići"

9838 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Screenshot/ kompjuterska animacija projekta
Foto: Screenshot/ kompjuterska animacija projekta

Mjesna zajednica Reževići je u više navrata skretala pažnju građanima i zvaničnim državnim organima, da se na Skočiđevojci planira sprovesti velika prevara, koje će, osim grubog kršanja zakona, planskih dokumenata i prava građana, proizvesti devastaciju prostora, ogromnu šteta po ekologiju regiona a država može biti oštečena za preko 50 miliona eura.

To se navodi u saopštenju mjesne zajednice "Reževići" koje potpisuju predsjednik Savjeta Aleksandar Radović, a koje je obradila arhitektica Tamara Goliš.

"U slučaju da se namjera investitora realizuje, biće uništen jedini preostali ekskluzivni turistički region Opštine Budva, skromna postojeća infrastruktura neće moči fizički da izdrži projektavano novo opterečenje a hiljade budućih korisnika minijaturnih stanova i lokalni stanovnici, trajno će ostati taoci ove prevare, stisnuti između dva ogromna betonska zida visoka 14 i 15 spratova i dužine 200 i 300 metara, zaglavljenii u uskim pristupnim putevima, bez pristupa plaži, bez očekivanog komfora, i što je najvažnije, u uslovima nanošenja ozbiljne štete prirodi i životnoj sredini, po čemu je Crna Gora poznata kao turistička destinacija. U "Turističkom kompleksu kategorije 5 zvjezdica", kako ga učesnici u prevari nazivaju, dio smještajnih jedinica namjenjen prodaji projektuje se kao stambena zgrada, a samo dio koji nije namijenjen prodaji projektuje se kao hotel sa 5 zvjezdica. Više od dvije trećine objekta zauzima ogromni apartmanski kompleks, ekonomske klase, sa stanovima manjih površina, namijenjen brzoj prodaji. Manji dio kompleksa čini hotel, u kome su projektovani prateči sadržaji dimenzionisani isključivo za 280 kreveta u hotelskim sobama, umjesto za 1020 kreveta koliko ukupno ima projektovani objekat na urbanističkoj parceli UP1. Jasnu potvrdu ovih naših navoda imamo i u Elaboratu za procjenu uticaja na životnu koji je urađen za projekat izgradnje objekata na UP1 na Skočiđevojci a za koji je u toku postupak izdavanja saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju članovima 95-97 Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu propisano je da se u hotelu sa 5 zvjezdica može poslovati po modelu kondo ili mješovitog poslovanja pod određenim uslovima.

tžve
foto: Screenshot/ kompjuterska animacija projekta

"Razlika između kondo i mješovitog modela poslovanja je u tome što kod kondo modela kupac smještajne jedinice mora da se bavi turizmom (smještajna jedinica mora da se izdaje od strane upravljača objektom) a kod mješovitog ne mora nego je stvar izbora kupca. Ključna činjenica, u ovom predmetu, je da zakon propisuje obavezan uslov postojanja hotela sa 5 zvjezdica, prije odabira modela poslovanja i eventualne prodaje smještajnih jedinica. Kompetan objekat mora biti projektovan kao hotel sa 5 zvjezdica, u kome su svi sadržaji dimenzionisani u skladu sa kapacitetom smještajnih jedinica koje se neće prodavati i smještajnih jedinica koje su planirane za buduću prodaju, a sve u skladu sa kriterijumima kategorije 5 zvjezdica. Nezakonito utvrđenom kategorijom hotela od 5 zvjezdica koja nije u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalnim tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, omogućava se nezakonito bogaćenje pojedinaca na štetu javnog interesa. Na ovaj način, na atraktivnoj lokaciji uz obalu, umjesto ekskluzivnog hotela, većim dijelom dobijamo apartmane/stanove za prodaju; investitor ne plača komunalije shodno članu 239 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i ima mogućnost ne plaćanja PDV-a za izgradnju i opremanje objekta. U skladu sa odredbama Pravilnika o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga investitor može biti oslobođen plaćanja PDV-a na projektovanje, izgradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije 5 i više zvjezdica", naglašavaju iz MZ "Reževići".

U slučaju Skočiđevojke, kako dodaju, investitor se u medijima hvali investicijom od 200 miliona eura, što znači da će, kako navode, "malverzacijama u vezi sa kategorijom hotela uštedeti 42.000.000 eura a na ime ne plaćenih komunalija 12.000.000 eura".

"Takođe, prodajom nezakonito projektovanih stanova uz obalu mora, će brzo i višestruko uvećati svoj profit. Ovo je razlog neverovatno drskog lobiranja, mešetarenja i konstantnog reklamiranja neistinama u predmetu Skočiđevojka. "Turistički kompleks kategorije 5 zvjezdica" će po navodima projektanata poslovati po mješovitom tipu poslovanja. Nemamo informaciju koliko je hotela kategorije 5 zvjezdica sa kondo ili mješovitim tipom poslovanja dobilo građevinsku dozvolu ili podnijelo prijavu građenja, ali znamo da u Crnoj Gori, trenutno, samo dva objekta imaju odobrenje za rad po kondo modelu poslovanja a za odobrenje za rad sa mješovitim modelom poslovanja, nikada niko u Crnoj Gori nije podnio zahtjev. Obzirom da se radi o nevjerovatnim iznosima nezakonitog bogaćenja, devastaciji prostora ogromnih razmjera te da ovo najverovatnije nije usamljeni slučaj, ova tema je prevelika za Mjesnu zajednicu Reževići, te pozivamo Državno tužilaštvo i Sektor MUP-a za privredni kriminal da budu proaktivni i istraže zloupotrebe vezane za kondo i mješoviti tip poslovanja hotela sa 5 zvjezdica počevši od Skočiđevojke", tvrde u ovoj mjesnoj zajednici.

Istovremeno, podsjećaju da je "obmana vezana za namjenu i kategoriju objekata na Skočiđevojci, samo jedna u nizu neistina koja nam se kroz projekat i u medijima konstantno prezentuju".

tžve
foto: Screenshot/ kompjuterska animacija projekta

"U projektima se navodi da je autor idejnog rješenja Borja Ferater koji definitivno nema ni RIBA ni Pritzkerovu nagradu, a u javnosti i na žalost u državnim institucijama, se i dalje vodi žučna polemika da li je ćlanstvo u Internacional Fellow RIBA, potpuno drugog lica, Carlosa Feratera, adekvatna i potrebna vrsta nagrade za izostanak planom propisanog međunarodnog konkursa!? Projektovani objekti imaju potpuno suprotan oblik gabarita – grandiozni ZIDOVI (visine 15 i 14 etaža, dužine cca 300m i 200m, bruto površine 80.000.m2 i 25.000.m2), umjesto planom propisanog gabarita kaskadno uklopljenog u prirodni ambijent sa jednim reperom u vidu kule. Projektovani objekat ima čak sedam suterena od kojih ni jedan nije ukopan u teren sa tri strane, što je u suprotnosti sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta (Službeni list CG 91/20) po kome može da postoji samo jedna suterenska etaža ukopana u postojeći teren sa tri strane. Urbanistički plan, takođe, predviđa mogućnost izgradnje samo jednog suterena”, naglašavaju u MZ "Reževići"

Dodaju da "imenovanjem sedam etaža suterenima na urbanističkoj parcel UP1, koristilo je projektantu da sa sedam etaža umanji površinu objekta koja se koristi za provjeru ispunjenosti planom zadate BGRP za cca. 20.000 kvadratnih metara".

"Na ovaj način projektant ostavlja mogućnost da fiktivno umanjenih 20.000 kvadrata naknadno realizuje / izgradi kroz postupak izmjene revidovane projektne dokumentacije usled drugih okolnosti (shodno članu 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, tokom izgradnje a prije uknjižbe objekta) i istovremeno naknadno uveća bruto površinu sa 80.000 kvadrata na 100.000 kvadrata Urbanističkim projektom propisano je da se gabariti objekta pozicioniraju u skladu sa postojećim stablima maslina i čempresa kako bi se ona sačuvala a projektanti projektuju presađivanje ili seču 380 postojećih stabala dok na svojoj lokaciji zadržavaju samo 5 stabala (1 maslina i 4 čempresa)”, upozoravaju oni.

Projektovani objekti, kako tvrde, nemaju riješen adekvatan kolski pristup, snabdevanje vodom i strujom, odvođenje otpadnih voda kao ni zakonom propisane saglasnosti nadležnih organa i preduzeća.

"Upravni postupak vođen pred Glavnim državnim arhitektom sadrži takođe neverovatan obim povreda postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja a pri tom nije ispunio osnovnu svrhu svog postojanja – izostala je analiza i ocjena uklapanja projektovanih objekata u okruženje i susjedne objekte. Na grafičkim prilozima nema susjednih objekata, pa čak ni jadranske magistrale koja se graniči sa lokacijom. Na fotografijama budućeg objekta u „realnom“ okruženju su postoječi objekti u neposrednom okruženju skriveni izmišljenim / nerealnim krošnjama drveča. Sve u cilju stvaranja lažnog utiska uklapanja u okruženje dva gorostrasa, dužine 300 metara sa 15 etaža i 200m sa 14 etaža. Svi naši evidentni i lako dokazivi navodi, nisu procesuirani u prikladnom roku – početkom ove godine, djelom jer zakon nije propisao drugostepeni organ za Glavnog državnog arhitektu već se protiv njegovih rješenja može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom podinijeti krivična prijava tužilaštvu, što je MZ Reževići i učinila”, zaključuje se u saopštenju MZ “ Reževići”.