DRI: Doprinijećemo stvaranju promjena u javnom sektoru kroz kontinurano unaprjeđivanje kvaliteta revizija

Strateški plan razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine je izrađen uz podršku INTOSAI Međunarodne razvojne inicijative (IDI) i Zajedničke inicijative OECD-a i Evropske unije (EU) – SIGMA

7962 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: PR Centar
Sa sastanka, Foto: PR Centar

Državna revizorska institucija (DRI) će, strateškim planiranjem revizija, njihovim kontinuiranim unaprjeđenjem kvaliteta, kao i sprovođenjem revizija oblasti od najvećeg rizika, značajno doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i stvaranju promjena u javnom sektoru.

To je poručeno na konferenciji povodom prezentovanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine, navodi se na sajtu PR Centra.

Prezentovanje Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine
Prezentovanje Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godinefoto: PR Centar

Strateški plan razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine je izrađen uz podršku INTOSAI Međunarodne razvojne inicijative (IDI) i Zajedničke inicijative OECD-a i Evropske unije (EU) – SIGMA.

Predsjedavajući Senatom, senator Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević, kazao je da se Strateškim planom razvoja DRI za period 2023-2027. godine nastoji osigurati da Institucija ide u korak sa promjenama u društvu i javnom sektoru za dobrobit građana.

Prezentovanje Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godine
Prezentovanje Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023 – 2027. godinefoto: PR Centar

"Državna revizorska institucija se opredijelila za tri strateška cilja i to da: doprinosi efektivnom i održivom upravljanju javnim sredstvima; jača uticaj revizije kroz proaktivnu saradnju sa zainteresovanim stranama; kao i da bude uzorna Insituticija spremna da odgovori savremenim izazovima", rekao je Kovačević.

"Uz poštovanje osnovnih međunarodnih principa vrhovnih revizorskih institucija - nezavisnosti, objektivnosti, stručnosti i transparentnosti, Institucija teži pružiti podršku nastojanjima da javni sektor djeluje na ekonomičan, efikasan i efektivan način. Institucija će nastaviti održavati ugled i povjerenje javnosti kroz kredibilno i objektivno javno izvještavanje o načinu na koji se koriste javna sredstva", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, analizirajući dosadašnji rad i ostvarenje strateških ciljeva iz prethodnog Strateškog plana razvoja, DRI je ostvarila mjerljive rezultate na institucionalnom planu, tako i na međunarodnom planu.

Ekspertkinja Međunarodne razvojne inicijative IDI, Dafina Dimitrova, kazala je da je izradom Strateškog plana DRI potvrdila svoju posvećenost temeljnom pristupu, pojašnjavajući da izrada ovakvog plana zahtjeva vrijeme. Ona je pojasnila da je DRI koristila SAI PMF međunarodno priznati alat za ocjenu učinka revizorskih institucija u odnosu na međunarodne standarde poznate kao INTOSAI.

"Ovo je alat koji se zasniva na konkretnim pokazateljima i rigoroznom dokumentovanju, kao i eksternim provjerama i procjenama kako bi se utvrdilo da je u potpunosti poštovana metodologija. DRI je bila među institucijama koje su na najbrži način primjenile ovaj alat", navela je Dimitrova.

"Kada su u pitanju glavni nalazi, alat je pokazao da je kvalitet revizorskih izvještaja dobar, a da je određene stvari potrebno uskladiti sa INTOSAI standardima, koji su visoko postavljeni. Čak i razvijenije revizorske institucije utvrđuju mogućnost za unaprjeđenje svojih praksi u tom pogledu. Revizorski izvještaji su urađeni blagovremeno i brzo objavljeni, imaju odgovarajući opseg", rekla je Dimitrova.

Na kraju je istakla da je Strateški plan DRI posvećen djelotvornijem i odgovornijem javnom sektoru u Crnoj Gori.

Ekspert SIGMA-e, Martin Sinclair, kazao je da je SIGMA na inicijativu DRI sprovela istraživanje sa subjektima revizije i ključnim ciljnim grupama kako bi stekli utisak kakvo je njihovo mišljenje o revizijama DRI.

"Ono što smo čuli je da postoji pozitivan stav prema radu DRI. Postoji stav da je Institucija postigla veliki stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima. Zaposleni se vide kao profesionalni, disciplinovani i veoma motivisani. Većina eksternih subjekata vide DRI kao Instituciju koju cijene i primjetili su napredak tokom prethodnog strateškog razdoblja", naveo je Sinclair.

Ukazao je takođe da različite insitucije smatraju da postoji veliki stepen povjerenja u rad ove Institucije.

"Naš je utisak da novi Strateški plan razvoja uključuje okvir za praćenje i izvještavanje i postoje dobri izgledi da će doći do njegove realizacije", navela je zamjenik šefa SIGMA Programa, gđa Bianca Breteche.

Državna revizorka, rukovoditeljka Odjeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju i saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću u DRI, Marija Žugić, kazala je da će u narednom petogodišnjem periodu akcenat biti stavljen na strateškom planiranju revizija sa fokusom na tematske revizije i revizije rizičnih oblasti.

Dodala je da će akcenat biti, takođe, i na daljem jačanju kvaliteta revizija, sistemskom praćenju preporuka iz izvještaja o reviziji, učešću Skupštine i civilnog sektora u procesu godišnjeg planiranja revizije, kao i na jačanju komunikacionih vještina i profesionalnom razvoju zaposlenih.

Skupu su prisustvovali predstavnici Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za rodnu ravnopravnost; predstavnici Ministarstva finansija, Vrhovnog državnog tužilaštva, Agencije za spriječavanje korupcije, Instituta računovođa i revizora, Ekonomskog fakulteta, Ambasade Savezne Republike Njemačke, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva; Vestminsterske fondacije za demokratiju, kao i predstavnici civilnog sektora.