ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA JE 14. DECEMBAR U 12 SATI

Ministarstvo ekonomije daje koncesiju za eksploataciju kamena sa ležišta Vilići

Iz Ministarstva su objasnili da je koncesioni akt o mineralnoj sirovini tehničko - građevinskog kamena ležišta Vilići, osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak dodjele koncesije, a koji je Vlada usvojila na sjednici od 6. oktobra
0 komentar(a)
kamen, Foto: Savo Prelević
kamen, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 08.02.2019. 04:09h

Ministarstvo ekonomije raspisalo je javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena sa ležišta Vilići u Opštini Pljevlja.

Rok za dostavljanje ponuda je 14. decembar do 12 sati, a njihovo otvaranje je zakazano sat kasnije.

Ponude moraju biti poslate preporučenom poštom ili lično dostavljene na adresu Ministarstva. Ponude dostavljene na drugi način, mejlom ili faksom, neće biti razmatrana.

Iz Ministarstva su objasnili da je koncesioni akt o mineralnoj sirovini tehničko - građevinskog kamena ležišta Vilići, osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak dodjele koncesije, a koji je Vlada usvojila na sjednici od 6. oktobra.

Koncesioni akt definiše, odnosno sadrži predmet koncesije, tehnički izvještaj o ležištu, rok trajanja koncesije, osnovne parametre za ocjenu opravdanosti investicije, mjere za zaštitu životne sredine, opis postupka rekultivacije, unaprijeđenje eneregetske efikasnosti, minimalni početni iznos koncesione naknade, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude i spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju imaju domaće ili strane kompanije i preduzeća, preduzetnici ili pojedinci, kao i konzorcijumi ili drugi oblici poslovnog povezivanja koji ispunjavaju uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Vrijednovanje ponuda će se obaviti na osnovu kriterijuma, tako što će se ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade bodovati sa 40 poena, ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje i reference ponuđača sa po 20, a rok trajanja koncesije, prosječni bruto prihod i neto profit u posljednje tri godine i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekononomski razvoj sa po pet bodova.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva.

„Kao dokaz objezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada EUR, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora", navodi se u pozivu.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenje najmanje šest mjeseci od zatvaranja roka za podnošenje ponuda.