SJEDNICA VLADE

Siva ekonomija i dalje prisutna

“Jačanje poreske discipline, kroz strožije sankcionisanje, kao i jačanje svijesti građana o negativnim posljedicama nelegalnog poslovanja kroz edukaciju i javne kampanje i dalje će biti osnovni cilj, a što je apostrofirano kroz mjere koje su definisane Akcionim planom”
4 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 11.02.2019. 05:20h

Realizovane mjere za suzbijanje sive ekonomije doprinijele su njenom značajnom smanjenju, ali je u pojedinim segmentima poslovanja ona i dalje prisutna, ocijenjeno je na današnjoj sjednici Vlade.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je usvojila Akcioni plan za ovu godinu, a u diskusiji je naglašeno da je borba protiv sive ekonomije, uz mjere fiskalne konsolidacije, u prethodnom periodu imala veoma značajan uticaj na ostvarenje prihoda i poboljšanje fiskalnih parametara.

Konstatovano je da su u periodu od 2013. do 2015. godine planirane mjere realizovane u skladu sa utvrđenom dinamikom, i da su potvrdile svoj cilj i doprinijele značajnom smanjenju sive ekonomije.

“Međutim, i pored svih realizovanih aktivnosti, u pojedinim segmentima poslovanja, prisustvo sive ekonomije i dalje je evidentno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Planom za tekuću godinu poseban akcenat usmjeren na dalje unaprjeđenje regulative u cilju smanjenja prostora za izbjegavanje plaćanja obaveza, što je jedan od prioriteta poreske politike koju je Vlada utvrdila na duži period.

“Jačanje poreske discipline, kroz strožije sankcionisanje, kao i jačanje svijesti građana o negativnim posljedicama nelegalnog poslovanja kroz edukaciju i javne kampanje i dalje će biti osnovni cilj, a što je apostrofirano kroz mjere koje su definisane Akcionim planom”, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas usvojila i Analizu realizacije poreske politike za 2015. godinu čiji je cilj da se kroz sadržaj poreskih i carinskih propisa i naplatu poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda sagledaju efekti primjene poreske politike u prošloj godini i njen uticaj na privredu i budžet, kao i stepen usklađenosti poreskih i carinskih propisa sa pravnom tekovinom EU, i predlože odgovarajuće mjere za unaprjeđenje te politike u narednom periodu.

“Poreska politika u 2015. godini bila je dominantno usmjerena na dalje unaprjeđenje uslova poslovanja i razvoj preduzetništva, privlačenje investicija, otklanjanje administrativnih barijera i generisanje prihoda za finansiranje javnih funkcija”, kaže se u saopštenju.

Tome je, kako se navodi, posebno doprinijelo unaprjeđenje zakonskih rješenja, konzistentnost i konkurentnost osnovnih poreskih stopa, ukidanje sitnih fiskaliteta, ukidanje odbitaka i oslobodjenja.

Vlada je usvojila i Plan redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za ovu godinu, kojim je za tu oblast predviđeno 44,1 milion eura.

“U tekućem budžetu planirana su sredstva, u iznosu od 9,70 miliona eura i to za redovno održavanje i zaštitu državnih puteva i Službu Pomoći i informisanja na javnim putevima, dok je kapitalnim budžetom opredijeljeno 34,4 miliona za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva”, navodi se u saopštenju.

Usvojen je i Plan pripreme ljetnje turističke sezone za ovu godinu, čiji je cilj da se tješnjom saradnjom institucija na državnom i lokalnom nivou, kao i saradnjom sa turističkim privrednicima, obezbijede kvalitetni preduslovi i ostvare što bolji rezultati i minimiziraju uočeni nedostaci iz prethodnih sezona.

Planirane aktivnosti se, kako je pojašnjeno, odnose na poboljšanje putne infrastrukture, dostupnosti, obezbjeđenje urednog snabdijevanja električnom energijom i vodom, poboljšanje ponude na plažama, diverzifikaciju turističkog proizvoda, kao i promotivne aktivnosti Nacionalne turističke organizacije i lokalnih turističkih organizacija.

U cilju ravnomjernijeg rasta i razvoja svih jedinica lokalne sampuprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju, kao i smanjenja regionalnih razlika, Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2016. godinu.

Planom su integrisane aktivnosti svih jedinica lokalne samouprave i državnih institucija i organa koji učestvuju u kreiranju i realizaciji politike regionalog razvoja, a za svaki projekat navedena je struktura finansiranja.

U skladu sa novim Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2016. godinu.

“Obračunska vrijednost koeficijenta iznosiće 90 eura za sve zaposlene u javnom sektoru”, kaže se u saopštenju.