PLAN DOSTAVITI DO 31. JANUARA

Bogavac: Obveznici da sačine plan javnih nabavki

„U slučaju da javna nabavka traje više godina, sredstva za obaveze koje dospjevaju u narednim godinama moraju biti ugovorena u skladu sa propisima kojima se uređuje budžet“, dodala je Bogavac
106 pregleda 1 komentar(a)
Mara Bogavac, Foto: Prcentar.me
Mara Bogavac, Foto: Prcentar.me
Ažurirano: 12.02.2019. 02:54h

Uprava za javne nabavke pozvala je obveznike da sačine plan javnih nabavki za narednu godinu i dostave ga radi objavljivanja, najkasnije do 31. januara, saopštila je pomoćnik direktora te institucije, Mara Bogavac.

Ona je kazala da je razlog za to što nijedan naručilac ne može da pokrene postupak javne nabavke ako ona nije predviđena planom i ako za nju nijesu obezbijeđena finansijska sredstva budžetom, redovnim poslovanjem ili iz drugih izvora prihoda, u skladu sa zakonom.

„Zakonom o javnim nabavkama uređena je sadržina plana, mogućnost izmjene, odnosno dopune plana, pet dana prije pokretanja postupka javne nabavke, osim u slučajevima rebalansa budžetskih sredstava“, rekla je Bogavac u PR Centru. 

Podzakonskom regulativom, tačnije Pravilnikom o standardnim obrascima utvrđen je obrazac plana, a na portalu javnih nabavki nalazi se taj dokument koji naručilac sam kreira i prosljeđuje naposredno, elektronski i poštom nadležnom organu radi objavljivanja.

„Svaki naručilac korisnik budžeta Crne Gore je, osim toga, u obavezi da pribavi saglasnost na plan javnih nabavki od Ministarstva prije dostavljanja ovog dokumenta Upravi za javne nabavke, osim za Skupštinu i organe sudske vlasti, a saglasnost na plan javnih nabavki organa jedinice lokalne samouprave od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave“, navela je Bogavac.

Plan javnih nabavki donosi ovlašćeno lice, odnosno organ upravljanja naručioca.

„U slučaju da javna nabavka traje više godina, sredstva za obaveze koje dospjevaju u narednim godinama moraju biti ugovorena u skladu sa propisima kojima se uređuje budžet“, dodala je Bogavac. 

Ona je, s tim u vezi, navela zakonsku mogućnost da naručilac može izuzetno da započne postupak javne nabavke i kada u cjelosti nijesu obezbijeđena finansijska sredstva za javnu nabavku, i to u slučajevima kada se kroz postupak nabavljaju i finansijska sredstva za realizaciju ugovora o javnoj nabavci, kada je u toku postupak javne nabavke, koji zahtijeva plaćanje u narednim godinama, potrebno je pribaviti saglasnost, odnosno odobrenje u skladu sa propisima kojima se uređuje budžet i kada se postupak završava zaključavanje okvirnog sporazuma, kojim se ne stvara ugovorna obaveza.

„U vezi sa planom, podsjećamo na zakonom uređenu nadležnost inspektora za javne nabavke, koji obavlja inspekcijski nadzor u odnosu na donošenje izmjene, dopune i objavljivanje plana javnih nabavki u slučaju da naručilac do 31. januara tekuće fiskalne, odnosno finansijske godine ne sačini plan javnih nabavki i ne dostavi ga nadležnom organu radi objavljivanja na portalu, čini prekršaj i može se izreći novčana kazna za preduzeće od dvije hiljade eura do 20 hiljada eura, odgovornoj osobi u preduzeću od 200 eura do dvije hiljade eura, odnosno za preduzetnika od 400 eura do šest hiljada eura“, objasnila je Bogavac.

Pored izrade i objavljivanja plana, samog provođenja procedure javne nabavke roba, radova i suluga, jedna od značajnih radnji naručioca je vođenje evidencije sprovedenih postupaka javne nabavke i evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama, a zatim sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o ugovorenim javnim nabavkama Upravi za javne nabavke radi objavljivanja.

„Izvještaj predstavlja detaljnu analizu svih aktivnosti naručioca za period od 1. januara do 31. decembra ove godine, a za istinitost odgovorni su ovlašćena lica naručioci i službenici za javne nabavke. Bliža sadržina, način vođenja i sam obrazac evidencije utvrđen je zakonom i podzakonskom regulativom i to je poznato svim naručiocima“, rekla je Bogavac.

Osim tog izvještaja, obaveznost naručioca je sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o kršenju antikorupcijskih i pravila sukoba interesa za ovu godinu do 28. februara naredne godine.

„Izvještaj o javnim nabavkama naručioci izrađuju putem aplikacije za elektronsku evidenciju postupaka, koja se nalazi u okviru korisničkog naloga svakog naručioca, a upustvo za popunjavanje ovih obrazaca se nalazi na Portalu javnih nabavki www.ujn.gov.me”, navela je Bogavac.

Ona je dodala da su za tačnost unijetih podataka odgovorni sami naručioci, a neobjavljivanje i nedostavljanje tih izvještaja predstavlja prekršaj, a za koji se može izreći novčana kazna.

„Uprava ukazuje da će svu neophodnu savjetodavnu pomoć oko izrade plana javnih nabavki i izvještaja pružiti kolege iz Odjeljenja za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama“, zaključila je Bogavac.