UGROŽENA BEZBJEDNOST PLOVIDBE?

Dvije pilotaže u luci Bar: Potreba ili namještanje posla?

Da li bi uspostavljanje drugog koncesionara za pilotažu - uvođenje brodova u barsku luku, ugrozilo bezbjednost plovidbe
403 pregleda 4 komentar(a)
Luka Bar, Foto: Shutterstock
Luka Bar, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 17.05.2019. 14:11h

Uspostavljanje drugog koncesionara za pilotažu - uvođenje brodova u luku Bar će ugroziti bezbjednost plovidbe, smatra sadašnji koncesionar Ocean Montenegro, u čije komentare Predloga koncesionog akta su „Vijesti” imale uvid.

U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, na čijem čelu je Osman Nurković, tvrde da će kvalitet usluga ostati isti i da će svi koncesionari biti kontrolisani.

Vlada je 2010. godine privatizovala firmu Pomorski poslovi, sada Ocean Montenegru, koja se bavila pilotažom u barskoj luci i dala joj koncesiju na 30 godina za ove poslove. Firmu je kupila kompanija Ocean iz Trsta.

Ministarstvo je u avgustu ove godine objavilo javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu nove koncesije za pilotažu u luci Bar. Ocean Montenegro je na javnoj raspravi uputio primjedbe Ministarstvu, tražeći da se prekine postupak izdavanja nove koncesije ili da se sa njim zastane, dok se detaljno ne ispita da li je zadovoljen kriterijum javnog interesa, tehnička i ekonomska izvodljivost koncesije, kao i potencijalni uticaj koncesije na sigurnost i bezbjednost ljudi, imovine i plovidbe, kao i na životnu sredinu.

Italijanski investitor, koji usluge pilotaže pruža i u lukama Trst i Kopar više od 20 godina, zabrinut je što se iz Predloga koncesionog akta ne vidi da u barskoj luci već postoji jedan koncesionar. Sumnjaju i da se nekom namješta posao jer u predloženom tekstu koncesionog akta nema uslova koji se tiču referenci, iskustva i kredibilnostti budućeg koncesionara, a što se tražilo 2010. godine (pet godina iskustva i prihod u posljednjoj godini od pet miliona eura), prilikom privatizacije Pomorskih poslova.

Osim što daju primjedbu na to što se za koncesiju izdvaja samo jedna usluga - pilotaža, a ne sve tri kao što je to bilo 2010, u Oceanu posebnu zabrinutost izražavaju za sigurnost i bezbjednost, koje mogu biti ugrožene ovakvim Predlogom koncesionog akta.

„Koncesioni akt, uključujući pripadajući nacrt ugovora o koncesiji, ne sadrže odredbe koje uređuju koordinaciju između podnosioca i budućeg koncesionara, a koji bi po okončaju postupka dodjele nove koncesije trebalo da obavljaju istu lučku uslugu - lučku pilotažu, na istom prostoru, odnosno u luci u Baru, a ne sadrže ni odredbe koje uspostavljaju tehničke i operativne načine i modalitete istovremenog pružanja usluga. S obzirom na to da ni ugovor koji je podnosilac zaključio, niti važeći propisi, kao što je Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe, ne uređuju koordinaciju, načine i modalitete pružanja istih lučkih usluga na istom prostoru od strane više koncesionara, ostaje nejasno kako bi podnosilac i budući koncesionar trebalo da istovremeno pružaju usluge pilotaže u luci Bar na način tako da prije svega poštuju domaće i međunarodne propise o sigurnosti i bezbjednosti, ali i tako da poštuju odredbe ugovora o koncesiji koje su zaključili. Nepostojanje navedenih odredbi i relevantnih propisa koji bi uređivali istovremeno pružanje istovjetnih usluga na istom prostoru od strane više lica predstavlja potencijalno značajnu opasnost po sigurnost i bezbjednost ljudi i imovine“, piše u komentarima Oceana.

Napominju da u velikim evropskim lukama, kao što su Antverpen, Đenova, Rijeka, Trst, Kopar postoji samo jedan koncesionar i ističe da Uredba Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) od 15. februara 2017. jasno navodi da se usluge pilotaže smatraju uslugama od javnog interesa i da su, prema tome, izuzete iz poglavlja II koje se tiče pristupa tržištu. Ukazali su i da je EP naglasio zaključak pri usvajaanju uredbe da „pilotaža pruža neophodnu i jedinstvenu uslugu u industriji pomorstva, koja bi, ukoliko bi bila otvorena za konkurenciju, ugrozila pomorsku sigurnost i bezbjednost, zaštitu životne sredine i efikasnost luka. Ova usluga bi shodno tome trebalo da bude isključena iz obima ovog poglavlja“. Isti stav je zauzeo Sud pravde Evropske zajednice u predmetu “Corsica Ferries France v Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova and others”.

Koncesionim aktom se određuje da tehnička osposobljenost ponuđača iznosi samo 15 bodova, što podgrijava sumnje sadašnjeg koncesionara da se nekom drugom unaprijed daje prednost sa ponudom nižeg kvaliteta. Oni smatraju da se predloženim aktom želi prekršiti njihov ugovora, jer se umanjuje nivo dostignutih standarda kvaliteta i sigurnosti. Četrdesetak radnika sadašnjeg koncesionara strahuje za gubitak posla, jer smatraju da nema prostora za zaradu dva koncesionara.

Iz Ministarstva su „Vijestima” saopštili da žele uvesti još jednog koncesionara, ali da to ne znači da Ocean Montenegro “ostaje bez ovog posla”.

“Država ni na koji način ne derogira bilo koju odredbu ugovora o koncesiji koji je zaključila sa kompanijom Ocean Montenegro i ovaj ugovor ostaje u cjelosti na snazi. Sva prava i obaveze definisani predmetnim ugovorom, podrazumijeva se, nastavljaju da proizvode pravno dejstvo između ugovornih strana”, naveli su iz Ministarstva.

Na pitanje da li je zbog uvođenja novog koncesionara moguća tužba protiv države, iz Ministarstva navode da je moguća koliko i u bilo kom drugom obligacionom odnosu.

„Država ni u kom dijelu ne krši ugovorene obaveze, jer ugovorom o koncesiji nije ni garantovala nijednom klauzulom ekskluzivno pravo koncesionaru Ocean Montenegro na obavljanje lučkih usluga koje su predmet koncesije. Dodjelom nove koncesije ne smanjuje se nivo kvaliteta usluga nego zahtijeva ispunjenje svih uslova predviđenih zakonskom regulativom, a koji se odnose prije svega na sigurnost pomorske plovidbe”, saopštili su iz Ministarstva ističući da ne postoji ni zakonska ni praktična smetnja da u istom akvatorijumu više subjekata obavlja istu koncesionu djelatnost.

Koncesionar će državi, prema predloženom tekstu, plaćati fiksnu godišnju naknadu u iznosu ne manjem od 30.000 eura uz usklađivanje iznosa sa inflacijom. Godišnja varijabilna koncesija, ukoliko je prihod koncesionara između 200.000 i 350.000 eura, iznosiće 1,5 odsto prihoda, a ako je preko 350 hiljada jedan odsto prihoda.

Traže iskusne pilote, a firma za koju rade nije bitna

Iz Ministarstva odgovaraju da predlog koncesionog akta ne sadrži uslove koji se tiču referenci budućeg koncesionara kao pravnog lica jer se u „cilju obezbjeđenja visokog nivoa same usluge u smislu sigurnosti, akcenat planira staviti zapravo na iskustvo pilota (koji i obavlja neposredno uslugu, odnosno operaciju), a ne na iskustvo pravnog lica”.

„U tom pravcu su bile i sve primjedbe koje su dobijene tokom javne rasprave, odnosno da je važno iskustvo pilota, a ne iskustvo pravnog lica kao takvog”, naveli su iz Ministarstva.

Oni kažu da su za postojećeg koncesionara 2010. tražene reference, iskustvo i kredibilnost jer su istovremeno sa koncesijom prodavali firmu Pomorski poslovi.

„U ovom postupku dodjele koncesije nema prodaje akcija, nema prenosa vlasništva niti upravljačkih prava, dodjeljuje se samo pravo na obavljanje koncesione djelatnosti - odnosno pružanje lučkih usluga, a tu je ključni parametar upravo iskustvo ljudi koji će biti naposredni izvršioci lučkih usluga”, smatraju u resoru pomorstva.Ovo je suprotno evropskoj praksi, gdje je analiza javnog interesa? 

Brojne su naše primjedbe na predlog koncesionog akta. Očigledno je da se ovo radilo, iz nekih nama nepoznatih razloga, na brzinu i suprotno evropskoj praksi, koja je jasna kad je ova oblast u pitanju. Čudi i to što je za koncesiju izdvojena samo jedna oblast – pilotaža, a ne sve tri, što je bio slučaj 2010. Na raspravi nijesmo čuli obrazloženje tog predloga, zvanično su kazali „Vijestima“ iz kompanije Ocean Montenegro.

Oni poručuju da su sigurnost i bezbjednost najvažniji segmenti ovakve koncesije i da nije slučajno da u evropskim lukama, mnogo većim od barske, postoji samo jedan koncesionar, te da su to uvijek renomirane kompanije koje garantuju najviši nivo usluge i zaštitu javnog interesa.

„Iz Ministarstva kažu da je nijesu važne reference pravnog lica, već iskustvo pilota? Treba znati da pravno lice dobija koncesiju i da pravno lice mora garantovati da štiti interes država, odnosno javni interes u toj oblasti 24/365. Vjerujemo da će Ministarstvo nama i javnosti, dati na uvid analizu javnog interesa, koja mora biti rađena prije odluke o bilo kojoj koncesiji, pa i ove“, naglasili su iz Oceana.

Na pitanje da li je bilo primjedbi na rad, odgovaraju da su „svi uključeni subjekti imali samo riječi hvale na poslovanje, i od koncedenta, Lučke uprave, svih ovih godina dobijamo najviše ocjene“.