ANALIZA ZA 2014. GODINU

Značajni rezultati Tržišne inspekcije u suzbijanju sive ekonomije

Tržišna inspekcija je zaključno sa novembrom prošle godine obavila ukupno 18,23 hiljade inspekcijskih pregleda, od čega 18,18 hiljada na unutrašnjem tržištu, a 50 pregleda po zahtjevima izvoznika za izdavanje certifikata za određene vrste roba u izvozu
131 pregleda 1 komentar(a)
Nada Đurđić, Foto: Arhiva Vijesti
Nada Đurđić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 05.01.2015. 14:37h

Tržišna inspekcija je u prošloj godini postigla značajne rezultate na polju suzbijanja sive ekonomije, a fokusiraće se na područja u kojima rezultati iz prethodnog perioda pokazuju učestalo kršenje odredbi zakona, najavila je glavni tržišni inspektor Nada Đurđić.

Ona je kazala da se značajno uticalo na kontrolisane subjekte da usklade svoje poslovanje sa zakonom i da su ostvarene sve zacrtane aktivnosti iz Dinamičkog plana rada za prošlu godinu.

„Pri planiranju i sprovođenju nadzora za narednu godinu naglasak će se staviti na kontrole legaliteta obavljanja djelatnosti trgovine i zanatsva sa ciljem suzbijanja nezakonitog obavljanja djelatnosti. U području nadzora djelatnosti trgovine prvenstveno se teži suzbijanju pojava nelegalne nabavke i prodaje robe, naročito na raznim mjestima van prodajnih objekata, kao što su privremena prodajna mjesta i pijačni prostori“, rekla je Đurđić u intervjuu agenciji Mina-business.

 Ona smatra da će kroz te aktivnosti doprinijeti stvaranju legalnog tržišta kada je u pitanju promet robe i pružanje usluga u oblasti trgovine, pružanja raznih zanatskih usluga, kao i stvaranju jednakih i konkurentnih uslova poslovanja preduzeća, a što sve treba da doprinese povećanju ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.

„Nastavićemo sa kontinuiranim nadzorom u cilju obezbijeđenja smanjenja broja povreda propisa, postizanja višeg stepena zaštite potrošača i jačanja svijesti preduzeća o njihovoj odgovornosti u pogledu proizvoda koje stavljaju na tržište“, navela je Đurđić.

U narednom periodu će, kako je dodala, posebno biti posvećeni postupanju po inicijativama građana i poslovnih subjekata čija je uloga značajna za pravovremeno ukazivanje na moguće kršenje propisa i po prijavama potrošača čije rješavanje je bitno u smislu podizanja nivoa zaštite potrošačkih prava u Crnoj Gori.

 Tržišna inspekcija je zaključno sa novembrom prošle godine obavila ukupno 18,23 hiljade inspekcijskih pregleda, od čega 18,18 hiljada na unutrašnjem tržištu, a 50 pregleda po zahtjevima izvoznika za izdavanje certifikata za određene vrste roba u izvozu.

„Broj utvrđenih nepravilnosti u izvještajnom periodu je 10,87 hiljada, od čega se na povredu propisa o unutrašnjoj trgovini odnosi 4,73 hiljade, a na prava potrošača 5,84 hiljade. Na propise o opštoj bezbjednosti proizvoda odnose se 43 nepravilnosti, iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine 99, o duvanu i duvanskim proizvodima 68, propisa iz oblasti zanatstva 71, i po drugim propisima, odnosno metrologija i dragocjeni metali 23“, precizirala je Đurđić.

Utvrđene nepravilnosti se u oblasti unutrašnje trgovine odnose na nepoštovanje propisanih obaveza kod evidencije nabavke i prodaje robe, obavljanje trgovine bez prethodnog podnošenja prijave trgovine i neposjedovanje dokaza o nabavci robe. 

 Na području zaštite potrošača, najčešće nepravilnosti se odnose na neisticanje cijena, obavještenje o robi, neizdavanje računa ili izdavanje računa koji nijesu propisane sadržine, ponudu popravke ili održavanja proizvoda, dostupnost rezervnih djelova i servisa, dokumentaciju koja prati proizvod, posebne uslove prodaje, posebne prodajne pogodnosti, neobavještavanje potrošača o načinu reklamacije, istekli rok upotrebe, nezakonita prodaja kesa koje se koriste u promotivne svrhe i obmanjujuće reklame.

 U oblasti bezbjednosti proizvoda utvrđene nepravilnosti se odnose na plasiranje nebezbjednih i opasnih proizvoda na tržištu, dok se u oblasti zaštite prava intelektualne svojine utvrđene nepravilnosti odnose na neovlašćenu prodaju optičkih diskova, neovlašćeno korišćenje softvera, neovlašćeno korišćenje robnog znaka-žiga.

Đurđić je navela da su u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektori preduzimali upravne mjere i radnje, izricali prekršajne naloge, podnosili prijave nadležnom područnom organu za prekršaje i osnovnom državnom tužiocu.

„Tržišni inspektori su radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u 2,94 hiljade slučajeva ukazali subjektima nadzora na učinjene nepravilnosti i ostavili rok za njihovo otklanjanje, dok su u 6,82 hiljade slučajeva donijeli rješenja o otklanjanju nepravilnosti“, objasnila je Đurđić.

Pored toga, za počinjene prekršaje, u periodu do prošlogodišnjeg novembra, tržišni inspektori su izdali oko sedam hiljada prekršajnih naloga na ukupan iznos od 1,98 miliona EUR. 

„Po prekršajnim nalozima u tom periodu naplaćeno je oko 90 odsto od ukupno izrečenih novčanih kazni. Za preostali nenaplaćeni dio pokrenut je postupak prinudne naplate. Pored izdatih prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja, tržišni inspektori su podnijeli 182 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i četiri krivične prijave“, precizirala je Đurđić.

Tržišna inspekcija je, u skladu sa Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije, posebnu pažnju posvetila suzbijanju nepravilnosti u toj oblasti.

 Tržišni inspektori su utvrdili da je 301 subjekt nadzora obavljao djelatnost prometa robe bez podnošenja propisane prijave trgovine, a u oblasti zanatstva u 37 slučajeva djelatnost je obavljana bez prethodno podnešene prijave nadležnom organu lokalne uprave.

 Takođe, u dijelu prodaje robe stalno je kontrolisano izdavanje računa potrošačima, sa aspekta zaštite prava potrošača. U 549 slučajeva utvrđena je nepravilnost kod poslovnih subjekata koja se odnosila na neizdavanje ili izdavanje računa koji nijesu propisane sadržine.

„U 4,07 hiljada slučajeva utvrđene su nepravilnosti u dijelu netačnog i neažurnog vođenja evidencija trgovina u prometu na malo, veliko i kod pružanja trgovinskih usluga“, navela je Đurđić.

Ona je podsjetila da je realizovan i pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda, kao i da je u periodu od januara do novembra prošle godine realizovano 1,74 hiljade inspekcijskih pregleda i utvrđeno 310 nepravilnosti.

„Inspektori su u 186 slučajeva oduzeli 17,06 hiljada paklica cigareta, 224 kilograma neobrađenog (rezanog) duvana, 119 filtera za cigarete, 132 pakovanja kartica za duvan i 35 kutija sa filterom za rezani duvan u ukupnoj vrijednosti od 24,5 hiljada eura“, kazala je Đurđić. 

Inspektori su preduzeli upravne mjere, odnosno 65 ukazivanja i 245 rješenje od čega 57 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 185 o privremenom oduzimanju robe i tri rješenja o zabrani prometa robe. Izdato je 76 prekršajnih naloga i podnesena su 72 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U 97 slučajeva roba je oduzeta od NN lica.

 U izvještajnom periodu, u 318 slučajeva privremeno je oduzeta roba u vrijednosti od 49,06 hiljada eura, zbog njenog stavljanja u promet bez dokaza o nabavci. 

„Radilo se o robi kao što su cigarete, rezani duvan, filteri za cigarete, pakovanja kartica za duvan, kutije sa filterom za rezani duvan, DVD-ovi, CD-ovi, alkoholna pića, mobilni telefoni, proizvodi od tekstila i vune, predmeti od srebra, upaljači, odjevni predmeti, naočare za sunce, novčanici i torbice, bižuterija, slike i cvijeće“, navela je Đurđić.

Tržišna inspekcija će i u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju razvijanju i jačanju saradnje s drugim tijelima na području zaštite potrošača i nadzora neprehrambenih proizvoda na tržištu, a naročito u segmentu sprovođenja zajedničkih kontrola sa drugim inspekcijama u okviru Uprave za inspekcijske poslove.

„Nastavićemo i sa informisanjem javnosti kroz objavljivanje podataka o radu inspekcije na sajtovima Tržišne i Uprave za inspekcijske poslove, kao i objavljivanje podataka u vezi sa nađenim opasnim proizvodima na našem tržištu koji su trajno povučeni, objavom na sajtu www.potrosac.me”, najavila je Đurđić.

Ona je dodala i da će raditi na permanentom usavršavanju tržišnih inspektora kroz usvajanje novih znanja i vještina u primjeni propisa iz svoje nadležnosti kako bi uspješno realizovali svoje obaveze. 

Preporučujemo za Vas