Dosta novina

Zakon o zaštiti potrošača na snazi od 22. jula: Vidi prava da bezbjedno trguješ

Onaj ko pruža uslugu preko distributivne mreže ne smije potrošaču uračunavati u cijenu usluge troškova njene izgradnje i modernizacije
84 pregleda 6 komentar(a)
Ažurirano: 28.07.2014. 19:11h

Dugo najavljivani Zakon o zaštiti potrošača počeo je da se primjenjuje od 22. jula, šest mjeseci nakon donošenja. Iako donosi dosta novina i garantuje veću zaštitu kupaca, jedno pravilo se nije promijenilo - ko želi bezbjednu trgovinu mora da zna svoja prava.

Edukacija građana je i dalje osnova zaštite, a novi, sa evropskim pravilima uklađen zakon će pomoći da makar na proizvodima koji sadrže genetski modifikovane organizme (GMO) to će morati da bude istaknuto tako da ćemo vidjeti šta kupujemo.

Za uslugu popravke ili održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 40 eura, trgovac je dužan da ispostavi potrošaču ponudu sa specifikacijom opisa radova, potrebnog materijala i djelova za popravku.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović rekao je da je novost i to da će trgovci koji pružaju usluge distribucije i snabdijevanje električnom energijom, gasom, toplotom i vodom, prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja groblja i sahranjivanja i ostale usluge od javnog interesa morati prije utvrđivanja cijena da traže mišljenje organizacija za zaštitu potrošača koje imaju ovlašćenje za podnošenje kolektivne tužbe.

On je kazao i da trgovac koji pruža uslugu od javnog interesa putem distributivne mreže ne smije potrošaču uračunavati u cijenu usluge troškove njene izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije.

“Potrošaču koji uredno plaća nesporne iznose računa trgovac ne može obustaviti pružanje javne usluge ili ga isključiti sa distributivne mreže u toku postupka u kome se račun osporava. Trgovac mora odmah ponovo nastaviti sa pružanjem usluge potrošaču i bez naknade ga ponovo priključiti na distributivnu mrežu, sve do okončanja postupka”, naveo je Rabrenović.

On je rekao da su potrošači sada zaštićeni od jednostranih isključenja struje, vode, telefona, elektronske komunikacije dok traje postupak.

Važna norma zakona da se potrošač ne može odreći prava koja mu pripadaju, niti mu ih trgovac može oduzeti.

Od usvajanja do primjene Zakona, kako je kazao Rabrenović, uspostavljena je evidencija kreditora i kreditnih posrednika, formiran je Savjet za zaštitu potrošača i urađen Pravilnik o proizvodima za koje se ne ističe cijena po jedinici mjere.

Kako bi se zakon što bolje sprovodio u praksi, Rabrenović je kazao da komuniciraju sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca, nevladinim sektorom koji u osnovi ima brigu za zaštitu potrošača, kao i NVO na čiji djelokrug funkcionisanja utiču određene zakonske norme, da bi se pojasnilo značenje pojedinih pravila i olakšala njihova primjena.

On je istakao da je važna norma zakona da se potrošač ne može odreći prava koja mu pripadaju, niti mu ih trgovac može oduzeti.

Takođe, Zakon o zaštiti potrošača propisuje određene obaveze trgovaca čijim izvršenjem se, istovremeno, omogućava ostvarivanje prava potrošača.

“Zakonom je zabranjeno oglašavanje proizvoda i usluga koje dovodi ili može da dovede potrošača u zabludu, zabranjeno je oglašavanje kojim se vrši diskriminacija potrošača na osnovu rase, pola, ili nacionalnosti, vrijeđa dostojanstvo, religijska, ili politička ubjeđenja potrošača, podstiče nasilje, ili ponašanje koje je štetno za sigurnost i zdravlje potrošača, ili životnu sredinu”, naveo je Rabrenović.

Kolektivnom tužbom do zaštite

Direktorica Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Olga Nikčević rekla je da se previše priča o kesama sa logom koje više neće moći da se prodaju, ali da se “zaboravlja” da kaže da nikakva sankcija nije predviđena za trgovce koji to budu radili.

Zakon nedorečen, moraće da ga mijenjaju: Nikčević (foto: Luka Zeković)

Prema njenim riječima, u zakonu je dosta sličnih nedorečenosti i uskoro će praksa pokazati šta sve treba da se mijenja.

“Od velikog je značaja što ćemo kolektivnim tužbama sada moći da se borimo protiv nepoštenih klauzula u formularnim ugovorima na koje potrošači nijesu mogli da utiču.

U tim slučajevima sud donosi odluku bez suđenja, a ona se odnosi na sve slične ugovore, potrošače i pružaoce usluga”, precizirala je Nikčević.

Naknadno odluka o Brajevom pismu na proizvodima

Neprimjenjiva norma koja je u zakon uvrštena voljom poslanika, a koja se odnosi na deklarisanje svih proizvoda osim na zvaničnom i na Brajevom pismu, nije stavljena van snage.

Nije, međutim, počela ni da se primjenjuje.

Rabrenović nije kazao šta je urađeno po tom pitanju, a ranije se pominjalo da će se primjena tog pravila, odnosno pronalaženje prakltičnijeg rješenja odložiti za kraj godine.

Savez slijepih je predlagao da se na proizvodima lijepe naljepnice od providne PVC folije koja bi na Brajevom pismu sadržala naziv i rok trajanja proizvoda.

Oni su procijenili da bi štampanje jednog primjerka naljepnice koštalo jedan cena, a za neke artikle i manje.

Njihov predlog je bio da se u početku to pravilo primjenjuje isključivo na prehrambene proizvode, piće i sredstva za ličnu higijenu.

“Preduzete su radnje da se uz konsenzus svih strana na koje se norma odnosi, ona redefiniše kako bi zadovoljila potrebe svih”, kazao je Jovo Rabrenović, iz Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije.

Galerija

Preporučujemo za Vas