Čekaju se ponude

Tender za davanje u zakup zemljišta i akvatorijuma produžen do 5. maja

Prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 7. mart, a za otkup dokumentacije 28. februar
1 komentar(a)
Škver, Herceg Novi, Foto: Slavica Kosić
Škver, Herceg Novi, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 01.03.2014. 11:03h

Tender za davanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine u Herceg Novom produžen je do 5. maja.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte produžio je i rok za otkup tenderske dokumentacije do 28. aprila do 16 sati. Ponude je moguće dostavljati do 5. maja do 12 sati.

Prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 7. mart, a za otkup dokumentacije 28. februar. Tenderska dokumnetacija košta deset hiljada eura.

Zemljište i akvatorijum se daju u dugoročni zakup, na period od 31 do 90 godina, uključujući izgradnju i upravljanje turističkim kompleksom.

Na tender se mogu javiti iskusni domaći i međunarodni investitori, sa finansijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektovanju, gradnji i poslovanju turističkim kompleksima.

Učešće na tenderu biće omogućeno zainteresovanim investitorima, uključujući i konzorcijume, koji su otkupili tendersku dokumentaciju i potpisali izjavu o povjerljivosti u skladu sa javnim pozivom.

Učesnik na tenderu kvalifikovaće se kao ponuđač ako ispunjava kvalifikacione uslove predviđene kao grupa A ili B. Grupa A podrazumijeva da ponuđač mora biti međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, nivoa najmanje četiri zvjezdice.

Ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima koji su po međunarodnom standardu nivoa najmanje četiri zvjezdice.

Ponuđač takođe mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi.

On mora dokazati da je u posljednje dvije godine ostvario pozitivan finansijski rezultat i da je u posljednjoj godini ostvario ukupan promet od najmanje deset miliona eura.

Uslovi u grupi B podrazumijevaju da ponuđač mora imati vrijednost kapitala pod upravljanjem od najmanje 50 miliona EUR. Takođe, mora dokazati da je u posljednje dvije poslovne godine ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Ponuđač mora dokazati i da je u toku posljednje poslovne godine ostvario ukupan promet od najmanje 30 miliona EUR. On mora imati pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva hotelska kompleksa međunarodnih standarda od najmanje četiri zvjezdice.

Učesnik na tenderu koji otkupi tendersku dokumentaciju može formirati konzorcijum sa drugim investitorima i takav konzorcijum može podnijeti ponudu pod uslovom da bar jedan član konzorcijuma ispunjava uslove definisane javnim pozivom i instrukcijama za ponuđače, kao i da članovi konzorcijuma odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze svakog od njih u odnosu na predmet ponude.

Od ponuđača se, između ostalog, očekuje da ponudi rok zakupa koji ne može biti kraći od 31 niti duži od 90 godina.

Takođe se očekuje da ponudi iznos fiksne zakupnine po metru kvadratnom, čiji garantovani iznos ni u kom slučaju ne smije da iznosi manje od jednog EUR po kvadratnom metru zemljišta i 0,6 eura po kvadratnom metru akvatorijuma.

Ponuđač bi trebalo da ponudi iznos varijabilne zakupnine, izražen u procentu od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda zakupca. Takođe treba da dostavi investicioni program i biznis plan u kojima se precizno navode struktura i dinamika investicija po godinama i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke.

Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju ponude od 200 hiljada eura naplativu na prvi poziv, izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema agenciji Standard and Poor's ili one koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu dostavljenog zahtjeva.

Zemljište i akvatorijum na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine prostire se na površini od 30,6 hiljada metara kvadratih i prostor akvatorijuma u površini od 17,31 hiljadu kvadrata. Lokacija se nalazi južno od ušća rijeke Sutorine, a sjeverno od naselja Njivice. Kolskim putem udaljena je oko pet kilometara od središta Igala i oko devet kilometara od centra Herceg Novog.

Prethodni tender za dugoročni zakup turističkog kompleksa između Njivica i ušća Sutorine u Herceg Novom propao je, jer nije bilo zainteresovanih. Tender je objavljen 20. decembra 2008. godine.