Ostrvo Lastavica

Na tenderu za zakup Mamule učešće dozvoljeno samo renomiranim kompanijama

Ponude se, kako je saopšteno, mogu dostavljati do 31. januara naredne godine do 12 sati
53 pregleda 5 komentar(a)
Mamula, Foto: Anto Baković
Mamula, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 06.12.2013. 12:15h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte pozvao je zainteresovane da do 31. januara naredne godine dostave ponude na međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica kod Herceg Novog, sa tvrđavom Mamula.

Pravo učešća na drugom po redu tenderu imaju iskusni međunarodni investitori, sa dokazanom finansijskom sposobnošću i iskustvom u projektovanju, dizajnu, izgradnji i upravljanju složenim turističkim kapacitetima.

Tender je namijenjen investitorima zainteresovanim za dugoročni zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula na period od 31 godinu, s mogućnošću produženja do 90 godina, uključujući izgradnju i upravljanje tim turističkim kompleksom.

Ponuđač mora uključiti u tim eksperta za kulturnu baštinu, sa najmanje pet godina iskustva u restauraciji i konzervaciji projekata na lokacijama koje su spomenici kulture

„Ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju relevantnim turističkim kapacitetima za odmor sličnim po tipu, kvalitetu, nivou i veličini, koji su po međunarodnom standardu nivoa četiri plus ili pet zvjezdica“, navodi se u pozivu.

Ponuđač mora uključiti u tim eksperta za kulturnu baštinu, sa iskustvom u upravljanju, restauraciji i konzervaciji projekata na lokacijama koje su spomenici kulture. On mora da dokaže i da posjeduje finansijsku sposobnost i neophodna sredstva za implementaciju investicionog programa prema uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude. Ponuđač mora i da dokaže da je u svakoj od prethodne dvije godine imao godišnji promet od najmanje 30 miliona eura.

Prema uslovima predviđenim grupom B, ponuđač mora imati vrijednost kapitala pod upravljanjem od najmanje 80 miliona eurai dokazati da je najmanje u dvije poslovne godine u posljednjih pet kalendarskih ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Ponuđač mora uključiti u tim eksperta za kulturnu baštinu, sa najmanje pet godina iskustva u restauraciji i konzervaciji projekata na lokacijama koje su spomenici kulture. On mora dokazati i da je tokom posljednje poslovne godine imao promet od najmanje 50 miliona eura.

"Ponuđač mora imati pismo o namjerama ili sklopljen ugovor o upravljanju sa renomiranom kompanijom koja upravlja sa najmanje dva turistička kompleksa slična po tipu, kvalitetu, veličini i standardu konceptu koji je predložen ponudom“, objašnjeno je u pozivu.

Iz Vlade su objasnili da kvalifikacioni uslovi iz grupe B moraju biti ispunjeni kumulativno, dok će se njihova ispunjenost ocjenjivati nakon prijema i otvaranja ponuda.

Učesnik na tenderu koji otkupi tendersku dokumentaciju može da stupi u konzorcijum sa drugim učesnicima.

Ponuđač treba da dostavi investicioni plan u kojem je precizno navedena struktura i dinamika investicija, planirani izvor novca i biznis plan za poslovanje turističkog rezorta

Konzorcijum kao cjelina mora da ispuni i kvalifikacione uslove predviđene pozivom, a njegovi članovi moraju solidarno odgovarati za obaveze i odgovornosti svakog člana.

Obaveze i odgovornosti svakog člana konzorcijuma moraju biti eksplicitno navedene u ponudi, što neće uticati ili umanjiti neograničeno solidarnu odgovornost svakog člana za obaveze predviđene javnim pozivom.

Od ponuđača se, između ostalog, očekuje da ponudi iznos godišnje zakupnine, čiji garantovani dio ne može biti manji od jednog eura po metru kvadratnim i iznos godišnje varijabilne zakupnine kao procenat od ukupnih prihoda ostvarenih iz poslovanja na zakupljenoj lokaciji. Iznos i struktura predložene zakupnine biće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Ponuđač treba da dostavi investicioni plan u kojem je precizno navedena struktura i dinamika investicija, planirani izvor novca i biznis plan za poslovanje turističkog rezorta.

Investicioni plan, prilikom potpisivanja ugovora mora biti garantovan prihvatljivom garancijom. Predloženi investicioni plan predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude.

Tvrđava Mamula izgrađena je na ostrvu Lastavica, kružnog oblika, ukupne površine 31,85 hiljada metara kvadratnih. Ostrvo se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv i udaljeno je od Herceg Novog 6,3 kilometra

Javnim pozivom je predviđeno i da potencijalni učesnici pošalju tenderskoj komisiji za valorizaciju bivše vojne imovine zahtjev za otkup tenderske dokumentacije poštom, e-mailom ili faksom. Tendersku dokumentaciju zainteresovani mogu otkupiti do 24. januara naredne godine do 16 sati.

"Potencijalni učesnici će primiti poštom, e-mailom ili faksom instrukcije za plaćanje naknade za otkup tenderske dokumentacije u iznosu od deset hiljada eura, na račun Savjeta za privatizaciju, kao i izjavu o povjerljivosti podataka“, objašnjeno je u pozivu.

Učesnici tendera će, nakon primanja instrukcija i izjave, dostaviti tenderskoj komisiji potpisanu izjavu o povjerljivosti podataka, kao i dokaz o uplati naknade za otkup dokumentacije.

Zainteresovanim ponuđačima biće omogućeno i da obiđu lokaciju ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, u skladu sa procedurom predviđenom u tenderskoj dokumentaciji.

Ponude se, kako je saopšteno, mogu dostavljati do 31. januara naredne godine do 12 sati. Ponuđač uz ponudu mora da dostavi bankarsku garanciju za ponudu u korist Savjeta za privatizaciju, od 300 hiljada eura, naplativu na prvi poziv.

Garanciju treba da izda banka sa kreditnim rejtingom od najmanje BBB prema agenciji Standard and Poor’s ili one koju tenderska komisija odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva ili kao depozit na istu vrijednost na račun Savjeta za privatizaciju.

Tvrđava Mamula izgrađena je na ostrvu Lastavica, kružnog oblika, ukupne površine 31,85 hiljada metara kvadratnih. Ostrvo se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv i udaljeno je od Herceg Novog 6,3 kilometra.

Položaj ostrva, zajedno sa tvrđavom, zahtijeva koncept ekskluzivnog turističkog kompleksa, sa kapacitetima za rekreacione aktivnosti i odmor, dobro uklopljenim u lokaciju, koji ne ugrožavaju istorijski karakter i prirodno okruženje.

Međunarodni tender za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica kod Herceg Novog, sa tvrđavom Mamula propao je, jer nije bilo zainteresovanih. Tender je objavljen 20. septembra 2011. godine, na koji su se ponude mogle dostavljati do 14. decembra. Taj rok je kasnije produžen do 14. februara prošle godine.