JAVNE NABAVKE

Rokšped oborio tender Uprave policije

Državna komisija utvrdila je da je naručilac sporne nabavke pogrešno utvrdio da ponuda Rokšpeda nije bila ispravna.
106 pregleda 1 komentar(a)
zgrada Uprave policije, Foto: Arhiva Vijesti
zgrada Uprave policije, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 12.08.2012. 13:16h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu kompanije Rokšped u vezi sa javnom nabavkom auto guma za potrebe Uprave policije i po službenoj dužnosti poništila ovaj tender.

Državna komisija utvrdila je da je naručilac sporne nabavke pogrešno utvrdio da ponuda Rokšpeda nije bila ispravna. Na ovom nadmetanju utvrđena je nezakonitost i neusaglašenost tenderske dokumentacije sa javnim pozivom ponuđačima jer Uprava policije nije precizno odredila koje uslove trebaju da ispune ponuđači da bi stekli stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost za učestvovanje u ovom nadmetanju.

Komisija je utvrdila da je naručilac sporne nabavke time sve potencijalne ponuđače doveo u „neravnopravan položaj i ostavio mogućnost njihove diskriminacije u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda”.

Državna komisija usvojila je i žalbu firme Stratus iz Podgorice i poništila tender Uprave carina za kupovinu kancelarijskog i potrošnog materijala. Naručilac sporne nabavke je, naime, naknadnim dostavljanjem numerisane tenderske dokumentacije, u odnosu na prvobitnu koja nije numerisana, dopunio jedan dan prije isteka roka za javno nadmetanje čime je postupio suprotno članu 55 (stav1) Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Uprava carina, takođe, nije precizno odredila način uspunjenosti stručno-tehničkih uslova i kadrovske osposobljenosti ponuđača, a što je moglo da dovede „do diskriminacije ponuđača“ zbog čega predstavlja bitnu povredu Zakona.

Po službenoj dužnosti Komisija je poništila i tender JP Aerodromi Crne Gore za nabavku usluge izrade elaborata o procjeni vrijednosti ukupnog kapitala ove kompanije radi reorganizacije u akcionarsko društvo. Ni Aerodromi nijesu precizno odredili tenderskom dokumentacijom ispunjenost stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđača, a neusaglašenost javnog poziva i tenderske dokumentacije mogla je da dovede do diskriminacije ponuđača, što predstavlja bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama definisanu članom 134 (tačka 2).

Usvojena je i žalba Lovćen osiguranja i po službenoj dužnosti poništen tender Uprave za šume u vezi sa nabavkom usluge registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila. Prethodno je naručilac sporne nabavke kao najpovoljniju izabrao ponudu Sava Montenegro iz Podgorice.

Državna komisija utvrdila je, međutim, ni da na ovom nadmetanju tenderskom dokumentacijom nijesu precizno definisani ispunjenost uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđača, što predstavlja povredu zakona koja je mogla dovesti do diskriminacije učesnika nadmetanja.

Pale nabavke Vodovoda Budva i Doma zdravlja Kotor

Komisija je usvojila žalbu firme Luka MNE iz Budve i poništila tender JP Vodovod i kanalizacija iz Budve u vezi sa nabavkom vodomjera sa daljinskim očitavanjem.

Na ovom nadmetanju utvrđena je jasno neusaglašenost tenderske i druge dokumentacije sa zakonom, kao i neprecizno definisanje ispunjenosti uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđača, što je bilo dovoljan razlog za poništenje tendera.

Komisija je usvojila i žalbu firme BB Wash iz Podgorice i poništila postupak JZU Dom zdravlja Kotor u vezi sa nabavkom robe.

Kao bitna povreda utvrđena je neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom, za koju je utvrđeno da se nikakvim naknadnim radnjama ne može otkloniti.

Preporučujemo za Vas