MINISTARSTVO RADA:

Zahtjev USSCG o kontroli preduzeća tokom praznika nije realan

Inspekcija rada je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanima, koji mogu svojim djelovanjem doprinijeti boljoj zaštiti zakonom utvrđenih prava zaposlenih.
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.05.2011. 16:21h

Očekivanja Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) da sa Inspekcijom rada povodom predstojećeg praznika, Dana nezavisnosti, sprovedu zajedničku kampanju kotrolisanja preduzeća nijesu realna zbog zakonom utvrđenih pravila postupka vršenja inspekcijskog nadzora, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predstavnici Unije uputili su dopis ministru rada i socijalnog staranja, Suadu Numanoviću, u kojem su ga podsjetili na porazne rezultate monitoringa poštovanja prava na neradni dan za vrijeme državnih i vjerskih praznika, kojeg su volonteri te sindikalne organizacije obavljali u većim opštinama u Crnoj Gori.

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja danas u vezi te inicijative razgovarali generalni sekretar USSCG Srđa Keković, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Anka Stojković i glavna inspektorka rada Angelina Međedović.

Očekivanja USSCG da se njihovi članovi kao volonteri neposredno uključe u inspekcijski nadzor nijesu realna zbog zakonom utvrđenih pravila postupka vršenja inspekcijskog nadzora, i ovlašćenja koje imaju samo inspektori kao državni službenici. Inspekcijski nadzor isključivo vrše inspektori u prisustvu predstavnika subjekta nadzora, odnosno poslodavca”, kaže se u reagovanju Ministarstva.

Inspekcija rada je, kako se navodi, otvorena za saradnju sa svim zainteresovanima, koji mogu svojim djelovanjem doprinijeti boljoj zaštiti zakonom utvrđenih prava zaposlenih.

“Na sastanku je još jednom ponovljeno da članovi ove sindikalne asocijacije, mogu kao i svi drugi zainteresovani subjekti i građani obavijestiti inspekciju rada o eventualnim povredama zakonom utvrđenih prava iz rada i po osnovu rada. A ovo se svakako odnosi i na rad za vrijeme državnih i vjerskih praznika”, kažu u Ministarstvu.

Oni smatraju da je za saradnju sa USSCG u vezi sa zaštitom prava zaposlenih koji su angažovani da rade za vrijeme državnih i vjerskih praznika, ostao širok dijapazon mogućnosti o čemu je sa generalnim sekretarom postignut dogovor.

Ukazuje se da je na sastanku istaknuto da Zakon o državnim i drugim praznicima propisuje da se „Državni i drugi praznici praznuju dva dana i praznični dani su neradni.”

Oni navode i se istim zakonom propisuje da ”Privredna društva i drugi oblici obavljanja privredne djelatnosti, ako priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, mogu raditi u praznične dane.”

“Ne postoji zakonska odredba koja decidno zabranjuje rad u dane državnih i vjerskih opraznika, te s tim u vezi nije u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja da vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, kao ni da daje tumačenje koji privredni subjekti mogu obavljati djelatnost za vrijeme državnih i vjerskih praznika”, kažu u Ministarstvu.

Navodi se da Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko inspekcije rada vrši nadzor nad primjenom propisa kojim su uređeni radni odnosi, zapošljavanje i zaštita na radu, pravo na štrajk, kolektivno pregovaranje i sindikalno organizovanje.

Ukazuje se da je Zakonom o radu utvrđeno da ”Odluku o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena, skraćenom radnom vremenu i uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena donosi nadležni organ poslodavca.”

Navodi se da je Zakonom o radu propisano da zaposleni koji radi na dan državnog ili vjerskog praznika a koji su zakonom utvrđeni kao neradni dani, ima pravo na uvećanu zaradu u skladu sa kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Ističe se da poslodavci imaju da zaposlenima koje je angažovao da rade na dan državnih ili vjerskog praznika isplate dnevnicu uvećanu 150 odsto po času.

Ukazuje se da nakon svakog inspekcijskog nadzora tokom rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika, inspekcija rada daje saopštenje o izvršenim inspekcijskim nadzorima, sa relevantnim podacima.

Ističe se da se ta saopštenja objavljuju na internet sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Inspekcija rada napominje da svi zaposleni koji su radili za vrijeme državnih i vjerskih praznika, imaju pravo na isplatu uvećane zarade.

“Javno se pozivaju svi zaposleni koji su radili tokom ovog državnog praznika da se obrate inspekciji rada, radi ostvarivanja njihovih prava po osnovu rada. Inspekcija rada će izvršiti nadzor i nakon utvrđenog činjeničnog stanja preduzimati mjere iz svoje nadležnosti, i ukazati poslodavcima na njihove obaveze”, zaključuje se u saopštenju.