NEMAJU AŽURNU EVIDENCIJU O SVOJIM KORISNICIMA

Fondovi u problemima zbog (ne)rada države

Od početka 2011. godine se u okviru reforme poreskog sistema prešlo na objedinjenu registraciju naplate poreza i doprinosa (UCG) gdje je razvijen posebni dio koji daje podršku razmjeni podataka sa fondovima i on se nalazi na posebnom serveru PU kome fodovi imaju mogućnost pristupa
4752 pregleda 5 komentar(a)
Nemaju dio dokumentacije o naplati doprinosa: Darko Radunović i Miomir M.Mugoša, Foto: Savo Prelević
Nemaju dio dokumentacije o naplati doprinosa: Darko Radunović i Miomir M.Mugoša, Foto: Savo Prelević

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) nema ažurnu evidenciju o svojim korisnicima zato što od Poreske uprave (PU) ne dobija elektronskim putem podatke u posebnom formatu o stažu osiguranja, zaradama, naknadama zarada i visini uplaćenog doprinosa za PIO, odnosno elektronsku M4 prijavu za svakog osiguranika, dok Fond za zdravstveno osiguranje nema obezbijeđene ažurne podatke o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje po obveznicima uplate i po osiguranicima, jer od PU ne dobija ažurne podatke o uplatama osiguranja.

To je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u Izvještaju o reviziji evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje koji je juče objavljen.

Direktor PU je Miomir M.Mugoša.

Stupanjem na snagu Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa 2010. godine, nadležnost za naplatu doprinosa i sistem izvještavanja, prenesena je sa fondova na PU.

Od početka 2011. godine se u okviru reforme poreskog sistema prešlo na objedinjenu registraciju naplate poreza i doprinosa (UCG) gdje je razvijen posebni dio koji daje podršku razmjeni podataka sa fondovima i on se nalazi na posebnom serveru PU kome fodovi imaju mogućnost pristupa.

Do prenošenja nadležnosti na PU fondovi su, kako piše u izvještaju DRI, imali urednu evidenciju.

Međutim, kako je baza podataka u sistemu PU rasla, to je zahtijevalo dalje sređivanje njenog informacionog sistema zbog čega su i nastali problemi, jer taj posao nije završen.

Za potrebu reforme poreske administracije (uključujući i sređivanje informacionog sistema) Ministarstvo finansija je uzelo kredit od 14 miliona eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

“Ministarstvo finansija nije dostavilo preciznu informaciju koliko je novca, od zajma u iznosu od 14 miliona za realizaciju projekta „Reforma poreske administracije“ namijenjeno za rješavanje problema evidencije i prenosa podataka u skladu sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa”, navodi se u izvještaju DRI.

Vrhovna revizija konstatuje i da Ministarstvo finansija nije donijelo podzakonske akte kojim je trebalo, u skladu sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, bliže urediti način ažuriranja centralnog registra i bliže urediti način dostavljanja podataka iz centralnog registra korisnicima. DRI nije dobio, između ostalog od resora kojim rukovodi ministar Darko Radunović, ni dokumentaciju i informaciju o tome koliko je utrošeno novca za nabavku i ugradnju informacionih sistema za objedinjenu registraciju i naplatu i poresko knjigovodstvo, kao i dokaze da je nabavka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

“Zbog nepotpune dokumentacije i protoka vremena, revizijom nije bilo moguće pribaviti dovoljno revizorskih dokaza na osnovu kojih bi se mogle utvrditi činjenice funkcionisanja u potpunosti informacionog sistema PU i na osnovu toga revizorski nalazi, posebno koji se odnose na razmjenu podataka sa Fondom PIO, Fondom za zdravstveno osiguranje i Zavodom za zapošljavanje, što ima za posljedicu neispunjavanje obaveza iz protokola o razmjeni podataka u UCG sistemu, te u skladu sa tim, nadležni Kolegijum izražava uzdržano mišljenje”, navodi DRI.

Kolegijumom za izradu ove revizije je rukovodio senator Radule Žurić.

Kontrolama došli do 21,71 milion eura

DRI je u izvještaju naveo da je u 2018. godini Poreska uprava je obavila 11.088 kontrola koje se odnose na obračun i uplatu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, od čega kroz potpune kontrole 2.600, a kroz djelimične kontrole 8.488. U opštinama i javnim preduzećima koje su osnovale izvršena je 41 kontrola po istom osnovu.

“Ukupna korekcija po osnovu poreza i doprinosa, izvršena u kontrolama je 21,711 miliona eura, što čini 44 odsto ukupnih korekcija”, piše u izvještaju DRI.

Dalje se navodi da je, prilikom revizije fondova utvrđeno da postoji praksa isplata neto zarada bez istovremenog plaćanja poreza i doprinosa i da se na taj način značajno umanjuju javni prihodi ili se ne registruju kod PU od strane obveznika, uvećavaju dugovi i unutrašnji deficiti, što u velikoj mjeri ugrožava stabilnost javnih finansija u cjelini.