PRIJAVE DO 25. NOVEMBRA

Objavljen javni poziv za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesija za Aerodrome

Predmet koncesije je, kako se navodi u pozivu, izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje Aerodroma Crne Gore
889 pregleda 1 komentar(a)
Aerodrom Podgorica, Foto: Boris Pejović
Aerodrom Podgorica, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavilo je danas javni poziv za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.

Vlada je u skladu sa Zakonom o koncesijama, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, odnosno međunarodne aerodrome Podgorica i Tivat, konkurentski izabranom najboljem ponuđaču, koji će osnovati i registrovati preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti.

Predmet koncesije je, kako se navodi u pozivu, izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje Aerodroma Crne Gore.

“Namjera je da se kroz dodjelu koncesije obezbijedi neophodna valorizacija Aerodroma Crne Gore na dugoročan i održiv način koji će biti u interesu Crne Gore i njenog daljeg ekonomskog razvoja”, navodi se u pozivu.

Dvostepeni postupak obuhvata dvije faze, odnosno javni oglas za pretkvalifikaciju i poziv za dostavljanje ponuda.

Prijave za pretkvalifikaciju moraju se dostaviti fizički Tenderskoj komisiji do 25. novembra do 12 sati.

“Nije dozvoljeno podnošenje prijava za pretkvalifikaciju elektronskim i putem elektronske pošte ili faksa. Ministarstvo zadržava pravo da produži rok za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju”, navodi se u pozivu.

Otvaranje prijava će se obaviti istog dana u 13 sati u prostorijama Ministarstva.

Odluka tenderske komisije o kvalifikaciji za fazu poziva za dostavljanje ponuda iz tenderskog postupka biće donijeta u roku od 30 dana od otvaranja prijava za pretkvalifikaciju i sadržaće kvalifikaciju ili odbijanje prijave na osnovu utvrđenih pretkvalifikacionih kriterijuma.

Potencijalni ponuđači koji, nakon završetka ocjene prijava za pretkvalifikaciju, budu određeni kao kvalifikovani ponuđači dobiće poziv da dostave ponudu, odnosno da učestvuju u fazi poziva za dostavljanje ponuda iz tenderskog postupka.

U Ministarstvu su kazali da se očekuje da će uključivanje privatnog sektora u upravljanje Aerodromima Crne Gore za posljedicu imati poboljšanje usluga koje se pružaju putnicima, proširenje ruta, odnosno povećanje aviodostupnosti i bolju promociju Crne Gore kao turističke destinacije, što stvara značajne pogodnosti na nacionalnom i regionalnom nivou.

Pravo da učestvuje u tenderskom postupku, i to podnošenjem samo jedne ponude, imaju domaće ili strane kompanije ili pojedinci, koje istupaju u svojstvu samostalnog ponuđača ili u konzorcijumu. Potencijalni ponuđač ne može imati više od pet članova.

Nijedan potencijalni ponuđač ne može podnijeti prijavu za pretkvalifikaciju ako ponuđač ili bilo koji od njegovih članova posjeduje više od pet odsto udjela, direktno ili indirektno, u drugom članu potencijalnog ponuđača ili u bilo kojem od njihovih povezanih preduzeća, ili bilo koji od njegovih članova posjeduje neposredan ili posredan pravni ili krajnji interes u pet odsto udjela drugog člana potencijalnog ponuđača ili bilo kojeg od njihovih povezanih društava.

“Nijedan potencijalni ponuđač ne može podnijeti prijavu ni ukoliko drugi član potencijalnog ponuđača ili neko od njegovih povezanih kompanija posjeduje neposredan ili posredan pravni ili krajnji interes od više od pet odsto udjela nekog od njegovih članova”, dodaje se u pozivu.

Iz Ministarstva su objasnili da ako potencijalni ponuđač ili bilo koji od njegovih članova posjeduje neposredan ili posredan pravni ili krajnji interes od pet odsto ili manje udjela drugog potencijalnog ponuđača, člana, povezanih društava ili posjeduje neposredan ili posredan pravni ili krajnji interes od pet odsto ili manje udjela nekog od svojih članova, ta informacija mora da bude dostavljena kontakt osobi u Tenderskoj komisiji najmanje deset dana prije isteka roka za dostavljanje prijave, zbog dobijanja odobrenja.

Nijedan potencijalni ponuđač ne može biti kvalifikovan ako on ili neki od njegovih članova, u slučaju konzorcijuma, kontroliše ili njega kontroliše neki avioprevoznik ili bilo koji operater civilnih vazduhoplova.

Nepodobni da učestvuju u javnom nadmetanju za davanje koncesije su preduzeća i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je uređena insolventnost kompanija, kao i ona koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivično djelo realizovano u obavljanju profesionalne djelatnosti.

Nepodobni da učestvuju su i preduzeća, preduzetnici i pojedinci koji imaju neizmirene poreske i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa, kao i poslovne organizacije, kompanije, preduzetnici i pojedinci koji obavljaju djelatnosti ili sprovode transakcije koje nijesu u skladu sa sankcijama koje donosi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, njegovi komiteti ili sankcija koje je donijela Crna Gora.

Potencijalni ponuđači će svoju podobnost dokazati dostavljanjem dokaza za svaki od kriterijuma koje će izdati nadležni organi i koji nijesu stariji od 90 dana od objavljivanja oglasa. Potencijalni ponuđači su dužni da podnesu i dokaze o ispunjenju minimalnih uslova javnog nadmetanja, u skladu sa pretkvalifikacionom dokumentacijom.

Kada su u pitanju tehnički uslovi, potencijalni ponuđač mora da dokaže da trenutno aktivno posluje na kopnu i u vazduhu na najmanje jednom aerodromu koji opslužuje minimum pet miliona međunarodnih putnika godišnje u posljednje tri godine, i na najmanje jednom aerodromu koji opslužuje minumum dva miliona putnika pojedinačno godišnje u posljednje tri godine, ili na najmanje jednom aerodromu koji opslužuje najmanje deset miliona međunarodnih putnika godišnje u posljednje tri godine.

Potencijalni ponuđač mora da dokaže da je bio odgovoran za razvijanje, projektovanje, inženjering, nabavku i izgradnju ili upravljanje i nadgledanje izgradnje aerodroma, minimalne ukupne vrijednosti od 300 miliona eura u posljednjih deset godina, sa vrijednošću izgradnje od 100 miliona eura u najmanje jednom aerodromu.

Potencijalni ponuđač takođe mora dokazati da posjeduje sopstvenu licencu za operatera, a ne licencu stečenu akvizicijom, odnosno ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji ili kupoprodaji.

“Potencijalni ponuđač mora dokazati da posjeduje potvrdu kvaliteta u pružanju usluga putnicima, razvoju aerodrome i neaeronautičkih sadržaja, doprinosa avio-dostupnosti zemlje posjedovanjem odgovarajućih sertifikata”, navodi se u pozivu.

Kada je riječ o finansijskim kriterijumima, potencijalni ponuđač mora da dokaže da ima imovinu od najmanje 200 miliona eura tokom posljednjih pet izvještajnih fiskalnih godina. U slučaju konzorcijuma, ukupna imovina svih članova konzorcijuma mora biti najmanje 400 miliona eura u posljednjih pet izvještajnih fiskalnih godina.

Potencijalni ponuđač mora da dokaže da je finansirao infrastrukturne projekte vrijednosti od najmanje 300 miliona eura, uključujući najmanje jedan projekat od 100 miliona eura u posljednjih deset godina.

U oglasu se navodi da ukoliko je potencijalni ponuđač konzorcijum, mora potvrditi da će udio njegovog člana – operatera aerodroma biti najmanje deset odsto.

Ministarstvo je danas objavilo i pretkvalifikaciona dokumentacija za projekat.

Preporučujemo za Vas