Ko dođe samo po gorivo, moraće odmah nazad

U luke mogu uploviti samo jahte koje imaju do 30 članova posade, ali ne i brodovi-kruzeri
3526 pregleda 2 komentar(a)
Stroža kontrola luka i marina: Tivat, Foto: Anton Marković
Stroža kontrola luka i marina: Tivat, Foto: Anton Marković

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) je u skladu sa najnovijom odlukom Nacionalnog kooordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti da dozvoli kontrolisano uplovljavanje stranih jahti u crnogorske luke nautičkog turizma, minulog vikenda donijelo “Plan prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima u lukama Crne Gore“.

Prma novim mjerama, omogućeno je kontrolisano otvaranje marina uz poštovanje mjere samoizolacije, što znači da jahte koje budu u njih uplovljavale iz inostranstva, moraju ostati 28 dana na vezu, a za to vrijeme njihova posada i druga ukrcana lica ne smiju izlaziti sa plovila, već u samoizolaciji “uz preduzimanje mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora od strane nadležne zdravstvene ustanove, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu rješenja zdravstveno Sanitarne inspekcije”. Zakupac ili koncesionar luke nautičkog turizma - marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj, Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor - Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II) kojoj je po ovim mjerama NKT, odobren prihvat stranih plovnih objekata u samoizolaciju, obavezan je da preduzima mjere za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje.

MSP je stoga donijelo Plan koji, pored ostalog, propisuje da u naše luke mogu uploviti samo jahte koje imaju do 30 članova posade, ali ne i putnički brodovi-kruzeri. Budući da jahte sa 30 članova posade svojim gabaritima već spadaju u domen brodova koji podliježu obaveznoj pomorskoj pilotaži, propisano je i da naši piloti koji ih budu uvodili u luku, pritom moraju koristiti punu ličnu zaštitnu opremu.

Propisano je da operateri luka i marina u koje dolaze strane jahte za njih moraju obezbjediti poseban dio marine/luke gdje će one i ljudi na njima, biti u samoizolaciji 28 dana, te im organizovati bezbjedonosnu zaštitu, snabdijevanje vodom, strujom, gorivom, hranom i drugim potrepštinama koje će jahte plaćati pod komercijalnim uslovima, kao i protivpožarnu i zdravstvenu zaštitu. Osoblje marine i sama posada jahte moraće da svo vrijeme koriste sredstva lične zaštite i obavljaju dezinfekciju priveznih konopa, sizova i druge opreme. Provjeru ispunjenostu svih propisanih uslova u marini, vršiće Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) koja će tek nakon toga dotičnoj marini izdati odobrenje za uplovljavanje i smještaj strane jahte.

UPSUL će takođe odobravati i svaki pojedinačni zahtjev jahte zainteresovane da uplovi u neku od naših marina na osnovu precizno navedene dokumentacije koja se mora priložiti uz takav zahtjev, određivati rutu kretanja jahte kroz teritorijalno more i unutrašnje morske vode Crne Gore do odredišne marine, kao i koordinirati rad svih službi prilikom granične kontrole tih jahti - policije, carine, Lučke kapetanije odnosno zdravstveno-sanitarne inspkecije koja će odmah po prispjeću jahte, svim licima na njoj pojedinačno uručiti riješenja o stavljanu u karantin na brodu. Tek nakon isteka karantinskog roka od 28 dana, posada i druga ukrcana lica sa jahte mogu izaći na obalu i onda za njih važe sva pravika i mjere koje za spriječavanje širenja koronavirusa, važe i za ostale građane Crne Gore.

Propisana je i procedura za projem jahti koje Crnu Goru svraćaju samo radi snabdijevanja bescarinskim gorivom, pri čemu niko od posade jahte neće moći da izlazi na obalu, sve aktivnosti na tankovanju goriva sprovešće operative marine uz korišenje zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, a jahta je dužna da odmah po završetku krcanja goriva, napusti crnogorske teritorijalne vode bez usputnog zadržavanja.