Država posjeduje 88,66 odsto akcija u EPCG i samostalno imenuje sve članove organa upravljanja

Rudniku dali ležište uglja u Matarugama

Vlada odobrila EPCG koncesiju u pljevaljskom selu, zemljište većim dijelom privatno vlasništvo

5521 pregleda 86 reakcija 1 komentar(a)
Sadašnji površinski kop Rudnika, Foto: Goran Malidžan
Sadašnji površinski kop Rudnika, Foto: Goran Malidžan

Koncesiju na eksploataciju uglja u ležištu u pljevaljskom selu Mataruge Vlada će dodijeliti direktno Rudniku uglja, čiji je vlasnik Elektroprivreda Crne Gore (EPCG).

To se navodi u informaciji o dopuni plana o davanju koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksplataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu, koju je usvojila Vlada bez održavanja sjednice 20. avgusta.

Davanje koncesija bez javnog nadmetanja Vladi omogućava Zakon o koncesijama. U članu 20, propisano je da nije neophodno sprovoditi postupak javnog nadmetanja na osnovu javnog oglasa u slučaju realizacije koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država ima više od polovine akcija ili udjela.

Država posjeduje 88,66 odsto akcija u EPCG i samostalno imenuje sve članove organa upravljanja.

“U Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godina konstatuje se da mrkolignitni i mrki ugalj predstavljaju osnovnu energetsku sirovinu za proizvodnju električne energije i široku potrošnju. Projekcija eksploatacije uglja u Crnoj Gori za desetogodišnji period data je na osnovu sagledavanja mogućnosti plasmana uglja i postojećih kapaciteta rudnika, vodeći računa o ovjerenim rezervama uglja i racionalnom planiranju dinamike otvaranja ležišta uglja u smislu homogenizacije uglja i njegovom plasmanu za potrebe Termoelektrane. Upravo iz tog razloga, prepoznat je potencijal ležišta “Mataruge“ koje bi se detaljnim geološkim istraživanjem i potvrdom rezervi i kvaliteta uglja, moglo planirati za buduću eksploataciju”, navodi se u informaciji Vlade.

Istražno-eksploatacioni prostor ležišta uglja “Mataruge“nalazi se na oko 20 kilometara puta od Pljevalja prema Bijelom Polju.

Prosječna nadmorska visina mataruškog basena iznosi oko 1.000 metara. “Istražno-eksploatacioni prostor za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju ležišta „Mataruge“ obuhvata sjeverni i centralni dio ležišta na kom su procijenjene geološke rezerve uglja na oko 7.400.000 tona uglja. Kasnije ovaj prostor bi mogao biti proširen ukoliko bi se potvrdio ekonomski značaj i ukazala potreba za doistraživanjem drugih djelova ležišta. Ukupna površina ovako definisanog istražno-eksploatacionog poligona ležišta „Mataruge“ je113,2 hektara”, navodi se u informaciji.

Zemljište na kojem se nalazi ležište uglja “Mataruge” većim dijelom je u privatnom vlasništvu.

“Zakon o koncesijama prepoznaje mogućnost eksproprijacije zemljišta ako je istu neophodno izvršiti u cilju korišćenja koncesije. Članom 44 pomenutog zakona je propisano da na nepokretnosti potrebnoj za obavljanje djelatnosti odjavnog interesa u skladu sa zakonom, korisnik eksproprijacije, mora imati pravo svojine ili druga prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. Nepokretnost neophodna za obavljanje koncesione djelatnosti, može se eksproprisati u cjelosti ili fazno, u toku trajanja koncesionog ugovora, u zavisnosti od predmeta koncesije. U slučaju korišćenja državne imovine ovim članom Zakona o koncesijama je predviđeno da je koncesionar dužan da plaća naknadu za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini i da je ista prihod budžeta Crne Gore”, navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada. Na ležištu „Mataruge“, geološka istraživanja rađena su u dva navrata, u periodu 1951-1954. godine i 1987-1992. godine.

“U periodu 1987-1989. godine Zavod za geološka istraživanja pristupio je sistematskim istraživanjima uglja u ležištu kroz geološka, hidrogeološka i inženjersko-geološka istraživanja. Prema podacima iz „Završnog izvještaja o osnovnim geološkim istraživanjima uglja u basenu Mataruge, ukupne reserve iznose 7.748.830 tona”, navodi se u informaciji.

Preporučujemo za Vas