odluka vlade

Šest miliona eura za subvencije na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka

Vlada je, između ostalog, dala saglasnost na Predlog za davanje pozajmice iz budžeta Crne Gore Opštini Danilovgrad u visini od 260.000 eura sa ciljem prevazilaženja problema likvidnosti opštinskog budžeta usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa

7882 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 28.09.2020. 19:05h

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 24. septembra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o mjerama namijenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera – kratkoročna mjera „Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka“ i zadužila Ministarstvo finansija da iz Tekuće budžetske rezerve uplati iznos od 6.000.000 eura za 2020. godinu po dostavljenom izvještaju Ministarstva održivog razvoja i turizma, saopšteno je iz Vlade.

"Trećim paketom socio-ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za prevladavanje posljedica pandemije koronavirusa, vrijednim 1,22 milijarde eura, Vlada je predvidjela u okviru kratkoročnih mjera isubvencije na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka", dodaje se u saopštenju.

Vlada je, između ostalog, dala saglasnost na Predlog za davanje pozajmice iz budžeta Crne Gore Opštini Danilovgrad u visini od 260.000 eura sa ciljem prevazilaženja problema likvidnosti opštinskog budžeta usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Usvojena je Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve i data saglasnost da se iz tekuće budžetske rezerve obezbijedi 1.726.461,60 eura za realizaciju eksproprijacije u opštinama Bijelo Polje, Plav i Gusinje u okviru gradnje puta Plav – Vojno selo – Gusinje i rekonstrukcije puta Srđevac – Lozna – Sipanje – II faza.

"Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Na istu su uvršteni projekti: Izgradnja hotela „D” sa depadansom „E”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja; Izgradnja hotela Elite Hotel & Residence, Kolašin, po kondo modelu poslovanja i Izgradnja hotelskog kompleksa Montis hotel&resort, Kolašin, po kondo modelu poslovanja", navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima.

"Budući da se u dosadašnjoj praksi i primjeni važeće Uredbe pokazala potreba i zainteresovanost za uplovljavanje plovnih objekata radi raspreme u teritorijalnim vodama Crne Gore te da Uredbom o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i Uredbom o izmjeni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima nije propisana visina naknade za sve vrste plovnih objekata koja su u raspremi (plovni objekat koji ne obavlja komercijalne operacije, koji nije pod teretom, odnosno ne čeka na ukrcavanje ili iskrcavanje tereta, niti vrši remont ili nužnu popravku uz operativnu obalu) donijetom Uredbom definisana je naknada i za ovu vrstu plovnih objekata", saopšteno je iz Vlade.

Donijeta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Aerodromi Crne Gore” AD za 2019. godinu kojom je za nezavisnog revizora imenovano privredno društvo „EuroRev“ DOO Podgorica.

Vlada je donijela Odluku o visini naknade za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta kojom je propisano da naknada za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta iznosi tri eura. Za propisivanje navedenog iznosa, kako se navodi, imalo se u vidu rješenje iz Zakona o administrativnim taksama prema kome se za izdavanje uvjerenja koja izdaju organi plaća tri eura.

Usvojena je Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže u kojoj je navedeno da je u okviru Projekta vrijednog 82 miliona eura i planiranog za realizaciju tokom tri godine u prvoj godini realizovano 95,83 odsto plana investicije vrijedne 12,4 miliona eura.

Razmotrena je i Informacija o prelasku Svjetske banke sa LIBOR-a i EURIBOR-a kao referentnih kamatnih stopa u kojoj je navedeno da, shodno Inicijativi Svjetske banke, od 1. januara 2022. neće biti obavezno da referentne banke na londonskom međubankarskom tržištu utvrđuju LIBOR te da je EURIBOR u fazi transformacije, zbog čega je predložen prelazak na druge referentne stope što zahtijeva i izmjene i dopune ugovora o zajmovima i finansiranju. Vlada je prihvatila Amandman na ugovore o zajmovima i ovlastila ministra finansija Darka Radunovića da potpiše Amandman na ugovore o zajmovima.

Vlada je razmotrila Predlog za transfer sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačke jedinice Opština Bijelo Polje, Opština Pljevlja i Prijestonica Cetinje i odobrila transfer sredstava u ukupnom iznosu od 350.000 eura sa potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave, Programa: Reforma javne uprave, opštinama Bijelo Polje (190.000 eura) i Pljevlja (100.000 eura) te Prijestonici Cetinju (60.000 eura) i to za sprovođenje Plana optimizacije javne uprave 2018–2020.

Razmotren je i Predlog za preusmjeravanje sredstava sa Tekuće budžetslte rezerve na Ministarstvo finansija. Vlada je preusmjerila 500.000 eura na izdatak otpremnine i tehnološki viškovi u okviru sprovođenja Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa donijete u okviru sprovođenja Plana optimizacije javne uprave 2018-2020.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3404, sa sjednice od 25. juna 2020. godine u kojoj je navedeno da ni u drugom roku za prodaju bivše vojne kasarne „Radoje Dakić“ na Žabljaku nije bilo lica zainteresovanih za otkup Tenderske dokumentacije.

Prihvaćen je Predlog o promjeni namjene korišćenja lokacije „Kopita (Mali logor)“ u Kolašinu. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata odredi kao prostor za posebnu namjenu, za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o Ugovoru o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“ Opština Pljevlja i prihvatila Aneks III Ugovora o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“.

Usvojene su informacije o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ – Komani, o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo” kod Mojkovca i prihvaćeni aneksi pripadajućih ugovora.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji koncesionih ugovora zaključenih sa privrednim društvom „Hidroenergija Andrijevica“ doo i potrebi davanja saglasnosti za promjenu udjela u vlasničkoj strukturi. "Data je saglasnost na promjenu vlasničke strukture u privrednom društvu „Hidroenergija Andrijevica“ doo, na način da Miloš Bojović postane vlasnik 100 odsto", saopšteno je iz Vlade.

Preporučujemo za Vas