"ANALIZIRAN IZVJEŠTAJ DRI"

Plantaže: Nema uslova za iskazivanje negativnog mišljenja na reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja

“Institut smatra da je činjenica da DRI u svom radu koristi drugu metodologiju, ali koja ne može, ni u kom slučaju, da dovede u pitanje istinitost i objektivnost finansijskih iskaza Plantaža, jer bi to značilo da su pogriješila sva do sad angažovana renomirana revizorska društva”, naveli su iz Plantaža

3895 pregleda 8 komentar(a)
Plantaže (Ilustracija=, Foto: Savo Prelević
Plantaže (Ilustracija=, Foto: Savo Prelević

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore preliminarno je konstatovao da nema uslova za iskazivanje negativnog mišljenja na reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Plantaža za 2018. godinu, saopšteno je iz te kompanije.

Kako su kazali, analizirajući izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) preliminarno je konstatovano da nema uslova za iskazivanje negativnog mišljenja za reviziju pravilnosti – usklađenosti sa drugom zakonskom regulativom, već je za taj dio revizije u izvještaju trebalo dati uslovno mišljenje.

Iz kompanije Plantaže rekli su da su postupajući po odluci Odbora direktora angažovali Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Taj Institut je, kako su naveli, kao profesionalna nevladina organizacija nosilac javnih ovlašćenja prenijetih po Uredbi Vlade, član Međunarodne federacije računovođa i član Evropske federacije računovođa, koja ima savjetodavnu ulogu pri Komisiji EU u oblasti računovodstva i revizije.

“Institut ima dugogodišnji sporazum o saradnji sa DRI, na osnovu kojeg se i kadrovi DRI edukuju kod Instituta, pa ga to dodatno preporučuje za stručno kvalifikovani monitoring predmetnog izvještaja”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, renomirana i međunarodno priznata revizorska društva, koja su vršila reviziju godišnjih iskaza u kompaniji „13. jul Plantaže“, u posljednjih 14 godina nijesu nikad davala negativno mišljenje u procesu uvjeravanja da su kompanijski finansijski iskazi istiniti i objektivni.

“Institut smatra da je činjenica da DRI u svom radu koristi drugu metodologiju, ali koja ne može, ni u kom slučaju, da dovede u pitanje istinitost i objektivnost finansijskih iskaza Plantaža, jer bi to značilo da su pogriješila sva do sad angažovana renomirana revizorska društva”, naveli su iz tog preduzeća.

U kompaniji Plantaže smatraju da je ova revizija, koju je vršila DRI, kreirana sa posebnim "lajtmotivom".

“Gospodin Jelić, kao njen rukovodilac, treba da se zapita da li je etički i profesionalno postupio kada je negativno mišljenje na finansijske iskaze dao na bazi činjenice da Plantaže nijesu u poslovne knjige evidentirale 11 mil. m2 zemljišta kojeg imaju u popisu, ali za koje nemaju riješen svojinsko-pravni status i na bazi činjenice da je njegov revizorski tim insistirao na rezervacijama po osnovu sudskih sporova, iako je to u suprotnosti sa paragrafom 14, MRS 37”, navodi se u saopštenju,

Iz kompanije Plantaže saopšteno je da nema osnove za negativnim mišljenjem po pitanju revizije pravilnosti.

To, kako su kazali, potvrđuje i činjenica da je preduzeće uskladilo rad sa većinom zakona iz relevantne nacionalne regulative i da nema osnova da u izvještaju DRI stoji da „utvrđeni slučajevi neusklađenosti imaju materijalni i prožimajući efekat u odnosu na postavljene kriterijume za reviziju pravilnosti“.

U Plantažama smatraju da efekti nijesu materijalni i prožimajući i da je trebalo dati uslovno mišljenje.

To se, kako su naveli, posebno odnosi na preporuke od rednog broja osam do 20.

“Ne manje važno je i da je DRI pogazila etički kodeks državnih revizora i Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, dajući sebi status „bogova sa Olimpa“ i samim tim neprikosnovenog prava da preuzmu ingerencije Ustavnog suda u dijelu tumačenja odredbi Ustava, po pitanju objavljivanja službene tajne u kontekstu javnog interesa”, kazali su iz Plantaža.

Iz tog preduzeća ukazali su da su prije izdavanja konačnog izvještaja DRI ukazali Jeliću da je objelodanjivanje određenih podataka u suprotnosti sa internim aktima Plantaža koji se odnose na obavezu čuvanja poslovne tajne.

“Takođe, tačkom 6 (profesionalna tajna) etičkog kodeksa za državne revizore propisano je da državni revizor ne smije otkrivati podatke i informacije do kojih je došao u postupku revizije bez odobrenja, ili ukoliko ne postoji zakonsko ili profesionalno pravo njihovog objelodanjivanja”, navodi se u saopštenju.

Iz Plantaža su kazali da se nadležni kolegijum DRI, na žalost, oglušio o njihove primjedbe, iako je, kako su naveli, bio dužan da postupa po njima.

“Tim povodom razmatramo mogućnost preduzimanja pravnih radnji u skladu sa Zakonom o zaštiti neobjavljenih podataka i Krivičnim zakonom”, rekli su iz Plantaža.

Oni su najavili da će, u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa državnih revizora, pokrenuti kod Senata DRI inicijativu da se razmotri etička odgovornost državnih revizora koji su objelodanili podatke subjekta revizije, označene poslovnom tajnom.

Iz Plantaža su saopštili da je preliminarnom analizom izvještaja DRI utvrđeno da samo četiri preporuke činjenično odgovaraju navedenom stanju - da se formira Revizorski odbor, donese Pravilinik o računovodstvenim politikama, unaprijede određene interne procedure.

Prema njihovim riječima, ne stoje ni preporuke od broja 18 do 20, koje se odnose na blagajničko poslovanje, da Plantaže postupaju u suprotnosti sa Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja, jer se radi o formalnim neusklađenostima sa propisima, gdje revizor apsolutno nije utvrdio da postoji nepravilnost koja bi imala bilo kakvu posljedicu.

“Što se tiče preporuka za unapređenje upravljanja i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakon je donijet i stupio je na snagu krajem godine za koju se vršila revizija, a u članu 56 ovog Zakona dat je zakonski rok od 18 mjeseci da kompanije, među kojima su Plantaže, usklade svoje poslovanje sa njim”, objasnili su iz Plantaža.

U vezi sa tim, kako su kazali, preduzeli su aktivnosti na unapređenju internih procedura, što treba da bude predmet revizije za ovu godinu.

Iz Plantaža su rekli da iz tog razloga nije bilo potrebe da u Izvještaju DRI za 2018. godinu budu date takve preporuke.

“Na kraju, postavlja se i pitanje temporalnosti objavljivanja tog izvještaja, odnosno ocjena značaja činjenice da je on objavljen tek poslije spovedenih parlamentarnih izbora”, kazali su iz Plantaža.

Kako su naveli, vrlo rado će postupiti po stavu senatora Branislava Radulovića da se u Skupštini organizuje kontrolno saslušanje na kojem bi prisustvovali pored predstavnika kompanije i njihovi konsultanti, predstavnici revizorske kuće BDO i članovi revizorskog tima DRI.

Povezani članci

09. Septembar 2020.

Plantaže minuse pokrivale kreditima

Preporučujemo za Vas