DRI O ISPITNOM CENTRU

Kršili više zakona, nepravilnosti kod putnih naloga

DRI dao uslovno mišljenje Ispitnom centru na usklađenost poslovanja sa propisima i pozitivno na finansijsko poslovanje u 2019.

8232 pregleda 2 komentar(a)
Finansijsko poslovanje istinito prikazano: Ispitni centar, Foto: Arhiva Vijesti
Finansijsko poslovanje istinito prikazano: Ispitni centar, Foto: Arhiva Vijesti

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na prošlogodišnje finansijsko poslovanje javne ustanove Ispitni centar i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

DRI je ukazao da je finansijskom revizijom stečeno razumno uvjerenje da izvještaj daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor, dok su revizijom pravilnosti poslovanja utvrđene neusklađenosti poslovanja Ispitnog centra sa zakonima o javnim nabavkama, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i o radu.

DRI je utvrdio da je Ispitni centar sproveo dvije nabavke male vrijednosti za istu robu u iznosu od 19.895 eura, umjesto jednog otvorenog postupka čime je prekršen Zakona o javnim nabavkama.

Ispitni centar u roku od 30 dana po dostavljanju konačnog izvještaja, treba da preda DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka i da u roku od šest mjeseci izvijesti DRI o preduzetim radnjama

Revizijom je rukovodio član Senata DRI Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Zoran Jelić.

“Ugovori o dopunskom radu, koje je zaključio Ispitni centar ne sadrže podatke o radnom vremenu angažovanih osoba, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Zaposleni nijesu prije odlaska na službeni put dostavljali obavještenje o potrebi za službenim putovanjem, kako bi se ono odobrilo i otvorio putni nalog, iako je to predviđeno internom procedurom o blagajničkom poslovanju. Izvještaji koji se predaju nakon završetka službenog puta ne sadrže sve podatke potrebne za obračun (časove polaska i časove povratka, posebno kad se ne koristi javni prevoz). Preporučuje se Ispitnom centru da donese proceduru kojom će se urediti proces izdavanja i pravdanja putnih naloga kako bi se obezbijedilo da se oni vrši u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, u rokovima i na način da putni nalozi sadrže sve elemente potrebne za obračun, a koji su sadržani u samom obrascu putnog naloga”, piše u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da je u izvještaju o novčanim tokovima na poziciji “donacije” prikazan iznos od 3.000 eura koji je Ispitnom centru uplatilo Ministarstva nauke za finansiranje projekta po osnovu učešća na konkursu, što nije u skladu sa pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i opština. Taj prihod je u izvještaju o novčanim tokovima trebalo prikazati na poziciji “transferi”. Uz to, na poziciji “ostala lična primanja” prikazani su izdaci po osnovu isplate jednokratne socijalne pomoći zaposlenima u iznosu od 3.600 eura, umjesto na poziciji “transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru”.

Prema nalazu DRI, ova javna ustanova nije uspostavila sistem za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare i nije dostavila godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama, a što nije u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

DRI je preporučila da Ispitni centar, u cilju razvoja i sprovođenja upravljanja i kontrola, utvrdi plan unapređenja upravljanja i kontrola i uspostavi sistem za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare.

Preporučujemo za Vas