revizija prošlogodišnjeg rada Opštine Danilovgrad

Minuli rad u svemu za veće isplate, sporno zapošljavanje...

Opštini Danilovgrad uslovno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti jer ne posluje u skladu sa više zakona i drugih propisa

24026 pregleda 109 reakcija 27 komentar(a)
Na finansijsko poslovanje pozitivno mišljenje: Kovačević, Foto: Arhiva Vijesti/Filip Roganović
Na finansijsko poslovanje pozitivno mišljenje: Kovačević, Foto: Arhiva Vijesti/Filip Roganović

Opština Danilovgrad ne preduzima mjere za naplatu poreza na nepokretnosti, ne vodi poresko knjigovodstvo za komunalne takse, obračunava minuli rad za sve dodatke mimo zarade, zapošljava radnike bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima, zaključuje ugovore o djelu za sistematizovana radna mjesta, ne vodi pravilno evidenciju pokretne i nepokretne imovine... Ovo su neke od nepravilnosti koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) tokom revizije prošlogodišnjeg rada Opštine Danilovgrad, kojom rukovodi Zorica Kovačević.

Kršenje više zakona

DRI je dao pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Uslovno mišljenje je dato zato što poslovanje Opštine nije usklađeno sa zakonima o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, poreskoj administraciji, zaradama zaposlenih u javnom sektoru, lokalnoj samoupravi, finansiranju lokalne samouprave, državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uputstvom o bližem načinu radu trezora lokalne samouprave.

Rukovodilac Kolegijuma za izradu revizije je član Senata DRI Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio senator Radule Žurić.

Revizijom je utvrđeno da se mjere naplate poreza na nepokretnosti skoro ne preduzimaju, kao i da se ne koriste sve zakonske mogućnosti za prinudnu naplatu po osnovu dugovanja poreskih obveznika poreza na nepokretnosti.

“Opština treba da u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji preduzima mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili poreske obaveze u propisanim rokovima”, stav je DRI.

Utvrđeno je da Uprava lokalnih javnih prihoda ne vodi poresko knjigovodstvo za komunalne takse, tako da se revizor nije mogao uvjeriti koliko je ukupno zaduženje po donesenim rješenjima za 2019. godinu, kao i stanje duga nakraj decembra prošle godine. U Opštini je konstatovan obračun sa uključenim minulim radom u svakom segmentu obračuna ostalih dodataka, što je izazvalo uvećanu cijenu rada po satu za noćni rad, prekovremeni, pripravnost kod kuće i pogrešan obračun dodatka za obavljanje posebnih poslova.

Fale podaci o imovini

“U pojedinim slučajevima utvrđeno je da prilikom zasnivanja radnog odnosa, zaposleni nijesu ispunjavali uslove predviđene zakonom i aktom o sistematizaciji, a koji se odnose na posjedovanje sljedećih dokaza - položen stručni ispit za rad u državnim organima, da nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa... Opština je prošle godine sa više osoba zaključila ugovore o djelu za radna mjesta koja su određena Aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta”, piše u revizorskom izvještaju.

DRI je ukazao da Opština nije, shodno zakona o upravljanju i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru, uradila identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima u odnosu na značajne poslovne procese i aktivnosti (ne postoji Registar rizika, ni Strategija upravljanja rizicima).

Javne službe i preduzeća, čiji je osnivač opština, nijesu u roku određenom Zakonom o državnoj imovini (do kraja februara tekuće za prethodnu godinu) dostavili podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima. Opština nije, prema članu 51 Zakona o državnoj imovini, podatke o pokretnoj imovini dostavila Upravi za imovinu do kraja marta tekuće za prethodnu godinu na propisanim obrascima.

DRI je dao 12 preporuka Opštini koje treba da se realizuju u roku od pola godine.

Nema računa za plaćanje i dokaza o završenim radovima

Revizijom je utvrđeno da se novac koji je evidentiran na budžetskoj stavci “izdaci za lokalnu infrastrukturu” u najvećim iznosima odnosi na isplate preduzeću Komunalno za usluge održavanja čistoće grada i uređivanja javnih površina i preduzeću Vodovod i kanalizacija za radove na vodovodnoj mreži.

“Kod Komunalnog nije vršen kvalitativni i kvantitativ ni prijem izvedenih radova i izvršenih usluga, dok Vodovod Opštini nije dostavio račune, ni izvještaje kao dokaz da su navedeni radovi izvršeni”, konstatuje DRI.

Opština je na ime ostalih kapitalnih izdataka tokom 2019. godine isplatila iznos od 483,94 hiljade eura, odnosno 148,54 odsto planiranog iznosa.

“Za prekoračenje od 158,13 hiljada, odnosno 48,54 odsto, Opština nije donijela rješenje o preusmjerenju novca”, konstatovao je DRI.

Preporučujemo za Vas