Budva se sprema za kriznu godinu

Ako korona uništi sezonu, uzimaju kredit

Glavno punjenje kase očekuje se od naplate poreza i komunalija, a kako su “Vijestima” kazali u Sekretarijatu za finansije, smanjena je tekuća potrošnja

23553 pregleda 8 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović

Budva se sprema za kriznu godinu, radnicima neće biti smanjivane plate, ali ako pandemija koronavirusa bude desetkovala i narednu sezonu, Opština Budva je spremna da se zaduži 4,7 miliona eura, kako bi sačuvala likvidnost.

To su neke od najznačajnijih stavki predviđenih nacrtom budžeta za narednu godinu, u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Da je Sekretarijat za finansije na čijem je čelu Petar Odžić (SDP) oprezno projektovao kako prilive, tako i rashode, svjedoči i to da će kasa crnogorske metropole turizma naredne godine biti teška 32,5 miliona eura, što je na nivou rebalansa za ovu godinu, kojim je budžet skresan za deset miliona eura.

Da radnici lokane administracije, ali i javnih ustanova i službi koji primaju plate iz budžeta mogu da odahnu, svjedoči i to da je budžetska stavka za plate nešto više od šest miliona eura (bruto zarade), što ukazuje da snižavanja zarada usljed jake ekonomske krize zbog posljedica pandemije, neće biti.

Glavno punjenje kase očekuje se od naplate poreza i komunalija, a kako su “Vijestima” kazali u Sekretarijatu za finansije, smanjena je tekuća potrošnja. Ukupni primici budžeta za 2020. godinu, kako piše u nacrtu, predviđaju se u iznosu od 32.536.000 eura, od kojih su planirani prihodi po osnovu poreza 16.171.000 eura i čine 49,7 odsto odsto ukupnih primitaka. Prihodi od poreza na nepokretnosti planirani su u ukupnom iznosu od 10.000.000, dok od poreza na promet nepokretnosti od 3,6 miliona eura. Od naplate taksi očekuje se naredne godine prihod od 490 hiljada eura i to po osnovu lokalnih administrativnih taksi - 125.000, a od lokalnih komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama 300 hiljada eura.

Kada je riječ o naknadama, priliv je projektovan na 6.435.000 eura, od kojih je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalije) 5,5 miliona eura. Od ostalih prihoda očekuje se priliv od 4, miliona eura, od kojih od izdavanja zemljišta 800 hiljada, od turističke takse 200 hiljada, dok prihod od Vodovoda i kanalizacije iznosi 1,6 miliona eura. Od prodaje imovine naredne godine Opština očekuje da inkasira pola miliona eura. Kada je riječ o izdacima, na kapitalne će biti izdvojeno 10.912.134 eura. Preostali iznos planiranih prihoda, odnosno tekućih prihoda služi za finansiranje tekuće potrošnje u iznosu od 18.503.365 eura, što je 56,87 odsto ukupnih izdataka budžeta.

Na otplatu obaveza odlazi 1,9 miliona eura. Zbog visokog nivoa neizmirenih obaveza, kako se navodi u nacrtu, iz prethodnog perioda, ovu stavku je teško planirati, pa često dođe do probijanja ove budžetske pozicije.

Na otplatu duga i garancija biće izdvojeno 900 hiljada eura i u pitanju je godišnji anuitet, potencijalnog dugoročnog zaduženja, a kako bi se u slučaju nastavka krize izazvane pandemijom virusa kovid 19 održala tekuća likvidnost glavnog računa trezora i ostvario zacrtani plan investicija.

Na bruto zarade zaposlenih odlazi 6.054.950 eura, za ostala lična primanja, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade skupštinskim odbornicima i ostale naknade biće izdvojeno 755.000 eura. U ostale naknade spadaju naknade zaposlenima u organima uprave po raznim osnovama, zimnica, komisije, naknade odbornicima za vjenčanja...

Otpremnine su planirane u iznosu od 100 hiljada eura. Za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove, radnu odjeću, material za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila), energiju (troškovi utroška vode i električne energije), kao i za troškove goriva, Opština će naredne godine izdvojiti 720 hiljada eura, dok će 1.013.000 biti utrošeno za službena putovanja, reprezentacije, komunikacione usluge (telefonske i poštanske usluge)...

Naredne godine 6,7 miliona eura biće opredijeljeno na transfer institucijama za zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sport, kulturne manifestacije, NVO sektoru, političkim partijama i socijalnu pomoć.

Za socijalnu pomoć 100, a za Sea dance 300 hiljada eura

Opština će naredne godine za sportske klubove i razvoj sporta izdvojiti 900 hiljada eura, za zdravstvo 700 hiljada, a obrazovanje 355 hiljada eura.

Za obrazovanje planiranih 355 hiljada eura odlazi na kupovinu udžbenika, nagrade lučonošama, kao i za podsticaj visokoškolcima.

Za socijalno ugrožene, odnosno jednokratnu socijalnu pomoć opredijeljeno je 110 hiljada eura, finansiranje festivala Sea dance opredijeljeno je 300 hiljada eura, dočke Nove godine ispred zidina Staroga grada 30 hiljada, a za Petrovac džez festival 20 hiljada. Za studentske stipendije i nagrade planiran je iznos od 75.000, dok za tuđu njega i pomoć - geronto domaćice planirano je 21.000, a za Crveni krst biće izdvojeno 90 hiljada eura. Za Društvo dobrovoljnih davaoca krvi “Radivoje Pima’’ planiran je iznos od 10.000, a za potrebe Dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu u razvoju 120.000 eura.