utvrđeno čak 37 nepravilnosti

Mustafić nema dokaze o isplatama novca: Gdje su otišle hiljade eura iz Zavoda?

DRI dao negativno mišljenje Zavodu za zapošljavanje nakon završene revizije pravilnosti, jer su kršeni brojni zakoni o radu, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, javnim nabavkama, obligacionim odnosima i državnoj imovini...

59685 pregleda 92 reakcija 94 komentar(a)
Nema dokumentaciju o računima kod poslovnih banaka: Mustafić, Foto: zzzcg.me
Nema dokumentaciju o računima kod poslovnih banaka: Mustafić, Foto: zzzcg.me

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) nakon završene revizije pravilnosti prošlogodišnjeg poslovanja, jer je utvrđeno da je ta institucija dok je njome rukovodio bivši direktor Suljo Mustafić, kršila brojne zakone o radu, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, javnim nabavkama, obligacionim odnosima i državnoj imovini, kao i više pravilnika i druge podzakonske akte.

O obimu kršenja zakonski procedura govori podatak da je utvrđeno čak 37 nepravilnosti za koje su date preporuke da se ispave.

Mustafiću je mandat istekao u maju ove godine, a na tu poziciju je došao kao kadar Bošnjačke stranke.

Sporni ugovori o djelu

DRI je utvrdio da je Zavod prošle godine za prekovremeni rad isplatio 17,409 hiljada eura za 95 zaposlenih, iako o tome nijesu donijete odluke, niti je inspekcija rada obaviještena.

Za dopunski rad za 27 zaposlenih isplaćeno je 13.450 eura, a u ugovorima o tom radu nema podataka na koji su period zaključeni, niti podataka o radnom vremenu, a prestanak ugovora je definisan danom isplate novca.

Zavod je angažovao izvršioce po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti (unos podataka u elektronsku bazu podataka, unos i obrada podataka vezanih za subvencije zapošljavanja lica sa invaliditetom, poslovi sređivanja, slaganja i arhiviranja dokumentacije poslovnih jedinica i drugi poslovi).

Zaključeno je osam takvih ugovora za sistematizovana radna mjesta. DRI konstatuje da je u svim ovim slučajevima prekšen zakon o radu.

Zavod nije imao adekvatne dokaze da ponudi DRI kojima bi opravdao 211,395 hiljada isplata subvencija za zarade osobama sa invaliditetom, nedostajali su dokaz o isplati neto zarade ili o uplati doprinosa za socijalno osiguranje, a za isplatu 18,117 hiljada po istom osnovu nije prezentirana dokumentacija za njihovo pravdanje.

Isplate prije završenog posla

Revizija je pokazala da je jedan broj izvođača projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom (grant šeme) osoblju isplaćivao naknade u fiksnom ugovorenom iznosu ili unaprijed, bez obzira na popunjenu satnicu, iako je priručnikom utvrđeno da se zarade obračunavaju na osnovu stvarnih troškova rada angažovanih osoba na realizaciji aktivnosti projekta.

Određeni izvođači su sa žiro-računa podizali gotovinu za isplate naknada osoblju, naknade podugovaračima i za isplate novčanih pomoći osoba sa invaliditetom, ali DRI nije dobio dokaze da su osobe koje su dobijale te isplate uzele taj novac.

DRI nije mogao utvrditi za koje namjene je trošen novac koji je dio izvođača radova dobio u okviru bresplatnih grantova koje je Zavod dijelio, kao i da programski partneri Zavoda na projektu “Stop sivoj ekonomiji” nijesu dostavljali mjesečne izvještaje o napretku programa, nego završne izvještaje i mjesečne koji su samo sadržali podatke o isplati novca učesnicima programa.

Utvrđeno je da nema kriterijuma za odabir članova komisije koja prate realizaciju projekata koje Zavod sprovodi, da nema procedura o radu komisije u dijelu kontrole izvještaja o napretku i završnih izvještaja koje njeni članovi sastavljaju, da je Zavod od novca opredijeljenog za projekat “Podrška programu za samozapošljavanje” nenamjenski platio 9,880 hiljda za konsultantske usluge.

Duple subvencije

Revizija je pokazala da su biroi rada isplaćivali novac izvođačima profesionalne rehabilitacije, a da Zavod nije dobijao informacije da li su za te isplate ispunjeni uslovi, kao i da su neki biroi rada dostavljali zahtjeve za isplatu bez dokaza o dnevnom prisustvu na tim poslovima izvođača programa profesionalne rehabilitacije.

Utvrđeno je i da je Zavod isplatio duplu subvenciji poslodavcima od 8,944 hiljde eura, zbog čega je, smatra DRI, potrebno da se pojača kontrola u tom dijelu.

Uvidom u uzorkom odabrani dio dokumentacije za pravdanje izdataka koji se odnose na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) osoba sa invaliditetom utvrđeno je da za isplate u iznosu od 15.425,04 eura nijesu prezentirani izvješaji o angažovanosti asistenta u radu, kao dokazi o vremenu provedenom na radu asistenta (pomagača u radu).

DRI nije od Zavoda dobio dokumentaciju na osnovu koje je u poslovnim knjigama evidentirao vrijednost 15 poslovnih prostora u kojim obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore, a nema ni posjedovne listove za dio poslovnih prostora.

Za finansijsko poslovanje kolegijum koji su činili senator Nikola Kovačević i predsjednik Senata Milan Dabović, dao je uslovno mišljenje.

“Finansijskom revizijom je utvrđeno da Zavod u izvještaju o neizmirenim obavezama nije iskazao obaveze sa stanjem na kraj 2019. godine po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje na novčane naknade nezaposlenim licima za tu godinu u iznosu od 54.255,60 eura, kao ni obaveze sa stanjem na kraj 2020. po osnovu subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 10.140,55 eura. Uz to, Zavod je plaćao izdatke po osnovu subvencija zarada osoba sa invaliditetom u iznosu od 211.395,75 eura, učešća u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) osoba sa invaliditetom u iznosu od 15.425,04 eura i ugovorenih isplata izvođačima za realizaciju programa u iznosu od 18.854,53 eura na osnovu nepotpune i neadekvatne dokumentacije, dok za isplate izdataka u iznosu od 18.117,45 eura nije prezentirao dokumentaciju o pravdanju tih isplata”, konstatovao je DRI.

Subvencije za plate dostizale 2.500 eura po jednoj osobi

Revizijom je utvrđeno da su pojedini poslodavci ostvarivali subvencije za zarade osoba sa invaliditetom u iznosima na mjesečnom nivou za jednu osobu i do 2.500 eura, a uvidom u dokumentaciju za pojedine visoke isplate subvencija utvrđeno je da su pojedine osobe ostvarivale visoke bruto zarade kod poslodavca, iako su pokrivala radna mjesta sa srednjiom stručnom spremom.

DRI je konstatovao da je o tome Zavod obavještavao Upravu za inspekcijske poslove.

Ne zna se ko troši novac za gorivo i reprezentaciju

DRI je utvrdio da ugovori o zakupu poslovnog prostora za koje se daje novac nijesu ovjereni, kao i da je Zavod prošle godine plaćao troškove reprezentacije i goriva, a nije internim aktom utvrdio ko ostvaruje pravo na njihovo korisćenje i u kojem limitu.

Konstatovano je da Zavod nema evidencije o osobama zaposlenim nakon projekta po pozivu 2019. godine za dodjelu bespovratnog granta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Revizijom je utvrđeno da Zavod u evidencijama malih nabavki nije evidentirao male nabavke koje se odnose na obuke zaposlenih, usluge korišćenja bilborda, emitovanja emisija, izradu investicionog marketing plana, nabavku zaštitnih maski i ostalog materijala, usluge održavanja...

Isplaćeno je 1.764,48 eura za postignute vansudske sporazume na osnovu kojih su tužioci (nezaposlena lica) povukli tužbe protiv Zavoda, a DRI nije dobio ugovori o tim poravnanjima.

Zavod revizorima nije dao ni dokumentaciju o otvaranju računa kod poslovnih banaka.

Preporučujemo za Vas