VLADA CRNE GORE

Utvrđen Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima

„Izmjenama je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom..."

1471 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Gov.me/Saša Matić
Foto: Gov.me/Saša Matić

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima, kojim je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom.

Iz Vlade su kazali da je izmjenama predviđeno ublažavanje određenih sankcija za kršenje propisanih rokova, uzimajući u obzir velike promjene koje je taj Zakon donio, kao i otežane uslove poslovanja zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19.

„Izmjenama je predviđeno uvođenje sudske kazne za one privredne subjekte koji ne izvrše obavezu registracije i usklađivanja u rokovima propisanim Zakonom, što će omogućiti da se izbjegne pokretanje postupka sudske likvidacije po službenoj dužnosti za ove privredne subjekte, ukoliko u razumnom roku otklone pravosnažno utvrđenu povredu zakona“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Dopunu mjera podrške građanima i privredi za drugi kvartal ove godine kojom je lista mogućih korisnika turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike proširena i za stručne i medicinske radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite.

“Predviđeno je i da se rok realizacije ove mjere produžava do 1. decembra”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Navodi se da je donijeta Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda.

Iz Vlade su kazali da je osnovni razlog za izmjene sadržan u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama i Zakonom o vodama.

Odlukom se, kako su naveli, obezbjeđuje naplata vodnih naknada za korišćenje vode za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene.

Iz Vlade su kazali da je Zakonom o vodama definisana odgovarajuća kategorija stanja voda, za površinske vode - vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše stanje, a za podzemne vode - dobro i loše stanje, pa se iz tog razloga mijenja odgovarajući član Odluke.

“Izmjenom je propisano i smanjenje naknade za rafting i splavarenje zbog ekonomske situacije izazvane COVID-19 virusom i to za rafting po čamcu dva eura za jedan spust i za splavarenje po splavu tri eura za jedan spust”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošču u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva.

„Izmjenama se pristupilo zbog određenih kadrovskih promjena u organima državne uprave koji su značajni za rad ovih odbora“, navodi se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o statusu postupka broj ECS-15/21 pred Sekretarijatom Energetske zajednice (EZ).

Iz Vlade su naveli da je Sekretarijat uputio Uvodno pismo i time pokrenuo postupak za rješavanje sporova protiv Crne Gore, zbog navodnog nepoštovanja Ugovora o osnivanju EZ.

Sekretarijat je, kako su kazali, preliminarno zaključio da Termoelektrana Pljevlja navodno nije poštovala pravila iz člana 4 Direktive, i da je dostigla ograničenje od 20 hiljada radnih sati do kraja prošle godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom.

„Slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni na navode o navodnom nepridržavanju pravila EZ i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta“, naveli su iz Vlade.

U Informaciji se, kako je saopšteno, navodi da je Elektroprivreda Crne Gore, u skladu sa ranijim zaključcima Vlade i uz konsultacije sa Ministarstvom kapitalnih investicija, pristupila proceduri nabavke usluga, odnosno, angažovanju renomirane pravne firme specijalizovane za postupke pred EZ, a sve u cilju da državi Crnoj Gori obezbijedi najbolji nivo pravne zaštite u predmetnom postupku.

„S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija, da preduzme sve dalje pravne radnje u ovom postupku“, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja pozajmice iz tekuće budžetske rezerve privrednom društvu „Montenegro Bonus“ sa Cetinja.

Navodi se da je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi Predlog ugovora o pozajmici tom društvu i za tu svrhu obezbijedi milion eura iz tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za prošlu godinu.

Svrha Izvještaja je, kako se navodi, pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u prethodnoj kalendarskoj godini, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u tim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak.

„U Izvještaju su date informacije o aktivnostima koje su preduzete od strane korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija i socijalnog staranja tokom prošle godine u cilju harmonizacije i razvoja ovog sistema“, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da je donijeto više zaključaka kojima se, pored ostalog, zadužuju svi korisnici sredstava budžeta Crne Gore da donesu Plan za unapređenje upravljanja i kontrola u skladu s Pravilnikom i dostave ga Ministarstvu do kraja septembra.

„Preporučeno je svim korisnicima sredstava budžeta lokalne samouprave da donesu iste planove i dostave ih Ministarstvu“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o prijedlogu za valorizaciju trajno oduzetog poludragog kamenja „OPALA“ koji su u vlasništvu u Crne Gore.

„Radi se o poludragom kamenju koje je u pravosnažno okončanom sudskom postupku postalo vlasništvo Države Crne Gore. Tim povodom donešeni su zaključci kojima se nadležni organi zadužuju da pokrenu postupak procjene njihove tržišne vrijednosti i predlože najpovoljniji način prodaje“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju sa predlogom sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA i dala saglasnost na predlog Sporazuma.

„Cilj Sporazuma je održavanje i unapređenje sigurnog, bezbjednog redovnog i ekspeditivnog vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru Crne Gore i dijelu vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora, radi očuvanja bezbjednosti i efikasnosti u upravljanju ovim prostorom“, navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas