"Novac od zajma nigdje nije proknjižen, odnosno nije prikazan u završnom računu budžeta"

Ministarstvo: Petar Ivanović neovlašćeno otvorio račun kod Prve banke

“Otvaranje računa bez prethodno pribavljene neophodne dokumentacije nesumnjivo je propust banke, budući da sam zahtjev starješine državnog organa nije i ne može biti dovoljan za otvaranje računa, već za državne organe račun može otvoriti samo Ministarstvo finansija, sada Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, što u konkretnom nije bio slučaj”

46151 pregleda 31 komentar(a)
Ivanović, Foto: Luka Zeković
Ivanović, Foto: Luka Zeković

Otvaranje računa za potrebe realizacije ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj, bez prethodno pribavljene dokumentacije, nesumnjivo je propust Prve banke, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“Otvaranje računa bez prethodno pribavljene neophodne dokumentacije nesumnjivo je propust banke, budući da sam zahtjev starješine državnog organa nije i ne može biti dovoljan za otvaranje računa, već za državne organe račun može otvoriti samo Ministarstvo finansija, sada Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, što u konkretnom nije bio slučaj”, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Dopisom koji je Prva banka nedavno dostavila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede traženo je da im se obezbijedi potrebna dokumentacija u vezi sa računom otvorenim 2015. godine za potrebe realizacije ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj. Račun je otvoren ugovorom koji je Prva banka zaključila sa bivšim ministrom Petrom Ivanovićem.

Iz Prve banke navode kako je Centralna banka (CBCG) 21. septembra Prvoj banci uputila zahtjev da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti utvrđene priilikom kontrole postupanja u skladu sa propisima prilikom otvaranja transakcionog računa nekadašnjem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja za potrebe realizacije ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj, te da će u suprotnom Prva banka biti dužna da otkaže ugovor o otvaranju i vođenju tog računa.

“Kako Ministarstvo ne raspolaže traženom dokumentacijom, iz razloga što ona ne postoji, jer je morala biti pribavljena prije otvaranja predmetnog računa, nije u mogućnosti da je dostavi”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je jasno da se u konkretnom nijesu mogle, niti smjele primenjivati odredbe o šalterskom poslovanju sa preduzećima, već samo odredbe Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojima je propisan način otvaranja računa državnim organima, koji u ovom slučaju nije ispoštovan.

“U dopisu Prve banke se navodi da iz akta Centralne banke proizilazi da je Prva banka po zahtjevu zaključila okvirni ugovor o otvaranju i vođenju računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, kao i okvirni ugovor o otvaranju i vođenju računa za izvršavanje međunarodnih plaćanja sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Petrom Ivanovićem, a bez priloženog pisanog naloga ministra finansija za otvaranje računa i bez priloženog ovlašćenja ministra finansija za raspolaganje državnim novcem, kao i da u skladu sa zakonom navedeni računi nemaju oznaku ”državni”, već - projekat ADMAS”, navodi se u saopštenju.

U službenim evidencijama Ministarstva, kako se dodaje, nema pisanog naloga ministra finansija za otvaranje predmetnog računa, kao ni ovlašćenja ministra finansija za raspolaganje državnim novcem.

“Imajući to u vidu, u prethodnom periodu smo od Ministarstva finansija i socijalnog staranja dobili odgovor da se predmetni račun ne vodi u sistemu državnih plaćanja i da za njegovo otvaranje to Ministarstvo nije dalo nalog, niti je izdalo ovlašćenje za raspolaganje državnim novcem. Ministarstvo finansija nije otvorilo sporni račun, već to neovlašćeno čini nekadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović”, rekli su iz Ministarstva poljoprivrede.

Oni su naveli da je nekadašnje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, bez Ministarstva finansija, otvorilo račun na koji je zajam iz navedenog ugovora isplaćen i sa koga su obavljane transakcije u prethodnom periodu, na njima nepoznat način.

“Novac od zajma nigdje nije proknjižen, odnosno nije prikazan u završnom računu budžeta za bilo koju godinu, niti je evidentiran kod Investiciono razvojnog fonda. Takođe, to Ministarstvo je sa IRF-om na osnovu zaključaka Vlade zaključilo dva ugovora o poslovnoj saradnji 2015. i 2017. godine, a u skladu sa ugovorom iz 2017. IRF je komisiono obavljalo poslove vezano za ADMAS projekat, iako je on izvorno u ime Vlade zaključio ugovor o zajmu”, precizira se u saopštenju.

Vlada je, kako se dodaje, donijela zaključke od 4. februara, kojima je odredila da sve poslove vezane za ovaj projekat preuzme IRF i ukoliko postoji potreba obavi izmjene akata koje primjenjuje radi usklađivanja poslovanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se ranije obratilo CBCG radi uključenja i rješavanja problema, u cilju pronalaženja pravilnog i zakonitog rješenja za cjelokupno postupanje do konačne otplate zajma, budući da naslijeđena praksa nije u saglasnosti sa zakonom, što iznijeta hronologija jasno potvrđuje.

“Izražavamo zadovoljstvo zbog poteza koji je Centralna banka napravila dostavljanjem dopisa Prvoj banci u sve cilju zatvaranja ovog računa i zaštite državnog interesa”, rekli su iz Ministarstva.

Kao što je poznato, rata po ugovoru o zajmu zaključenim sa Abu Dabi fondom za razvoj dospjela je za plaćanje 15. juna i na predmetnom računu se nalaze određena sredstva, ali isplatu nije moguće izvršiti sa postojećeg računa sa koga bi svako raspolaganje bilo nezakonito.

“Za eventualnu štetu koja može nastati zbog utvrđenih nepravilnosti, a koje su nastale prilikom otvaranja računa, odgovornost snosi isključivo Prva banka”, smatraju u Ministarstvu.

Uprkos stavu Centralne banke i jasnim dokazima o nezakonitom postupanju, a suprotno inicijativi ovog Ministarstva da preduzme sve mjere i radnje u cilju zatvaranja spornog računa, kao i utvrđivanja odgovornosti zbog neovlašćenog otvaranja računa, tužiteljka koja postupa u ovom predmetu, dok je postupak u toku, iznijela je stav da se računom može nesmetano dalje raspolagati.

“Smatrajući da je, iznoseći mišljenje o tome da je postupanje sa računom koji je pod istragom zakonito, a prije pravosnažnog okončanja postupka prejudicirala ishod postupka koji vodi, te imajući u vidu da je Zakonom o Državnom tužilaštvu javno iznošenje mišljenja o predmetu koji nije pravosnažan propisano kao teži disciplinski prekršaj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, preko Ministarstva pravde iniciralo pokretanje disciplinskog postupka protiv postupajuće specijalne državne tužiteljke Marije Raspopović”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, potraživanje dokumentacije od Prve banke koju je propustila da traži kada je to bila u obavezi nedvosmisleno govori u prilog osnovanosti prijava koje su podnijete povodom nezakonitog otvaranja tog računa.

“Takođe, takvo postupanje je dokaz da novcem sa nezakonito otvorenog računa nije moguće dalje raspolagati”, zaključuje se u saopštenju.