Sud ograničio naknadu za prijevremenu otplatu kredita

Vukčević navodi da je sud kazao da naknada može biti samo u vrijednosti stvarnih troškova

17518 pregleda 20 komentar(a)
Upoznao i Centralnu banku sa presudom i obavezama banaka: Vukčević, Foto: privatna arhiva
Upoznao i Centralnu banku sa presudom i obavezama banaka: Vukčević, Foto: privatna arhiva

Viši sud u Podgorici odbio je žalbu tužene CKB banke i potvrdio je presudu Osnovnog suda od 14. januara ove godine kojom se banci zabranjuje da u ugovorima o kreditu koje nudi potrošačima ugovara naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentima zavisno od iznosa kredita, odnosno od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, već ta naknada mora da predstavlja stvarne troškove banke zbog prijevremene otplate.

Advokat Miloš Vukčević, koji je u ovom slučaju zastupao Centar za zaštitu potrošača i grupu klijenata, navodi da je ovo prva presuda u Crnoj Gori donijeta po prvoj podnesenoj tužbi za zaštitu kolektivnih prava potrošača, a kojom je ustanovljeno kršenje kolektivnih prava potrošača od strane jednog trgovca-banke.

”Navedena presuda je od izuzetnog značaja za zaštitu prava potrošača u Crnoj Gori. Doprinijeće razvoju i afirmaciji potrošačkog prava kao zasebne grane prava, kao i jačanju kolektivne svijesti potrošača koji su slabija strana u odnosu na moćnog trgovca. Takođe, CKB banci se zabranjuje takvo ili slično ponašanje ubuduće. Istovremeno, presudom se utvrđuje da je tužena banka povrijedila čl. 23 st. 2 Zakona o potrošačkim kreditima, određujući naknadu za prijevremenu otplatu kredita u iznosima od 1%, odnosno 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača. Banka je dužna da postupi po presudi u roku od 15 dana po pravosnažnosti iste”, kazao je Vukčević.

Prema ovoj presudi, koja je postala pravosnažna nakon potvrđivanja od strane Višeg suda u Podgorici, CKB banka će, kako navodi Vukčević, biti obavezna da izmijeni svoju listu uslova za kredite za fizička lica na način što više u ugovorima o kreditu neće smjeti ugovarati naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentima, zavisno od iznosa kredita koji se otplaćuje, već će tu naknadu morati da odredi u smislu da ista mora biti pravedna i objektivna naknada opravdanih troškova koje banka ima neposredno povezanih s prijevremenom otplatom kredita.

”Dakle, banka više neće smjeti naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentu zavisno od iznosa kredita, odnosno od iznosa kredita koji se prijevremeno naplaćuje. Ta naknada za prijevremenu otplatu kredita mora biti pravedna i objektivna shodno opravdanim troškovima koje banka ima neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom i ista ne smije biti određena relativno u procentu iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje već nužno mora biti određena apsolutno u fiksnom nominalnom novčanom iznosu. Navedena naknada ne smije biti kompenzacija za izgubljenu dobit koju bi banka ostvarila da je ugovor o kreditu ispunjen u vremenskom periodu kako je inicijalno ugovoren, već ti troškovi na koje banka ima pravo moraju biti određeni pravedno i objektivno tj. moraju održavati objektivnu vrijednost dodatog posla koje banka obavlja zbog prijevremene otplate kredita. U svakom slučaju, banka ostvaruje dobit preko kamate, a nikako ne smije ostvarivati dobit preko ove naknade, koja joj može služiti kao pokriće za stvarne i opravdane troškove koje ima u vezi sa prijevremenom otplatom kredita”, naveo je Vukčević.

CBCG da kontroliše kako postupaju sve banke

Iako presuda direktno obavezuje CKB banku kao tuženu banku, ista prema mišljenju Vukčevića, obavezuje i sve ostale banke, ali i druge finansijske institucije (mikrokreditne organizacije i sl.) koje posluju u Crnoj Gori, a koje na isti ili sličan način ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

”To znači da su i ostale banke u obavezi da postupe o ovoj presudi i usklade naknadu za prijevremenu otplatu kredita sa čl. 23 st. 2 Zakona o potrošačkim kreditima, tako da to bude objektivna i pravedna naknada opravdanih troškova koje banke imaju u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Posebno skrećem pažnju na st. 3 izreke presude koji tuženoj CKB banci, ali i ostalim bankama, zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće. Iz tog razloga smo se (CEZAP) i obratili guverneru Centralne banke dr Radoju Žugiću da preduzme sve radnje i mjere iz nadležnosti Centralne banke kako bi se ova presuda u potpunosti primijenila ne samo od strane tužene CKB banke, nego i svih drugih banaka koje posluju u Crnoj Gori i kako bi iste naknadu koju naplaćuju u slučaju prijevremene otplate kredita uskladile sa Zakonom o potrošačkim kreditima. Ne smijemo dozvoliti da banke krše prava potrošača, posebno ne sada kada je takvo kršenje utvrđeno pravosnažnom i konačnom presudom suda. Posebno skrećemo pažnju da je sud zabranio tuženoj banci ne samo takvo, nego i slično postupanje ubuduće, što znači da je potrebno da Centralna banka koja vrši nadzor nad poslovanjem banaka sa posebnom pažnjom provjeri da banke i druge finansijske institucije kojim slučajem svoje dosadašnje postupanje, kada su u pitanju ove naknade, ne zamijene nekim sličnim postupanjem kojim će nastaviti da krše kolektivna prava potrošača”, naveo je Vukčević.

Domaće pravosuđe primijenilo pravnu tekovinu EU

Advokat Vukčević navodi da je ova presuda značajna jer afirmiše i pravno načelo “usklađenog tumačenja” koje zapravo znači da se domaće zakonodavstvo od crnogorskog pravosuđa tumači u skladu sa pravnom tekovinom EU i presudama Suda pravde EU.

”Na taj način se šalje poruka o spremnosti Crne Gore da iako nije država članica EU, njeni pravosudni organi uzimaju u obzir pravo EU onda kada tumače domaće propise koji su nastali kao rezultat usaglašavanja/harmonizacije sa propisima EU. Na taj način se doprinosi i procesu privremenog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 28: Zaštita potrošača i zdravlja. Crna Gora pokazuje da ima dobar zakonodavni okvir za zaštitu potrošača, ali i da se on uspješno primjenjuje u praksi upravo kroz ovakve primjere. Na kraju, ova presuda će doprinjeti razvoju i afirmaciji potrošačkog prava koje postaje zasebna grane prava, kao i jačanju kolektivne svijesti potrošača koji su definitivno slabija strana u odnosu na moćnog trgovca. Mehanizam pravne zaštite potrošača postoji u Crnoj Gori i treba ga iskoristiti, kako bi se prava svih nas koji smo potrošači na najbolji način zaštitili”, kazao je Vukčević.

Bonus video: