Neophodno jedinstvo i fokus na ubrzan ekonomski razvoj

Ne može se govoriti o boljem standardu, napretku i članstvu u EU bez snaženja ekonomije i podizanja njene konkurentnosti, kazao je Raičković

11576 pregleda 0 komentar(a)
Raičković, Foto: Boris Pejović
Raičković, Foto: Boris Pejović

Crna Gora ima dovoljno društvene odgovornosti, snage i potencijala da bude jedinstvena i fokusirana na još brži ekonomsko socijalni razvoj, za šta su neophodne ubrzane i još snažnije reforme, ocijenio je predsjednik Asocijacije menadžera (AMM), Budimir Raičković.

"Da bi išli u pravcu oporavka i razvoja privrede koju, između ostalog, karakterišu nelikvidnost, prezaduženost i nedostatak kvalitetne radne snage, neophodne su ubrzane i još snažnije reforme upravo na tim poljima", rekao je Raičković u intervjuu agenciji Mina-business.

On smatra da se ne može govoriti o boljem standardu, napretku i članstvu u EU bez snaženja ekonomije i podizanja njene konkurentnosti.

"Bez obzira na sve zdravstvene, ekonomske, političke i druge izazove, rizike i nestabilnosti, naglašeni sam optimista i vjerujem da Crna Gora ima dovoljno društvene odgovornosti, snage i potencijala da bude jedinstvena i fokusirana na još brži ekonomsko socijalni razvoj", ocijenio je Raičković.

Prema njegovim riječima, ekonomski parametri za prošlu godinu ukazuju na oporavak crnogorske ekonomije, za koji bi se moglo reći da je bolji od očekivanog. Jasno je da je tome doprinijela odlična turistička sezona, ali i neke aktivne mjere podrške Ministarstva ekonomskog razvoja.

"Baziranje naše ekonomije uglavnom na turizam koji je visokosenzitivan i kod nas naglašeno sezonskog karaktera, uz ogromnu uvoznu zavisnost, ne predstavljaju osnov za kvalitetan i održiv ekonomski razvoj i nosi niz rizika, što je i prethodni period pokazao. Takav koncept u najmanju ruku sužava mogućnosti da kvalitetno reagujemo u kriznim situacijama, posebno u pogledu snabdijevanja", saopštio je Raičković.

On je naveo da je država, sa aspekta veličine tržišta i realnih kapaciteta, nedovoljno velika destinacija i teško da može uticati na bilo koje ekonomske tokove, ali mora snažno raditi na iskorišćavanju potencijala, posebno u oblasti energetike, proizvodnje hrane, vode i prerade, kako bi se supstituisala naglašena uvozna zavisnost i povećala izvozna strana trgovinskog bilansa.

"Ohrabruje nas to što je paralelno sa programom Evropa sad, Ministarstvo ekonomskog razvoja izradilo, po nama, jedan kvalitetan dokument, koji je sada u fazi javne rasprave, a to je platforma ekonomskog razvoja Crne Gore do 2026. Pomenuti dokument je prilično dobro definisao slabosti naše ekonomije, kao i ciljeve na planu razvoja", kazao je Raičković.

On je, odgovarajući na pitanje da li su makroekonomske prognoze za ovu godinu realne, rekao da su one samo iskaz očekivanih brojki, a njihova realnost se oslikava u praksi, odnosno konkretnom rezultatu.

"Raduje me da su prognoze za Crnu Goru optimistične u pogledu daljeg ekonomskog rasta. Vidjeli ste koliko je jedna globalna zdravstvena kriza poremetila i uticala na ekonomske pokazatelje u svijetu i kod nas. Prognoze smatram realnim, ali sa pažnjom treba pratiti sve faktore i kretanja koji mogu uticati na njih, uključujući i zdravstvene, te blagovremeno i adekvatno reagovati kako bi se ostvarile", naveo je Raičković.

On je, komentarišući program Evropa sad, kazao da mu je drago što je taj program zaokupio i usmjerio pažnju i interesovanje javnosi na ekonomske, odnosno životne teme.

"Na neki način suočili smo se sa objektivnim potrebama zaposlenih, socijanim stanjem, a nadasve sa realnim ograničenjima i mogućnostima privrede. Crnoj Gori su potrebne korjenite ekonomske reforme, kao i fokusiranje cjelokupne zajednice na pitanja održivog ekonomskog razvoja. Ovaj projekat se može posmatrati i iz tog ugla", rekao je Raičković.

On smatra da se za realizaciju primarnog cilja programa, koji podrazumijeva podizanje životnog standarda građana, mora osnažiti realni sektor, odnosno preduzeti sve mjere i aktivnosti koje će doprinijeti razvoju i konkurentnosti privrede u cilju stvaranja nove vrijednosti i kroz to servisiranju javne potrošnje.

"U uslovima kada su svi indikatori siromaštva u rastu, kada životni standard opada, pri čemu ne treba zaboraviti ni inflatorne udare i rast cijena energenata, životnih namirnica i drugih inputa, teško da iko može biti protiv jedne ovakve ideje", kazao je Raičković.

On je dodao da podizanje platežne moći stanovništva može uticati i na podizanje potrošnje, odnosno ekonomske aktivnosti, ali i na inflatorne tokove.

"Asocijacija menadžera je, rukovođena maksimom da se svako ulaganje u ljudske resurse isplati, podržala program Evropa sad. Naravno, visok stepen povećanja zarada treba da prate povećan stepen efikasnosti, odgovornosti i produktivnosti", saopštio je Raičković.

AMM je, prema njegovim riječima, istakla i da program nosi sa sobom određene rizike, posebno u nerazvijenim područjima i slabijim privrednim sektorima.

"Takođe smo bili mišljenja da je, s obzirom na veličinu tržišta i atraktivnost u pogledu privlačenja stranih direktnih investicija (SDI), trebalo razmotriti mogućnost da se ne ide u pravcu povećanja poreskih stopa, posebno kada je porez na dobit u pitanju", rekao je Raičković.

On je naveo da očuvanje i otvaranje radnih mjesta u postojećim društveno-ekonomski turbulentnim vremenima i zdravstvenim okolnostima, za privrednike predstavlja veliki izazov bez obzira da li se radi o mikro, malim, srednjim ili velikim preduzećima, tako da iz objektivnih razloga može doći i do smanjenja broja radnih mjesta.

Na pitanje da li će poslodavci tražiti načine da izbjegnu povećanje zarada, te da li će doći do smanjenja broja radnih mjesta, Raičković je odgovorio da je pojedinačnih negativnih primjera bilo i da će ih biti, ali da ne vjeruje da će oni dominirati.

"Mišljenja sam da treba djelovati u pravcu afirmacije i podrške onima koji imaju želju da realizuju preduzetničke ideje i nose rizik privatne inicijative. Da bi jedan takav program uspio, smatram da su paralelno neophodne snažne reforme u svim segmentima, koje direktno ili indirektno utiču na poslovni ambijent i uslove poslovanja", saopštio je Raičković.

Zakonodavni okvir, kako je ocijenio, treba da bude maksimalno pojednostavljen, razumljiv i predvidiv, što treba da bude praćeno donošenjem niza mjera podrške u vidu poreskih olakšica, kada su u pitanju ulaganja u edukaciju i ljudske resurse, nove tehnologije, pa zašto ne i poreske olakšice za kompanije koje ulažu na polju filantropije i kroz druge vidove društveno odgovornog poslovanja i djelovanja.

"Uz ovo ide, naravno, i digitalizacija i podizanje efikasnosti i kvaliteta serisa koji administracija pruža građanima i privredi na državnom i lokalnom nivou. Kreiranje ambijenta koji će stimulativno djelovati na realni sektor je preduslov za stvaranje nove vrijednosti i održive javne finansije. On podrazumijeva otklanjanje svih vidljivih i nevidljivih administrativnih i drugih barijera, pristupačnost finansijskim sredstvima, kao i sigurnost i stabilnost", precizirao je Raičković.

Program Evropa sad se, kako je kazao, po svojim ciljevima može definisati kao ambiciozan reformski projekat sa pratećim rizicima, posebno zbog stanja realnog sektora. Kao takav zahtijeva konstantno praćenje efekata i brzo i efikasno reagovanje na sve eventualne poremećaje koji bi se mogli desiti.

"Uspjeh projekta zahtijeva širok društveni konsenzus, iskrenu posvećenost, otvorenost za konstruktivnu kritiku i predloge i političku stabilnost. Cijenim da trenutna situacija na planu političke stabilnosti daje određene razloge za zabrinutost, ali se nadam da će se i to prevazići" dodao je Raičković.

On je, govoreći o ključnim problemima sa kojima se privrednici susrijeću u poslovanju, rekao da je, pored problema iskazanih kroz prezaduženost i sledstveno tome hronično otežan pristup finansijskim sredstvima i nelikvidnosti, evidentan nedostatak kadra svih profila u skoro svim značajnijim sektorima, počev od turizma, poljoprivrede pa do ICT industrije.

"Kada promišljate o razvoju i realizaciji određene poslovne ideje i vizije ili konkretnog projekta, na kraju stoji rječnikom biznisa jednostavno pitanje - ko će taj posao da odradi? Vjerujem da je to jedan od najvećih problema i ograničenja crnogorske privrede", saopštio je Raičković.

On će, kako je kazao, pored loših demografskih pokazatelja unutrašnjih i spoljnih migracija, biti još naglašeniji pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji.

"Treba da budemo svjesni činjenice da možemo očekivati još snažniji talas odliva kadra i mladih i u narednom periodu, a posebno sticanjem punopravnog članstva u EU, što je iskustvo manje-više svih zemalja koje su postale punopravni član, a potiču iz takozvanog istočnog bloka", rekao je Raičković.

Istorijski gledano, ekonomska nerazvijenost, siromaštvo, konflikti i nestabilnosti definisali su prostor Balkana, uključujući Crnu Goru, pored svih njenih potencijala kao prostor koji ne pruža perspektivu i iz kojega se, nažalost, odlazi. Zbog toga, već sada treba raditi na stvaranju ambijenta, motivacije i uslova da se zadrži što veći broj ljudi i ponudi im bolje perspektive nego što ih sad objektivno imaju.

"Takođe, evidentan je zaostatak na polju naučno tehnološkog razvoja i tu treba pojačati stimulativne mjere i sve vidove podrške. Prepoznajemo da je kod mikro i malih preduzeća osjetan nedostatak vještina za vođenje i upravljanje biznisom. Ograničena sredstva kojima mala i srednja preduzeća raspolažu uzrokuju nedovoljnost ulaganja u toj oblasti. Tome treba dodati potrebu za unapređenjem korporativnih znanja i vještina u javnom i privatnom sektoru", naveo je Raičković.

On je podsjetio da su prilikom rasprave o budžetu poslanici dostavili više od 130 amandmana, koji su u najvećoj mjeri opravdano tretirali naglašena socijalna pitanja i davanja po tom osnovu.

"Ono što nas je jako zabrinulo je da je bio jako mali broj amandmana usmjerenih ka podsticajnim mjerama i aktivnostima, kako bi naša ekonomija bila još snažnija i kroz stvaranje nove vrijednosti obezbijedila prihode za finansiranje javne potrošnje", rekao je Raičković.

On je, govoreći o fokusu djelovanja AMM-a u ovoj godini, kazao da je kreativan, proaktivan i moderan pristup doprinio da Asocijacija postane prepoznat akter na poslovnoj i društvenoj sceni Crne Gore.

"Sigurno je da nas takva prepoznatljivost obavezuje i motiviše da zadržimo fokus na onim aktivnostima koje su tome doprinijele, ali i da u skladu sa realnim mogućnostima i kapacitetima proširujemo svoje djelovanje na ona polja koja su od koristi za kompanije članice, pojedinačno članstvo, a kroz to i za našu ekonomiju", saopštio je Raičković.

Fokus će se, kako je naveo, zadržati na aktivnostima koje podižu svijest o potrebi i isplativosti ulaganja u ljudske resurse i podizanju njihovih upravljačkih, liderskih i preduzetničkih znanja i vještina.

"Kroz snaženje i rad naših odbora i dalje ćemo djelovati u oblastima korporativnog upravljanja, digitalne transformacije, HR-a i edukacije, PR vještina, većem uključenju žena, kao i na snaženju lokalnih poslovnih klubova", dodao je Raičković.

AMM je, kako je podsjetio, inicijator formiranja regionalne organizacije menadžera i preduzetnika i nastaviće sa aktivnostma na snaženju te organizacije.

"Podržaćemo sve aktivnosti koje našu državu vode ka ubrzanom članstvu u EU, ali i aktivnosti koje doprinose boljem regionalnom poslovnom povezivanju, saradnji i razumijevanju. I dalje ćemo insistirati na potrebi reforme i modernizacije u oblasti ekonomske diplomatije", rekao je Raičković.

Od već prepoznatih aktivnosti koje su postale svojevrsni nacionalni poslovni brend, realizovaće šesti put Izbor najuspjesnijih menadžera i preduzetnika za 2021. godinu, za koji je već raspisan javni konkurs a tradicionalni pokrovitelj je Ministartsvo ekonomskog razvoja.

"Odbor za digitalnu transformaciju AMM-a priprema realizaciju digitalnog samita DigitalOn i vjerujem da ćemo i tu aktivnost realizovati uz podršku naših partnera", rekao je Raičković.

Prema njegovim riječima, posljednje rasprave u parlamentu su pokazale da njihovo promišljanje o potrebi kvalitetnije zastupljenosti, povezanosti i komunikaciji privrednika i preduzetnika sa zakonodavnom vlašću, ima puno utemeljenje. Zbog toga se nada da će u ovoj godini realizovati inicijativu i projekat za formiranje takozvanog Poslovnog parlamenta.

"Crna Gora je država jedinstvene ljepote i prirodnih potencijala, bez obzira na sve trenutne poteškoće, izazove i razlike, vjerujem da se možemo fokusirati i biti jedinstveni na ostvarenje ključnog cilja, a to je ubrzani ekonomski napredak naše države. AMM će kroz ideje, inicijative i predloge rješenja biti aktivni sudionik u tom procesu", zaključio je Raičković.

Bonus video: