CRBC da prekršajno odgovara

Ekološka inspekcija je utvrdila da je stanje korita rijeke u zoni mosta Tara 2 znatno bolje, ali ne i zadovoljavajuće, pa će u junu morati da bude urađen novi monitoring

26320 pregleda 4 komentar(a)
Devastirano korito rijeke Tare, Foto: MANS
Devastirano korito rijeke Tare, Foto: MANS

Ekološka inspekcija je utvrdila da je stanje korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2 znatno bolje, ali ne i zadovoljavajuće, pa će u junu morati da bude urađen novi monitoring, kako bi se utvrdilo konačno stanje i da li su ispunjeni svi zahtjevi za saniranje štete koji je trebalo da uradi kineska kompanija CRBC.

Do sada, ekološka inspekcija je, zbog utvrđenih nepravilnosti, krajem 2021. godine, podnjela dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv kineske kompanije koja je izvođač radova na auto-putu.

Iz kineske kompanije “Vijestima” nijesu odgovorili na pitanja da li su sproveli mjere remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2 nakon što je od Agencije za zaštitu životne sredine dobijena dozvola za sanaciju štete na rijeci Tari. Ni Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nije odgovorilo na pitanje “Vijesti” da li imaju informaciju da li je kineska kompanija CRBC sprovela mjere na remidijaciji korita rijeke Tare i ako nijesu da li je Ministarstvo ekologije imalo neku aktivnost tim povodom?

Iz ekološke inspekcije “Vijestima” je rečeno da im je Agencija za zaštitu životne sredine podnijela zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanje štete ili neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini za lokaciju mosta Tara2 u skladu sa zakonom o odgovornosti za štetu u životnoj sredini.

”Agencija je donijela rješenje 2. avgusta 2021. godine kojim je CRBC data saglasnost na predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2. Shodno planu remedijacije usaglašeno je da se dio mjera realizuje tokom same izgradnje auto-puta, dok će se dio mjera izvršiti nakon završetka građevinskih radova na izgradnji auto-puta. Za potrebe izrade plana remedijacije u zoni mosta Tara 2 za CRBC sproveden je monitoring na rijeci Tari i nađeno stanje u rijeci Tari shodno Izvještaju je okarakterisano znatno boljim, zbog boljeg kvaliteta vode i biocenoze koja je bila u boljem stanju, ali ne i zadovoljavajućim, pa se i dalje mora vršiti monitoring. Shodno Ugovoru o istraživanju nultog stanja koji je obavljen 2016. godine, izvršeno je istraživanje u cilju redovnog monitoringa živog svijeta u 2021. godini. Ovo je peti monitoring biodiverziteta rijeke Tare po projektu izgradnje auto-puta. Planirano novo istraživanje za 2022. godinu će biti tokom juna mjeseca”, kazali iz Ekološke inspekcije.

Dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: Devastirano korito rijeke
Dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: Devastirano korito rijekefoto: MANS

Iz ove inspekcije je objašnjeno da je prema mjerama remedijacije, kompanija CRBC prošlog ljeta preko suvog dijela korita izvršila uklanjanje skele za rasponsku konstrukciju iz korita rijeke Tare na lokaciji ispod mosta Tara 2, čišćenje građevinskog otpada u ovoj zoni, uređenje obala, omogućavanje proticanja rijeke kroz sva tri luka starog mosta Mateševo.

”Institut za javno zdravlje vršio je uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta voda rijeke Tare na više lokacija. Na osnovu rezultata analizirajućih parametara ispitivani uzorci su usaglašeni sa uslovima za dobar ekološki status Pravilnika o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda. Vrši se geodetsko osmatranje poravnanja dna korita, kako bi se utvrdilo da li je došlo do prirodne remedijacije. Nakon završetka građevinskih radova na izgradnji auto-puta, predviđeno je shodno mjerama iz plana pejzažno uređenje - zatravljene površina duž puta i okolnih područja, poribljavanje rijeke Tare i zaštita kosina, kazali su iz Ekološke inspekcije, dodajući da su zbog utvrđenih nepravilnosti krajem 2021. godine podnijeli dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv izvođača radova CRBC.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) prva je objavila snimke i fotografije devastacije korita Tare. Iz te NVO su podsjetili da se Crna Gora, potpisivanjem međunarodnih konvencija, obavezala da čuva rijeku Taru kao dio zaštićenog područja svjetske kulturne baštine.

Misija Uneska je u svom izvještaju konstatovala da su izgradnja mostova preko rijeke Tare, kao i eksploatacija i odlaganje pijeska i šljunka, ozbiljno devastirali korito rijeke unutar područja zaštićenog Uneskovim programom “Čovek i biosfera”.

Radovi uticali na sprovođenje mjera remedijacije

Iz Ekološke inspekcije su kazali da se u cilju zaštite stubova mosta Tara2 od naleta visokih voda, tokom visokog vodostaja rijeke Tare, vršila ugradnja gabiona tj. gabionska zaštita na određenim stubovima mosta Tara 2.

”Ovi radovi su se izvodili u oktobru i novembru prošle godine i u skladu su sa glavnim projektom za koji je izdata građevinska dozvola. Izvođenje ovih radova je uticalo na sprovođenje mjera remedijacije za zonu mosta Tara2 u dijelu djelimičnog proširivanja lijeve obale rijeke u cilju postavljanja gabiona i ugradnje gabionske zaštite. CRBC je obavijestio nadležne institucije o navedenim radovima”, pojasnili su iz Ekološke inspekcije.

Shodno stanju na terenu u toku je, kako su kazali, izrada projekta regulacije korita rijeke Tare u predmetnoj zoni, a koja mora biti harmonizovana sa Planom remedijacije i Projektom definisanja konačnog terena ispod mosta Tara 2.

Bonus video: