od 45 projekata predviđenih, 27 je realizovano

Izvještaj o sprovođenju strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje: Lani realizovano dvaput manje od planiranog

Planom strateškog razvoja Opštine Bijelo Polje do 2026. planirano je da se u razvoj uloži 117,8 miliona eura kroz 155 projekata

3007 pregleda 1 komentar(a)
Lokacija na kojoj su Lađići kupili zgradu u privred, Foto: Dejan Peruničić
Lokacija na kojoj su Lađići kupili zgradu u privred, Foto: Dejan Peruničić

Zaključno sa 2021. godinom, od 45 projekata predviđenih Strateškim planom razvoja Opštine Bijelo Polje, 27 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 18 projekta nije realizovano, odnosno u toku su pripreme tehničke dokumentacije ili pripreme za objavu tendera tokom 2022. godine.

To se navodi u Izvještaju o sprovođenju strateškog plana razvoja Opštine 2017-2021, za 2021. godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta.

Na istoj sjednici usvojen je i Plan strateškog razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026, kojim je planirano da se u razvoj uloži 117,8 miliona eura kroz 155 projekata.

Jedan broj projekata iz izvještaja za 2021. godinu koji nisu realizovani, a planirani su Planom i programom za 2022, su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva sa nivoa države. Prema tom dokumentu, od planiranih 18.721.000 eura realizovano je 9.713.000 eura, do 31. decembra prošle godine.

Kako je objasnio v.d. sekretara Sekretarijata za investicije Fahrudin Begović u izvještaju o sprovođenju Strateškog plana za 2021. se navodi da je realizovan dvaput manji u odnosu na planirani iznos, zato što strateški projekti u prošloj nisu realizovani u punom kapacitetu i prema planovima kao u 2020. godini. Naime, u 2020. godini Strateški plan je realizovan u iznosu od više od 21 milion.

U kratkom opisu realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2021. godinu među prvima se navode projekti Cmiljača - valorizacija planine Bjelasice, ukupne vrijednosti 21 milion eura, i Đalovića pećina vrijedan 23 miliona eura. Tu su i projekti projetkovanja i izgradnja prve faze glavnog kanalizacionog kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda i izgranja OŠ “Dušan Korać”.

Prva faza izgradnje SKI centra “Cmiljača” obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro-energetske mreže, ski-lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski-staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza. Planirano je da se do kraja 2022. godine završe svi ugovoreni radovi koji obuhvataju asfaltiranje puta Ravna Rijeka - Jasikovac u dužini od 5,5 kiometara, sanaciju klizišta “Latinska kosa” na koju je u 2021. godini utrošeno 10.635 eura, izgradnju puta Jasikovac - Cmiljača, radove na putnom pravcu ravna Rijeka - Jasikovac - Cmiljača za koje je u 2021. godini utrošeno 24.660 eura, adaptaciju ćelije u Trafo stanici “Ribarevine” za koju u 2021. godini je potrošeno 22.965 eura, izgradnju dalekovoda od TS “Ribarevine” do TS “Cmiljača” (u toku izmjena dokumentacije), izgradnju TS “Cmiljača” za koju je uloženo 41.730 eura, za izgradnju objekata vodosnabdevanja na lokaciji (3.940 eura), kao i i nabavku žičare šestosjed na koju je u 2021. utrošeno 12.513 eura.

U 2021. godini je realizovano na svim ugovorenim projektima ukupno 116.445 eura, dok je za za 2022. godinu za nastavak radova od Uprave javnih radova predviđena suma od 3.500 miliona eura.

Kada je u pitanju Đalovića pećina, taj projekat se realizuje u tri faze: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava javnih radova Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Realizacija projekta podrazumijeva sljedeće stavke uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objekima na ulazu u pećinu za koje je u 2021. godini utrošeno 480.062, hiljada eura, izradnju Bistrica - Manastir Podvrh 428.480 eura, sanaciju klizišta i kosina - 329.203 eura, rekonstrukciju lokalnog puta Gubavač -Bistrica sa mostom preko rijeke Bistrice na koju je u prethodnoj godini utrošeno 1.340.539 eura.

Tu spadaju i izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad Vražjim firovima, adaptacija elektroenergetske infrastrukture, adaptaciju TS “Nedakuse” na koju je u prethodnoj godini utrošeno 32.716 eura, izgradnju TS “Bistrica”, izgradnju dalekovoda “Nedakuse Bistrica” (164.431 eura), žičare (243.936 eura), radovi na vodosnabdijevanju, izgradnja objekata vizitoring centra sa parkingom na koje je utrošeno 522.338 eura, regulaciju toka Bistrice i rekonstrukciju lokalnog puta Bistrica - Mojstir sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima.

U kratkom opisu realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021. za 2021. godinu među prvima se navode projekti Cmiljača - valorizacija planine Bjelasice, ukupne vrijednosti 21 milion eura, i Đalovića pećina vrijedan 23 miliona eura. Tu su i projekti projetkovanja i izgradnja prve faze glavnog kanalizacionog kolektora sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda i izgranja OŠ “Dušan Korać”