Besplatan prelazak na kredit sa fiksnom kamatom

Iz tri dominantne banke na tržištu “Vijestima” kazali da su usvojili programe zaštite klijenata zbog rasta EURIBOR-a, kao i da klijenti neće imati dodatnih troškova ako žele izmjenu ugovora o kreditu

43494 pregleda 16 komentar(a)
Banke moraju klijente da informišu o svim potencijalnim opasnostima, a odluka je na korisniku kredita, Foto: shutterstock
Banke moraju klijente da informišu o svim potencijalnim opasnostima, a odluka je na korisniku kredita, Foto: shutterstock

Poslovne banke u Crnoj Gori pripremile su programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i omogućavaju im prelazak na kredit sa sadašnjim iznosom fiksne kamatne stope za tu vrstu kredita bez plaćanja naknade i dodatnog troška.

To su “Vijestima” kazali iz tri dominantne banke na tržištu Crnogorske komercijalne banke, NLB Montenegro banke i Erste banke. Iz Hipotekarne banke koju su “Vijesiti” kontaktirale su kazali da nemaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom.

Iz sve tri ove banke su takođe ocjenili da se, zbog rasta referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke i inflacije, može očekivati rast kamata na novoodobrene kredite.

EURIBOR dostigao dva odsto

Zbog rasta EURIBOR-a, referentne kamatne stope na međubankarskom tržištu, koja se dodatno računa na kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, mogu značajno porasti mjesečne rate za ovu vrstu kredita. Sadašnja vrijednost EURIBOR-a je dva odsto, a do početka juna je bila negativna i nije uticala na rast troškova kredita, odnosno do tada su bili isplativiji krediti sa varijabilnom u odnosu na fiksnu kamatu. Kako se EURIBOR kod kredita obračunava polugodišnje, najčešće 1. januara i 1. jula, značajan rast rata kod kredita sa varijabilnom kamatom može se očekivati u januaru.

Odluka na klijentima

”Erste banka je usvojila program zaštite klijenata fizičkih lica od negativnog uticaja inflacije i budućeg mogućeg rasta referentne kamatne stope EURIBOR. Program sadrži ponudu klijentima da promijene uslove kredita i pređu na fiksne kamatne stope, ukoliko žele da eliminišu rizik budućeg rasta tržišnih kamatnih stopa. Program je namijenjen klijentima koji u trenutku predaje zahtjeva za promjenu uslova otplate žele da iskoriste u tom trenutku važeće fiksne kamatne stope i po njima otplaćuju kredit u budućnosti, a imaju očekivanja da bi kamatne stope mogle znatno porasti tokom perioda otplate kredita i žele da spriječe moguće promjene mjesečnih obaveza po kreditu. Fiksne kamatne stope primjenjivale bi se do kraja perioda otplate kredita, što je dodatna sigurnost za klijente Erste banke jer ih štiti od eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a u dužem roku - sve dok ne otplate kredit”, navelis u iz Erste banke na pitanje “Vijesti” da li su u skladu sa preporukama Centralne banke pripremili programe zaštite za klijente koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i šta predviđa taj program zaštite.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Iz NLB su naveli da su pripremili program zaštite i da rade na pripremama obračuna i scenarija na konkretnim primjerima vezanih za potencijalni dalji rast referente stope EURIBOR.

”To radimo kako bi klijenti u svakom trenutku mogli da imaju jasnu i pravovremenu informaciju, koja će im pomoći u donošenju najbolje odluke za koju vrstu kredita da se opredijele. Takođe, postojećim klijentima, koji već koriste kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, obezbijedili smo sve neophodne informacije, kako bi mogli još bolje da razumiju na koji način kretanje te referente kamatne stope utiče na njihove postojeće anuitete. Kredit sa promjenljivom kamatnom stopom podrazumijeva mogućnost promjene visine anuiteta u toku perioda otplate, na način što se pored fiksnog dijela kamatne stope u obračun uzima i vrijednost šestomjesečnog Euribor-a. Ova promjena se u NLB Banci dešava dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula i ostaje nepromijenjena 6 mjeseci, sve do narednog obračuna”, naveli su iz NLB-a u odgovoru na ovo pitanje.

Iz Crnogorske komercijalne banke (CKB) su odgovorili da su uzimajući u obzir dosadašnji i očekivani rast EURIBOR-a, blagovremeno obavili analizu kreditnog portfolija fizičkih lica sa zaključenim ugovorima sa varijablinom kamatnom stopom.

”Utvrđeno je da je svega 8 odsto kredita stanovništva sa varijabilnom kamatnom stopom. Riječ je o hipotekarnim i stambenim kreditima sa prosječnim rokom otplate dužim od 10 godina. Takođe, rezultati pomenutih analiza pokazuju da promjena EURIBOR-a neće značajnije uticati na mogućnost klijenata da otplaćuju rate kredita po njihovom dospijeću do kraja godine. CKB je još i ranije implementirala mjere kojima se obezbjeđuje zaštita interesa klijenata. Našim klijentima su na raspolaganju dva programa zaštite klijenata (CPP) koji se primjenjuju u zavisnosti od perioda kašnjenja otplate kredita. Oba programa nude različite modele restrukturiranja koji su prilagođeni njihovim potrebama i finansijskim mogućnostima”, naveli su iz CKB-a.

Nema naknada za prelazak na fiksnu kamatu

Na pitanje da li će klijenti plaćati naknadu za prelazak sa jedne na drugu vrstu kredit iz Erste banke su naveli da banka ima pravo naplatiti izmjenu ugovorenih uslova po kreditu na zahtjev klijenta, shodno tarifniku, ali za klijente čija je zaštita predviđena Programom, tu naknadu Erste banka ne naplaćuje, kao što je ne naplaćuje za restrukturiranja kredita niti za promjene uslova po kreditu koje banka inicira.

”Erste banka je pojedinačno obavijestila klijente korisnike kredita s varijabilnim kamatnim stopama o Programu i pozvala ih da zakažu sastanak sa svojim savjetnikom koji će im pripremiti ponudu za prelazak na fiksnu kamatnu stopu. Fiksne kamatne stope su jednake uslovima iz redovne ponude za vrstu kredita koji klijenti koriste, a koji važe u trenutku predaje zahtjeva.

Ne treba zaboraviti da odluka o eventualnoj promjeni kamatne stope iz promjenjive u fiksnu pripada prvenstveno klijentima, koji se vode sopstvenom procjenom dugoročne isplativosti tog poteza. Odabirom fiksne kamatne stope oni eliminišu rizike mogućeg rasta referentnih kamatnih stopa u budućnosti. A ukoliko nastave da koriste promjenljive kamatne stope tokom otplate kredita, i dalje će snositi dio rizika njenog mogućeg rasta u budućnosti, iako ona u nekim periodima može biti i niža nego fiksna kamatna stopa”, naveli su iz Erste banke.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Iz NLB banke su odgovorili da su svim klijentima, koji to žele, omogućili da aneksiraju postojeće ugovore o kreditu (gotovinski, hipotekarni i stambeni kredit kod kojih je nosilac kredita vlasnik hipoteke) i pređu na kredite sa fiksnom kamatnom stopom bez dodatnih troškova i bez naknade za obradu aneksa ugovora, založne izjave, polisa osiguranja, upita u kreditni registar, kao i procjene nepokretnosti.

”Tokom ovog postupka, pažljivo analiziramo kreditnu sposobnost i razmatramo trenutna zaduženja klijenta, opterećenja na mjesečnom nivou a sve u cilju očuvanja finansijske nezavisnost klijenata kod kojih prelaskom na fiksnu kamatnu stopu može doći do povećanja mjesečnog anuiteta”, naveli su iz NLB-a.

Iz CKB-a su naveli da se svi podneseni zahtjevi za promjenu ugovorenih kamatnih stopa razmatraju pojedinačno putem redovne procedure, kao i da ne naplaćuje klijentima mogućnost promjene kamatne stope.

Zbog mjera Evropske centralne banke svi očekuju rast kamatnih stopa

Na pitanje da li je rast referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke, uticao na rast kreditnih stopa u njihovim bankama i da li u narednom periodu očekujete ili planirate povećanje kamatnih stopa, iz sve tri banke je odgovoreno da zbog ovih mjera ECB očekuju rast kamata.

Evropska centralna banka
foto: Shutterstock

”Gledano kratkoročno, nivo kamatnih stopa dominantno će zavisiti od poteza nosilaca monetarnih politika, prvenstveno Evropske centralne banke koja pokušava da normalizacijom monetarne politike utiče na obuzdavanje visoke inflacije, a u uslovima velike neizvjesnosti koja je podstaknuta i geopolitičkim napetostima. Imajući sve to u vidu, vrlo je vjerovatno da će nivo referentnih kamatnih stopa ECB nastaviti da postepeno raste u narednim mjesecima, sa izgledima moguće stabilizacije u narednih par godina. Zahvaljujući jakoj likvidnosti banaka, prelivanje efekata rasta referentnih kamatnih stopa na kamatne stope po kreditima je blaže i sa odloženim efektom. Erste banka će nastaviti da prilagođava kredinu ponudu okolnostima na tržištu, imajući u vidu potrebe i finansijske mogućnosti klijenata”, naveli su iz Erste banke.

Na ovo pitanje iz NLB banke su kazali da promjena kamatnih stopa zavisi u velikoj mjeri od uslova na tržištu, kao i od globalnih kretanja i monetarne politike Evropske centralne banke.

”S obzirom na trenutne restriktivne mjere monetarne politike i najave daljih pooštravanja, te rasta referentnih kamatnih stopa, kao i rasta stope inflacije, očekivan je trend porasta kamatnih stopa u cijeloj Evropi, pa i u Crnoj Gori”, odgovorili su iz NLB-a.

Iz CKB-a su kazali da se kreditna politika banke definiše na godišnjem nivou u skladu sa ekonomskim i tržišnim prilikama. ”Sprovodeći mjere kreditne politike, nastojimo izbalansirati potrebe i zahtjeve klijenata sa poslovnim ciljevima. Dešavanja na finansijskim tržištima uz inflatorne pritiske svakako će uticati na politiku kamatnih stopa i, u svjetlu ovih projekcija, u narednom periodu fokusiraćemo se na optimizaciju politike naknada kroz paketiranje proizvoda i dodatno osnaživanje klijenata za aktivniju upotrebu digitalnih servisa. Cilj svih planiranih inicijativa je podizanje nivoa usluge i ograničavanje mogućih eksternih negativnih uticaja”, naveli su iz CKB-a.

Od 10 do 30 odsto klijenata već prešlo na fiksnu

Na pitanje imaju li podatak koliko klijenata je nakon što im je ponuđen ovaj program zaštite, prešlo sa kredita sa varijabilnom na kredite sa fiksnom kamatnom stopom, iz Erste banke su naveli da ovu mogućnost nude od maja i da je do kraja septembra oko trećine klijenata sa varijabilnom prešlo na fiksnu kamatnu stopu.

”Erste banka je, u skladu sa strateškim usmjerenjem koje u središte postavlja finansijsko zdravlje klijenata, i prije formalnog usvajanja Programa, u periodu od maja do kraja septembra na zahtjev klijenata izvršila promjenu tipa kamatne stope iz varijabilne u fiksnu za skoro jednu trećinu kredita odobrenih uz varijabilne kamatne stope. U trenutku usvajanja Programa, učešće kredita s varijabilnim kamatnim stopama u ukupnom broju kredita građana iznosilo je 1,6 odsto, a u ukupnom iznosu je njihovo učešće bilo oko 9 odsto. Riječ je o stambenim, kreditima za adaptaciju i turističkim kreditima kod kojih su klijenti izabrali zaduženje uz varijabilnu kamatnu stopu vezanu uz vrijednost EURIBOR-a. Većina klijenata Erste banke je prilikom inicijalnog ugovaranja kredita birala fiksnu kamatnu stopu, iako je ona u tom trenutku bila nešto viša od varijabilne. Postoji interesovanje klijenata i tokom oktobra, a prema posljednjim podacima koje imamo, u oktobru je još par desetina klijenata sa kreditnim zaduženjem od oko milion eura prešlo na fiksnu kamatnu stopu”, naveli su iz Erste banke. Iz NLB banke su odgovorili da se od početka godine 10 odsto njihovih klijenata odlučilo da varijabilnu kamatnu stopu zamijene fiksnom.

”Rast referentne stope EURIBOR kod klijenata, koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, izaziva interesovanje, pa naši savjetnici svakodnevno komuniciraju sa klijentima i traže najbolje rješenje, a zavisno od tipa, iznosa i perioda na koji se kredit koristi”, kazali su iz NLB-a.

IZ CKB-a su rekli da su od usvajanja programa aneksirana 72 ugovora o kreditu, čime je obavljena promjena varijabilne u fiksnu kamatnu stopu.