Begović: DRI da počne nezavisno i nepristrasno da radi svoj posao

Bivši direktor Uprave za sport se oglasio povodom izvještaja Državne revizorske institucije o radu Uprave u 2021.

9833 pregleda 5 komentar(a)
Begović, Foto: Gov.me
Begović, Foto: Gov.me

Povodom izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu, koji je uradila Državna revizorska institucija (DRI), oglasio se bivši direktor Uprave, Marko Begović koji je vrhovnu reviziju pozvao da preuzme odgovornost na način što će se "konačno odvažiti da nepristrasno i profesionalno" obavlja posao za koji je plaćena od građana Crne Gore.

"Na koncu, jasno je da u Crnoj Gori vlada strah od pojedinaca koji zavise samo od sopstvenog rada, jer takav čovjek može raditi u svom i interesu crnogorskog društva. Prema tome, kako nikada nijesam zavisio od društveno-političke zbilje, neću dozvoliti da budem dio blata partitokratije, nesposobnjakovića i onih koji djeluju na štetu interesa naše države. Sljedstveno navedenom, nastaviću odlučno da se suprotstavljam pomenutim negativnim tendencijama, koje imaju za cilj očuvanje partijskog monopola, ali i dalje iseljavanje svih onih koji razmišljaju svojom glavom. Ljekovito je", naveo je Begović.

On je svoj dopis, osim medijima, uputio i Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) i Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), Vladi i Odboru za prosvjetu , kulturu, nauku i sport Skupštine Crne Gore.

"Vijesti" prenose integralno stav Begovića.

"U skladu sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za sport i mlade za 2021. godinu (DRI br. 02-035/23-81/3), koristim priliku da vam ukažem na sljedeće nedostatnosti i to taksativno.

U odnosu na nalaz 1, uz saglasnost nadzornog organa, tadašnjeg Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija, Uprava za sport i mlade je postupila po Zaključku Vlade Crne Gore. S tim u vezi, napominjem da se ne radi se o raspodjeli sredstava, već strateškom projektu Uprave za sport i mlade na osnovu Zakona o mladima, Strategije za mlade i okvira za mlade Evropske unije za 2022. godinu. U odnosu na sve prethodne slične postupke, primijenjen je ISO 21500 međunarodni standard i to, formiranjem Komisije za praćenje i kontrolu projekta uz principe pune depolitizacije i profesionalizacije. Saobrazno izloženom, Uprava za sport i mlade je postupila u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore i sa važećim procedurama, a za iste se možete obratiti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta kao nadzornom organu i Ministarstvu finansija, kao organu državne uprave koji je donio pozitivno mišljenje, pa na koncu i samoj Vladi Crne Gore.

Podsjetio bih vas da ste u izvještaju DRI br. 40113/19-022-16/22 iz 2019. godine, jasno naznačili da je subjekt revizije citiram „postupio u skladu sa Zaključkom Vlade“. Kada već govorimo o tom izvještaju iz 2019. godine, zaboravili ste da ukažete subjektu revizije, da je suprotno Planu optimizacije 2018-2020, donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa preko tri puta više izvršilačkih pozicija, iako je djelokrug rada shodno tada važećoj Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave kao i propisima koji uređuju upravne oblasti, nijesu mijenjani, tj. nadležnosti nijesu proširivane i predviđao svega 12 izvršilaca. Takođe, propustili ste da konstatujete da je za izvještajni period, više stotina upravnih akata potpisalo neovlašćeno lice DocuSign Envelope ID: B0741292-1F8A-4C58-8B60-6C7499BAC671 (pogledati presudu Vrhovnog suda kao što slijedi). Revizija nije ni notirala da su politički eksponirana lica u ovom javnopravnom organu preko Komisije za stambena pitanja dobila preko tridesetak hiljada evra sa simboličnom otplatom, iako svi imaju riješena stambena pitanja i višestruka primanja u odnosu na prosječna primanja u Crnoj Gori.

No, ovo nije prvi put da je DRI propustio da uzme u obzir specifičnosti pravnog lica i da do kraja sprovede profesionalan i nepristrasan postupak. Naime, izvještajem DRI br. 40113/17-021-616/16, nijeste konstatovali da je subjekt revizije, suprotno zakonu, prijavio smještaj sportista kao trošak iako organizator Olimpijskih igara, imajući u vidu da odnos između nacionalnog i međunarodnog autoriteta, pokriva troškove smještaja sportista i delegacije. Takođe, nijeste konstatovali da organizator Olimpijskih igara pokriva 80% iznosa putnih troškova. I ovo nije prvi put, a DRI je propustio da sprovede specifičnu reviziju u odnosu na prirodu posla i funkcionisanja sportskog pokreta. Podsjećam da se ovdje radi o više stotina hiljada evra kroz najmanje tri olimpijska ciklusa. S druge strane, i prošle godine je taj prethodno pomenuti subjekt revizije, takođe zatražio predlogom programa da država plati troškove smještaja sportista, ali ta sredstva nije dobio. Da zaključim u odnosu na ovu stvar, kako se radi o propustima u dužem vremenskom periodu, predlažem da unutar DRI sprovedete ozbiljnu reviziju, ali i uključite nadležne organe koji bi ispitali rad i funkcionisanje, a sve sa ciljem potrebe da institucije rade u interesu crnogorskog društva i države Crne Gore.

U odnosu na nalaz 2, skrećem pažnju da sam po imenovanju krajem septembra 2021. godine, utvrdio da se u voznom parku Uprave za sport i mlade nalazi šest automobila. Pritom, da jedan dio istih koriste pojedinci bez odgovarajućeg ovlašćenja. Imajući u vidu namjeru da racionalizujem potrošnju kao i ukupan sistem funkcionisanja, a sve u skladu sa standardima pristojnih društava kojima stremimo (države Evropske unije), uz konsultaciju sa nadzornim i nadležnim organima državne uprave, donio sam odluku da Uprava za sport i mlade zadrži dva automobila za nesmetano obavljanje poslova. Ovaj postupak je, razumije se, pratila odgovarajuća dokumentacija.

U odnosu na nalaz 7, podsjećam vas da se izvještajni period odnosi za 2021. godinu, a u vašem izvještaju je uključeno imenovanje od 31. marta, 2022. godine (br. 04-4536/2). Ovom prilikom želim da vam skrenem pažnju da je po isteku mandata u 2021. godini, moj prethodnik nastavio da DocuSign Envelope ID: B0741292-1F8A-4C58-8B60-6C7499BAC671 obavlja funkciju do sredine septembra iste godine i to nesmetano. Skoro nevjerovatno, ali ovim izvještajem su izostavljene sve ključne aktivnosti u prvih deset mjeseci, uključujući i konkurs za raspodjelu sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija za 2021. godinu (Odluka Uprave za sport i mlade br. 01-105-614/21-1142-4). Naime, iako je tada važećim Zakonom o sportu, previđeno da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, (a ne Uprava za sport i mlade), donosi odluku o dodjeli sredstava, konkurs je sproveden na potpuno suprotan način tada važećih odredaba lex specialis. Tom prilikom, ne samo da je podijeljen višemilionski iznos, već su i organizacije za koje je utvrđeno da u prethodnom periodu nijesu namjenski utrošili sredstva poreskih obveznika kao i sportska organizacija za koju su Upravni i Vrhovni sud pola godine prije samog konkursa, donijeli presudu, da je osnovan u suprotnosti sa Zakonom o sportu, dobile značajna finansijska sredstva (pogledati: dopis br. 01-833 od 18.04.2017. godine i presude Upravnog suda U. broj 845/19 i Vrhovnog suda V. br. 1546/19).

Na koncu, kako znam da u DRI rade pojedinci sa izraženim lokalnim akademskim statusom, želim da vjerujem da će akademski integritet prevladati i rezultirati jednim nepristrasnim i profesionalnim izvještajem, kako bi crnogorski narod napokon počeo da vjeruje u institucije koje plaća", naveo je Begović.