MKI: Luka Kotor može ostati i bez prvenstvene koncesije ako njeni menadžeri nastave nezakonito ponašanje

"Luka Kotor AD nema po bilo kom osnovu u ovom momentu više prava ili drugačiji pravni osnov za pružanje lučke usluge pilotaže u odnosu na preostala dva pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove", saopšteno iz MKI

10776 pregleda 17 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) smatra da bi preduzeće Luka Kotor AD moglo ostati bez prvenstvene koncesije za pružanje lučkih usluga u akvatorijumu kotorske luke, ukoliko menadžment te firme koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor nastavi sa nezakonitim ponašajem i pritiscima na aktere pomorske privrede koji koriste usluge te luke.

"Luka Kotor AD u ovom trenutku ima jedino na pravnoj snazi Ugovor o prvenstvenoj koncesiji, kojim ovom privrednom društvu nije povjereno pravo na pružanje lučke usluge pilotaže. Ugovor o koncesiji za pružanje lučke usluge pilotaže, zaključen između Luka Kotor AD i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), kao i ugovor sa drugim koncesionarom, više nisu na pravnoj snazi, apsolutno su ništavi i više ne proizvode pravno dejstvo. Na području Bokokotorskog zaliva nijedno pravno lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe za obavljanje poslova pilotaže, nema dodijeljenu koncesiju, te su u formalno-pravnom smislu sva tri pravna lica koja posjeduju odgovarajuće odobrenje Ministarstva, u jednakom pravnom položaju. Dakle, Luka Kotor AD nema po bilo kom osnovu u ovom momentu više prava ili drugačiji pravni osnov za pružanje lučke usluge pilotaže u odnosu na preostala dva pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove", saopšeno je iz MKI.

Povod za reakciju MKI su bili javni nastupi predsjednice Odbora direktora Luke Kotor AD Ljiljane Popović-Moškov (URA), te postupci izvršnog direktora te kompanije Milka Krvavca (SNP) u vezi sa pristiscima na strane brodare i njihove agente da oni moraju koristiti isključivo usluge Pilotske službe Luke Kotor AD, prlikom dolazaka njihovih brodova u Kotor.

"Vijesti" su proteklih dana pisale o tome da je Krvavac kršeći međunardn u proceduru i zloupotrebljavajući podatke iz NOAD formulara, direktno telefonski konktaktirao kompanijskog oficira za bezbjednost američkog brodara Grand Ciorcle Cruise Line i upozorio ga da brodovi te kompanije moraju koristiti isključivo usluge polotske službe Luke Kotor, a ne kompanije Boka Pilot&Tug Services.

Krvavac je to učinio uprkos tome što je Boka Pilot& Tug Services lani pred Upravnim sudom pravosnažno dobio dva postupka koje je ta fima pokrenula protriv države, a čime su ništavim postali ugovori o konceisijama za pilotažu koje je Vlada 2020. sklopila sa Lukom Kotor AD i firmom Sea Piuoneer Montenegro iz Herceg Novog.

Iz menadžmneta Luke Kotor su reagujući na te informacije u medjima, saopštili da će oni svim sredstvima braniti dobijeno prvo na koncesiju za pilotažu koja predatavlja veliki dio prihoda te kompanije. Tvrde da je ugovor o koncesiji za pilotažu iz 2020. za njjh još uvijek važeći, pozivajuči se na to da je Vlada početkom februara na usmenu inciijativu premiijera Dritana Abazovića, stavila van snage svoj zaključak od 28. decembra prošle godine kojim je prihvatila informaciju da je Upravni sud poništio njenu odluku iz 2020. o dodjeli koncesija za pilotažu Luci Kotor i Sea Pioneer Montenegru, te je tada obavezala UPSUL da odmah krene u ponovljeni postupak raspisivanja koncesije.

"Sve dok Vlada ne odluči da raskine ugovor o pilotaži koji je potpisala sa Lukom Kotor AD i o tome nas ne obavijesti, postojeći ugovor je na snazi i niko nema prava obavljati piolotažu osim onih koje je država ugovorila i ovlastila, sviđalo se to nekome ili ne", poručili su iz Odbora direktora Luke Kotor AD.

Oni su proteklih dana preduzeli i niz mjera protiv predstavnika agencije Adriamar iz Bijele koja je lučki agent kompanije GCCL u Crnoj Gori, zato što ona koristi ulsuge pilotaže Boka Pilot&Tug Servicea, pa su odbijali da im izdaju ID kartice za ulazak u područje graničnog prelaza "Luka Kotor", kao i da im dozvole pristup brodu čiji su agenti, iako je zapovjednik broda tražio prisustvoo agenta.

Zbog toga su se iz Adriamara ali i nekoliko drugih agencija žalili UPSUL-u i MKI-ju tražeći da država preduzme potrebne mjere i spriječi samovolju Popović-Moškov i Krvavca, odnosno nezakonito ponašanje Luke Kotor AD u kontekstu njenih obaveza po Zakonu o lukama i Ugovoru o prvenstvenoj koncesiji koju te firma ima sa državom za upravljanje lukom podno zidina Starog grada u Kotoru.

MKI: Premijer spriječio primjenu zakona

"MKI i UPSUL i dalje stoje na stanovištu da su Ugovori o koncesiji za piilotažu sa 'Luka Kotor' AD Kotor i 'Sea Pioneer Montenegro' DOO Herceg Novi apsolutno ništavi nakon donošenja sudske odluke kojom je poništena Vladina Odluka o dodjeli koncesije, te da se onemogućavanjem sprovođenja novog postupka za dodjelu koncesije za lučku uslugu pilotaže ujedno onemogućava i primjena zakona, kao i izvršenje sudske odluke", saopštili su iz MKI dodajući da ni sami još nisu dobili objašnjenje od Generalnog sekretarijata Vlade kako je na osnovu zaključka od 9. februara, Vlada stavila van snage svoj prethodni zaključak od 28. decenbra 20222. a koji je bio usmjeren u pravcu poštovanja i primjene pravosnažnih sudskih presuda.

Istuču da je Luka Kotor AD u međuvremenu čak i pokrenula tužbu pred Upravnim sudom protiv Vlade zbog njene odluke od 28. decembra,nakon čega je kabinet Abazovića na njegovu usmenu inicijativu, 9. februara stavio van snage taj zaključak.

kruzer Boka
foto: Siniša Luković

"Na taj način, UPSUL i resorno Ministarstvo onemogućeni su da izvrše sudsku odluku, odnosno da u ponovljenom postupku za dodjelu koncesije za pružanje lučke usluge pilotaže, nakon provedene tenderske procedure, predlože Vladi donošenje nove, na zakonu zasnovane Odluke o dodjeli koncesije. Imajući u vidu da je stavljanjem van snage predmetnog zaključka na lučkom području došlo do usložnjavanja niza otvorenih pitanja, MKI se 20. februara obratilo Generalnom sekretarijatu Vlade zahtjevom za dostavljanje jasnih instrukcija o daljem postupanju. Do danas, Generalni sekretarijat Vlade nije dao nikakve smjernice, niti instrukcije za prevazilaženje situacije koja je nastala stavljanjem van snage zaključka Vlade", saopštili su iz MKI dodajući da su po njima, ugovori o koncesiji za pilotažu sa Lukom Kotor AD i Sea Pioneerom iz 2020. "asolutno ništavi nakon donošenja sudske odluke kojom je poništena Vladina Odluka o dodjeli koncesije".

"Stoga se onemogućavanjem sprovođenja novog postupka za dodjelu koncesije za lučku uslugu pilotaže, ujedno onemogućava i primjena zakona, kao i izvršenje sudske odluke", poručili su iz MKI.

Luka Kotor sada "štiti" državni interes koji je i sama ranije kršila

MKI tvrdi da do dodjele koncesije 2020. i Luka Kotor AD kao i ostala pravna lica koja su pružala uslugu pilotaže, "radila bez dodijeljene koncesije i takođe uskratila državni budžet za prihod po osnovu obavljanja ove koncesione djelatnosti izražen u vidu fiksne i varijabilne koncesione naknade".

"Tako da nisu tačni navodi da je Luka Kotor AD u periodu dok je trajala tenderska procedura (koja je i prolongirana jer je 'Luka Kotor' AD konstantno tužila državu) pretrpjela bilo kakvu štetu. Naprotiv, Luka je ostvarivala značajne prihode po osnovu pružanja ove usluge bez dodijeljene koncesije, te shodno tome nije ni plaćala državi ni fiksnu niti varijabilnu koncesionu naknadu", poručili su iz MKI odbacujući navode menadžmenta Luke Kotor AD da je to ministartvo na bilo koji način doponijelo aktuelnoj haotičnoj siutuaciji koja se usložila nakon odluke Vlade od 9. februara.

"Podsjećamo da je upravo Luka Kotor AD tužila Vladu zbog Zaključka iz decembra 2022. godine, tražeći njegovo stavljanje van snage, a koji zaključak je zapravo trebao da omogući uvođenje pružanja lučke usluge u zakonit okvir i u skladu sa sudskom odlukom. Stoga, neka javnost cijeni zbog čega Luka Kotor AD prvo tuži državu zbog zaključka koji bi omogućio novu tendersku proceduru i zaključenje novih, zakonitih Ugovora o koncesiji čime bi bio uveden red (do sada bi već bio i raspisan javni poziv da Zaključak nije stavljen van snage), a potom pokušava da, nakon što je Vlada uradila upravo ono što je Luka Kotor AD tražila, obmane javnost da je MKI odgovorno za stanje koje je nastalo stavljanjem predmetnog Zaključka van snage", saopštili su iz resora kojeg vodi minsitar Ervin Ibrahimović (BS).

MKI: Luka Kotor postupa nezakonito i diskriminatorski, može izgubiti i primarnu koncesiju

MKI naglašava da dobija brojne pritužbe na rad Luke Kotor AD, te da su oni i UPSUL stoga "tražili izjašnjenje koncesionara, kako bi u daljem postupku mogli da cijene da li koncesionar poštuje odredbe Ugovora o prvenstvenoj koncesiji, odnosno da li poštuje i primjenjuje mjerodavno pravo".

"Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o lukama i Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji, Luka Kotor AD dužna je da postupa u svemu u skladu sa važećim propisima, te kršenje ove ugovorne obaveze može dovesti i do oduzimanja koncesije", upozorili su iz MKI dodajući da je Luka Kotor AD dan nakon spornog postupka Vlade 9.februara, poslala svim lučkim agentima obavjšetenje "da mogu koristiti usluge sve tri pilotske kuće isključivo na relaciji dokoncesionog područja luke Kotor ustupljenog u koncesiju privrednom društvu Luka Kotor AD Kotor, nakon čega će pilotirane brodove preuzimati ovlašćeni piloti privrednog društva Luka Kotor AD, a što predstavlja svojevrsnu zloupotrebu prava povjerenih Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji".

"Ovo pravo nije povjereno Luka Kotor AD na bilo koji način i ona ne može po bilo kojem osnovu preuzeti ulogu regulatora na tržištu, niti prinuđivati lučke agente da angažuju isključivo pilote zaposlene u Luka Kotor AD, eliminišući na taj način ostala pravna lica koja, jednako kao i Luka Kotor AD posjeduju odobrenje Ministarstva da mogu pružati lučku uslugu-lučku pilotažu", naveli su iz MKI dodajući da su brojni primjeri "koji ukazuju na osnovanu potrebu da se inicira pojačani nadzor nad izvršenjem Ugovora o prvenstvenoj koncesiji sa "Lukom Kotor AD".

Tvde da firma kojom rukovde Popović-Moškov i Krvavac MKI i UPSUL-u nije dostavila traženo izjašnjenje "po kom zakonskom osnovu Luka Kotor AD kao operater, prilikom primjene Zakona o graničnoj kontroli, odbija mjesecima da izda ID oznake lučkim agentima, iako su ispunili sve Zakonom propisane uslove, onemogućavajući im na taj način prava zagarantovana Zakonom, odnosno sprječavajući ih da pristupe lučkom području i brodu".

"Takođe, nije odgovoreno ni po kom osnovu Luka Kotor AD, suprotno Zakonu o administrativnim taksama, umjesto zakonom propisane administrativne takse u iznosu od pet eura za izdavanje ID oznake licu koje obavlja djelatnost na području graničnog prelaza, nezakonito naplaćuje lučkim agentima 20 eura? Pritužbe lučkih agenata se, nažalost, odnose i na ukazivanje da nakon prihvata kruzera na kojem je recimo oko 2.000 putnika, Luka Kotor AD kao luka od nacionalnog značaja, drži zaključanim prostorije na lučkom području namijenjene zadovoljenju osnovnih higijenskih i fizioloških potreba, te je putnicima sa kruzera na taj način onemogućeno da iste koriste" naveli su zi MKI.

AZZK još 2019. upozorio na nezakonitost ponašanja Luke Kotor AD

MKI podsjeća i da je Agencija za zaštitu konkurencije 2019. donijela rješenje kojim je utvrdila da je Luka Kotor AD izvršila zlopotrebu dominantnog položaja na tržištu jer je "uslovljavala pružanje usluge privezivanja u okviru akvatorijuma luke Kotor, obavljanjem lučkih usluga-pilotaže isključivo od strane pilotske službe Luka Kotor AD".

AZZK je tada Luci Kotor zabranila "svako buduće postupanje kojim bi moglo spriječiti, ograničiti ili narušiti konkurenciju zloupotrebom dominantnog položaja" i naložila da ova sve agente obavijesti da imaju pravo "nezavisnog i slobodnog odabira privrednog subjekta koji pružaju lučke usluge pilotaže u luci Kotor po jednakoj i nediskriminatornoj osnovi", kao i da lučke usluge koje brodovima pruža Luka Kotor AD "nisu i ne mogu biti u direktnoj vezi sa uslugama pilotaže".

"Bilo bi odgovorno da Luka Kotor AD prije javnog istupanja obrati pažnju na nezakonitosti za koje je odgovarajućim zakonima propisana i određena odgovornost. Podsjećamo da je Vlada Crne Gore koncesionaru Luka Kotor AD povjerila kroz institut prvenstvene koncesije, dakle bez tenderskog postupka, izuzetno dragocjen državni resurs na upravljanje, odnosno lučku infrastrukturu i akvatorijum, radi kvalitetnog i zakonitog obavljanja koncesione djelatnosti. Pri tome, Vlada se posebno rukovodila činjenicom da pravo korišćenja lučkog područja i pravo na obavljanje koncesione djelatnosti ustupa privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor, te je sa pravom očekivala da će Luka Kotor AD pokazati uvećani stepen društvene odgovornosti i dati pozitivan primjer ostalim koncesionarima u Crnoj Gori da je obaveza poštovanja Mjerodavnog prava jednaka za sve, bez izuzetka", poručili sui z MKI dodajućii da Luka Kotor AD ne bi smjela ograničavati ili onemogučavati pružanje usluga pilotaže "jer time potencijalno ugrožava siugurnost plovidbe".

"Izjave Luka Koto AD kojima se nipodaštavaju sudske odluke, kao i odluke drugih nadležnih organa, zasigurno ne idu u prilog ni očuvanju poslovnog ugleda luke od nacionalnog značaja, niti šalju poruku široj javnosti kakva bi trebala biti snažno poslata - da je zakon jednak za sve, da nema privilegovanih, te da udio države odnosno Opštine u akcijskom kapitalu nipošto ne može značiti pravo da se derogiraju zakoni i sudske odluke", zaključili su iz MKI dodajući da će to ministarstvo "zasigurno ostati pri stavu da je zakon jednak za sve, pa i za privredna društva u većinskom državnom vlasništvu".