Atlas banka našminkala plus u poslovanju - Vijesti.me
Izještaj revizora

Atlas banka našminkala plus u poslovanju

Revizorska kuća Deloitte dala mišljenje s rezervom o izvještaju Atlas banke za 2012. i ocijenila da su potcijenjeni potencijalni gubici

Duško Knežević
Duško Knežević (Foto: Boris Pejović)

Revizorska kuća Deloitte je dala mišljenje s rezervom o prošlogodišnjem izvještaju o poslovanju Atlas banke.

Nakon Invest banke Montenegro, to je druga banka iz Atlas grupacije, kojom predsjedava Duško Knežević, kojoj su međunarodne revizorske kuće dale mišljenje sa rezervom.

Atlas banka je, prema podacima iz bilansa uspjeha, prošlu godinu završila neto profitom od 272 hiljade eura. Ostvareni rezultat bio je lošiji u odnosu na godinu ranije, kada je ostvaren neto profit od 441.000 eura.

"Ulaganja u kapital drugih pravnih lica na 31. decembar 2012. uključuju ulaganja i u Atlas capital Financial Services Limited (Nicosia-Kipar) od 1.078.000 eura. Banka nije izvršila obezvređenje vrijednosti navedenog ulaganja, a na bazi raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u adekvatnost vrednovanja navedenog ulaganja“, piše između ostalog u napomenama ovlašćenog revizora Deloitte Žarka Mionića koje su bile osnov za mišljenje sa rezervom.

Banka je procijenila i obračunala rezervacije „za potencijalne gubitke na stavke bilansne aktive i vanbilansne stavke u iznosu od 2.388.000 eura. Revizor, međutim, nije saglasan da je ta procjena bila adekvatna.

"Prema našem mišljenju, baziranom na sprovedenim revizorskim procedurama, na uzorku kredita i rizičnih vanbilansnih najmanje izloženosti, rezervacije za potencijalne gubitke na stavke bilansne aktive i vanbilansne stavke obračunate u skladu sa odlukom CBCG o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama i odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom, kao i rezultat tekuće godine su potcijenjeni najmanje za iznos od 2.866.000 eura", ističe se u izvještaju Deloitte.

Revizor je upozorio da je banka dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno, da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o bankama i propisima Centralne banke. U napomenama je objelodanjeno da je Atlas banka odstupala od propisanih limita kod određenih pokazatelja.

U skladu sa Zakonom o bankama, svaka crnogorska banka je obavezna da održava minimalan stepen koeficijenta solventnosti od deset odsto. Koeficijent solventnosti izračunat od strane Atlas banke posljednjeg dana prošle godine iznosio je 11,19 odsto. Godinu ranije bio je 14,88 odsto.

Slabo zaštićen depozit u banci u Moskvi

Atlas banka, prema nalazu revizora, „nije imala pokazatelja koji odstupaju od propisanih odnosa, izuzev odstupanja od propisanih limita kod pokazatelja velike izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica i pokazatelj ukupne izloženosti banke prema pravnim licima koja su pod kontrolom lica prema kojima je izloženost limitirana“.

"Banka potražuje po osnovu kratkoročnih kamatonosnih depozita od ABM Bank ltd iz Moskve i Invest banke Montenegro (IBM) 12,25 miliona, odnosno, 5,4 miliona eura. S obzirom na to da navedene izloženosti banke nisu obezbijeđene kvalitetnim instrumentima obezbjeđenja koja se računaju kao odbitna stavka prilikom računanja ukupne izloženosti, izloženost banke prema ABM Bank Moskva i IBM Podgorica predstavlja 67,05 odsto, odnosno, 29,56 odsto sopstvenih sredstava banke", navodi se u izvještaju revizora.