Đukanović: Ne smijemo ni pomisliti na povećanje poreza - Vijesti.me
SJEDNICA VLADE U KOLAŠINU

Đukanović: Ne smijemo ni pomisliti na povećanje poreza

“Nijedan cent tekuće potrošnje ne smije biti iz zaduženja”, rekao je Đukanović

Premijer Milo Đukanović tokom današnje sjednice u hotelu Bjanka u Kolašinu kazao je da Vlada ne smije ni pomisliti na povećanje poreza, već mora pažljivo razmišljati kako ih dodatno smanjivati.

“Nijedan cent tekuće potrošnje ne smije biti iz zaduženja”, rekao je Đukanović drugog dana tematske sjednice u Kolašinu, objavljeno je na Vladinom Twitter nalogu.

Državni dug na kraju prošle godine, nakon novih podataka Monstata o rastu BDP-a sada iznosi 61,2 odsto BDP-a. BDP je, prema preliminarnim podacima koje je u krajem marta saopštio Monstat porastao je 3,2 odsto što je znatno manje od očekivane Vladine procjene rasta od 4,3 odsto. 

On je kazao da treba razmotriti sistematičnost poreskog sistema, otkloniti komplikacije u njegovoj implementaciji i smanjiti ovo opterećenje.

Ministar finansija Radoje Žugić i ministar pravde Zoran Pažin kazali su da je neophodno inkriminisati umišljajno neplaćanje doprinosa, a ujedno zaštiti one koji imaju objektivne poteškoće. 

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović smatra da treba ojačati ulogu porodičnih ljekara i liječenja na primarnom nivou i smanjiti suvišno upućivanje kod specijalista

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević ukazala je na neophodnost veće fleksibilnost i mobilnosti na tržištu, suzbijanje neprijavljenog rada i zloupotreba socijalne zaštite 

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović kazao je da su ciljevi do 2025. radna aktivnost sa 86 odsto na 91odsto prosjeka EU, zaposlenost 15-64g sa 51 odsto na 56 odsto, 20 hiljada novih poslova i deset hiljada eura BDP po stanovniku. 

Vlada je danas završila dvodnevnu tematsku sjednicu „Reforme za konkurentnost - 2020“ u Kolašinu kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović.

Smanjiti učešće troška države u ekonomiji i povećati kvalitet i efikasnosti javne usluge

Mjere predložene reformom upravljanja javnim finansijama trebalo bi da na rashodnoj strani obezbijede ograničavanje i odgovor na planiranje javne potrošnje i odgovorno upravljanje javnim dugom, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Navodi se da su reforme na rashodnoj strani direktno povezane sa reformama u sistemu obrazovanja, zdravstva, rada, socijalne zaštite, penzijskog i administrativnog sistema.

Iz Vlade je saopšteno da su u reformi upravljanja javnim finansijama postavljena dva osnovna cilja - obezbjeđivanje spremnosti Crne Gore da identifikuje, preduprijedi i upravlja fiskalnim rizicima, prekomjernim fiskalnim deficitima i makroekonomskim neravnotežama i osiguranje da javna potrošnja bude strukturisana tako da podstakne razvoj privrede i osigura bolji kvalitet života svih građana.

„Ključne refrome predložene ovim dokumentom se fokusiraju na dvije oblasti – rashodna strana i prihodna strana“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj svih reformi smanjenje učešća troška države u ekonomiji i povećanje kvaliteta i efikasnosti javne usluge.

Pojašnjava se da mjere na prihodnoj strani treba da utiču na snižavanje poreskih stopa (ukidanje kriznog poreza na dohodak), dalje pojednostavljenje poreskog okvira, posebno u dijelu procedura plaćanja poreza, jačanja kapaciteta prihodnih institucija, kao i na povezivanje poreske politike sa politikom rashoda.

U saopštenju se kaže da su konzistentan sistem javne uprave u koji su integrisani državna uprava, lokalna samouprava, javne službe i regulatorna tijela i organizacijski racionalizovana, brojno optimalizovana i efikasna administracija preduslovi strateškog planiranja u oblasti makroekonomske i fiskalne politike i ekonomske valorizacije društva kroz privredni razvoj, investicije i održivi ekonomski rast.

„Upravljanje ljudskim resursima je od ključnog značaja za regulatornu reformu, unaprijeđenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti crnogorske privrede“, zaključuje se u saopštenju.

Eliminisati slabosti u zdravstvu

Cilj reforme u zdravstvu je eliminisanje postojećih slabosti, saopšteno je nakon sjednice Vlade i poručeno da će se, kroz nove procese, zdravstveni sistem drugačije organizovati, ostvarujući pritom finansijske rezultate.

Kako je saopšteno iz Vlade, strukturna reforma u sistemu zdravstva podrazumijeva poboljšanje i unaprjeđenje na mjestima prepoznatih slabosti sistema, čime se želi postići finansijski održiv zdravstveni sistem, koji uz efikasnost pruža odgovarajući kvalitet za sve korisnike usluga.

„Cilj reforme je da se te slabosti eliminišu, a da se kroz nove procese sistem drugačije organizuje, ostvarujući pritom ekonomske i finansijske rezultate“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predviđene mjere vu toj oblasti fokusirane, između ostalog, na kontinuirano podizanje nivoa stručnosti, unapređenje upravljanja u zdravstvenim ustanovama, kao i reformu modela finansiranja.

U saopštenju se kaže da je za postizanje cilja održivog ekonomskog rasta i ukupnog progresa društva potrebna racionalnija, efikasnija, bolje motivisana administracija, uz istovremeno jačanje sistema nadzora i odgovornosti za preuzete obaveze, od nivoa rukovođenja do svakog radnog mjesta u administraciji.

Navodi se da su predložene mjere administrativne reforme koncipirane tako da dovedu do kvalitetnije organizacione, funkcionalne i tehničke povezanosti unutar i između nadležnih organa, kvalitetne, efikasne razmjene podataka i informacija, efikasnosti postupaka, kao i do kvalitetnijeg zadovoljavanja prava i interesa privrednih subjekata, crnogorskih građana i stranaca.

„Đukanović je izrazio zadovoljsvo sadržajem i kvalitetom rasprave i usaglašenih rješenja i naglasio da se u narednom periodu Vlada u cjelini mora snažno i odgovorno usredsrediti na dosljednu realizaciju postavljenih reformskih ciljeva“, dodaje se u saopštenju.