Sporni nišani iz Beograda - Vijesti.me
NEZAKONITA TRI TENDERA MINISTARSTVA ODBRANE

Sporni nišani iz Beograda

Državna komisija razmatrajući žalbu našla je da prvorangirani ponuđač iz Beograda nije dostavio dokaz da dva lica navedena u spisima nijesu osuđivana, već samo dokaz da se pred posebnim odjeljenjima Višeg suda u Beogradu protiv njih ne vodi krivični postupak

Ministarstvo odbrane
Ministarstvo odbrane (Foto: Vijesti online)

Komisija za kontrolu javnih nabavki utvrdila je nezakonitosti na tri tendera Ministarstva odbrane kojim rukovodi ministar Predrag Bošković.

Državna komisija objavila je da je usvojena žalba firme Energogroup i poništeno rješenje Ministarstva odbrane o izboru najpovoljnije ponude za javno nadmetanje i nabavku uređaja za nišanjenje, GPS prijemnika i termovizira, procijenjene vrijednosti 198 hiljada eura.

Boškovićev resor prethodno je nezakonito donio odluku da se ovaj posao dodijeli beogradskoj firmi Damiba Trade, a ponuda žalioca ocijenjena je kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana.

Državna komisija razmatrajući žalbu našla je da prvorangirani ponuđač iz Beograda nije dostavio dokaz da dva lica navedena u spisima nijesu osuđivana, već samo dokaz da se pred posebnim odjeljenjima Višeg suda u Beogradu protiv njih ne vodi krivični postupak.

Zbog toga je Državna komisija naložila Ministarstvu odbrane da u ponovnom postupku koji će uslijediti 15 dana od dostave rješenja donese zakonitu odluku. Ministarstvo je obavezano da nadoknadi troškove vođenja postupka u ukupnom iznosu od 2.694 eura, po pravosnažnoti rješenja, od čega se 714 eura odnosi na troškove advokata sa PDV-om a koji su se ticali sastavljanja žalbe.

U drugom predmetu Komisija je odbacila, kao nedopušten, zahtjev Ministarstva odbrane za nastavak postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji od 5. maja 2017. za izradu detaljnog urbanističkog plana za kasarne “Golubovci” u Podgorici i “Milovan Šaranović” u Danilovgradu, sa izradom topografsko-katastarskih podloga i separata sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Falična i nabavka gumenog čamca, da plate 625 eura

Državna komisija usvojila je i žalbu firme Saniteko group iz Podgorice i poništila izmjene Tenderske dokumentacije Ministarstva odbrane za otvoreni postupak javne nabavke gumenog čamca sa vanbrodskim motorom.

Naloženo je Ministarstvu odbrane da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti i ovaj vladin resor je obavezan da na ime naknade za vođenje postupka žaliocu nadoknadi 625 eura, u roku od 15 dana nakon pravosnažnosti rješenja.