Komentar CEMI-ja

Tehnička izmjena Zakona o finansiranju partija doprinosi daljim improvizacijama

"Nastojanja da se Zakon tehnički revidira ne odgovaraju potrebi da se sistemski djeluje na oblast kontrole i revizije finansiranja partija"
0 komentar(a)
Vlado Dedović, Foto: Arhiva Vijesti
Vlado Dedović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 15.11.2013. 12:10h

Tehničke izmjene Zakona o finansiranju političkih partija neće pomoći u kreiranju održivih sistemskih rješenja, već će doprinijeti daljim improvizacijama, koje će rezultirati nedovoljnim učincima na polju djelovanja protiv političke korupcije, smatraju u Centru za monitoring i istraživanje (CEMI).

Iz CEMI-ja su, u komentaru dostavljenom skupštinskoj Radnoj grupi za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, naveli da su ozbiljno zabrinuti u vezi sa predstojećim usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija.

"Aktuelnim zakonom promovisan je nepoznat institucionalni sistem kontrole i revizije finansijskog poslovanja političkih partija, zasnovan na ograničenim ovlašćenjima Državne izborne komisije i Državne revizorske institucije"

On je naveo da su, tokom rada u Radnoj grupi, nekoliko puta upozoravali na sistemski značaj Zakona o finansiranju političkih partija kao jednog od najznačajnijih antikorupcijskih zakona u pravnom sistemu Crne Gore.

Prema riječima Dedovića, taj zakon se, zbog nedostatka jasne vizije države na planu djelovanja u borbi protiv korupcije veoma često mijenjao u posljednjih oko deset godina.

"Izmjene zakonodavnog i institucionalnog okvira odraz su nepostojanja održive politike države u ovoj oblasti koja za rezultat ima nezadovoljavajuće učinke u borbi protiv političke korucpije", ocijenio je on.

Zakoni su, dodaje Dedović, predviđali različite institucionalne mehanizme kontrole i nadzora koji su za posljedicu imali brojne improvizacije i neučinkovitost sistema kontrole nad sistemom finansiranja političkih partija.

Osnovni cilj izrade novog zakona bio je da se uspostavi održiv sistem kontrole i revizije finansiranja političkih partija i izbornih kampanja i sistem sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u toku izbornih procesa uz uspostavljanje jasnih procedura za izricanje sankcija

Stoga je, smatra Dedović, važeći Zakon od predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija zajednički ocijenjen kao korak unazad u odnosu na prethodne zakone.

On podsjeća da je Vlada, prepoznajući te sistemske probleme, početkom godine ušla u proces pripreme novog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kako je naveo, osnovni cilj izrade novog zakona bio je da se uspostavi održiv sistem kontrole i revizije finansiranja političkih partija i izbornih kampanja i sistem sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u toku izbornih procesa uz uspostavljanje jasnih procedura za izricanje sankcija političkim subjektima i odgovornim licima za nepoštovanje odredbi zakona.

Prepoznajući značaj zakona, u CEMI-ju su, kako je kazao, prihvatili poziv Ministarstva finansija da uzmemo učešće u Radnoj grupi koja je trebala da priprem Predlog novog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

"Međutim, rad ove Radne grupe se sveo na održavanja svega nekoliko sastanaka, koji nijesu rezultirali željenim ishodom", poručio je Dedović.

U CEMI-ju smatraju i da je neophodno proširiti spektar kazni za nepoštovanje normi zakona, pored prekršajnih, uvedesti i mjere koje predviđaju gubitak sredstava u slučaju teže povrede zakona

"Od tada, do danas, Radna grupa se nije sastajala. Prijedlog zakona nije usvojen. Sa druge strane, Radna grupa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces je takođe prepoznala značaj Zakona o finansiranju političkih partija i uvrstila ga među prioritetne zakone koji će biti razmatrani na zasijedanjima", saopštno je iz CEMI-ja.

Radna grupa u toku svog rada, kako su rekli, nije posvetila dovoljno pažnje tom veoma značajnom sistemskom zakonu.

Iz CEMI-ja, stoga, kako su rekli, predlažu Radnoj grupi da ne razmatra izmjene i dopune postojećeg Zakona o finansiranju političkih partija.

"Već da se uputi inicijativa Ministarstvu finansija za realizaciju mjere iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2013-2014 shodno kojoj je predviđena priprema i usvajanje novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja", saopštio je Dedović.

On je naveo da je, novim zakonom, shodno Akcionom planu, neophodno uvesti jasna ograničenja u finansiranju rada i izbornih kampanja političkih partija i propisati zabrane upotrebe državnih resursa i odrediti organ nadležan za kontrolu zloupotrebe državnih resursa.

"Uspostaviti efikasan i nezavisan sistem kontrole i odgovornosti sa jasno definisanim sankcijama i procedurom u pogledu ovlašćenja za pokretanje postupka, u slučaju kršenja zakonskih odredbi, uvesti mogućnosti administrativne istrage instituciji koja kontroliše finansiranje političkih partija (DIK ili Agencija za borbu protiv korupcije)", kazao je Dedović.

U CEMI-ju smatraju i da je neophodno proširiti spektar kazni za nepoštovanje normi zakona – pored prekršajnih, uvedesti i mjere koje predviđaju gubitak sredstava u slučaju teže povrede zakona, kao i uvesti obavezu organa nadležnog za kontrolu finansiranja političkih partija da za utvrđene nepravilnosti podnese prijavu.

"Smanjiti iznos članarine na najviše 50 eura na godišnjem nivou, precizirati nadležnost lokalnih samouprava u dijelu izvještavanja prema DIK-u o isplati sredstava političkim partijama”, pojasnio je Dedović.

Kako je rekao, može se zaključiti da je sistemske promjene moguće izvršti jedino kroz usvajanje novog Zakona o o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

"Tehničke izmjene aktuelnog zakona neće voditi kreiranju održivih sistemskih rješenja već će doprinijeti daljim improvizacijama, koje će rezultirati nedovoljnim učincima na polju djelovanja protiv političke korupcije u Crnoj Gori", zaključio je Dedović.

Preporučujemo za Vas