"IZNIJETE NETAČNE TVRDNJE"

MORT: Demokrate, ne uplićite nas u političke igre

"Javni poziv za davanje u zakup državne imovine imao je samo jedan cilj, volarizaciju turističke ponude Žabljaka"
1392 pregleda 1 komentar(a)
Sa protesta na Crnom jezeru, Foto: Obrad Pješivac
Sa protesta na Crnom jezeru, Foto: Obrad Pješivac

Ministarstvo održivog razvoja i turizma saopštilo je da je poslanik Demokratske Crne Gore, Momo Koprivica, iznio "netačne tvrdnje" da je to ministarstvo na bilo koji način prekršilo zakon ili učestvovalo u političkoj korupciji, dajući u zakup dio nepokretnosti i objekata privremenog karaktera oko Crnog jezera.

"Javni pozivi za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u Nacionalnom parku „Durmitor“ (lokalitet Crno jezero i lokalitet Radovan Luka) i Nacionalnom parku „Biogradska gora“ (lokalitet Biogradsko jezero), na osnovu kojih je u skladu sa sprovedenim tenderskim postupkom, potpisan Ugovor sa odabranim ponuđačem Konzorcijum "Explorer", objavljeni su i sprovedeni u skladu sa Zakonom o državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 21/09,40/11), Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 44/10) i Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera („Sl. list RCG“, br. 65/03). Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja zabranjuje da pravna lica, privredna društva i preduzetnici i sa njima povezana pravna i fizička lica, koji su, na osnovu ugovora sa nadležnim organima, u skladu sa zakonom, vršili poslove od javnog interesa ili su zaključili ugovor u postupku javnih nabavki, u periodu od dvije godine koji prethodi zaključivanju ugovora, za vrijeme trajanja tog poslovnog odnosa, kao i dvije godine nakon prestanka tog poslovnog odnosa, ne mogu davati priloge političkim subjektima, a što u ovom konkretnom predmetu nije slučaj, budući da čitav postupak nije sproveden na osnovu Zakona o javnim nabavkama, već kao što je gore navedeno na osnovu Zakona o državnoj imovini. Takođe, u konkretnom slučaju, nije predviđeno da se na zakupca prenese vršenje javne funkcije, koja je u nadležnosti Nacionalnog parka Durmitor, odnosno Javnog preduzeća Nacionalni parkovi, već postavljanje i upravljanje komercijalnim sadržajima", navodi se u reagovanju MORT-a.

Dodaju da "sve i da su navodi Demokrata o donaciji tačni", da državni organ, u ovom slučaju Ministarstvo, nije nadležno da utvrđuje ove i ovakve okolnosti.

"Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, na koji se Demokrate pozivaju, isključiva odgovornost kao i eventualne sankcije su na pravnim licima, privrednim društvima, preduzetnicima i sa njima povezanim pravnim i fizičkim licima. Kao Ministarstvo koje je sprovelo javni postupak, a koje radi u interesu svih građana i očuvanju opšteg dobra, poručujemo Demokratama da nas ne upliću u političke igre. Javni poziv za davanje u zakup državne imovine imao je samo jedan cilj, volarizaciju turističke ponude Žabljaka", zaključuje se u saopštenju.