"ŠIROK PROSTOR ZA ZLOUPOTREBE"

Demokrate: Aktuelna zakonska rješenja omogućavaju masovna partijska zapošljavanja

Demokratska Crna Gora, kako su kazali, ima konkretna rješenja koja će obezbijediti značajno viši nivo transparentnosti i mogućnost djelotvorne kontrole
1379 pregleda 3 komentar(a)
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora

Aktuelna zakonska rješenja omogućavaju masovna partijska zapošljavanja koja se moraju zaustaviti, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Ta partija, kako su kazali, ima konkretna rješenja koja će obezbijediti značajno viši nivo transparentnosti i mogućnost djelotvorne kontrole.

"Ustav Crne Gore u članu 62 propisuje: "Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti." Pored ostalog, ovom ustavnom normom se garantuje svima dostupnost svakog radnog mjesta pod jednakim uslovima. To prije svega znači osiguranje prava na jednakost pri zapošljavanju, uz isključivanje bilo kakve diskriminacije. Zakon o državnim službenicima i namještenicima, naročito u dijelu odredaba o trajanju radnog odnosa, sadrži nedovršene, nepotpune i neodređene norme koje ostavljaju širok prostor za različite zloupotrebe pri zapošljavanju. U domenu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu ostavljeno je diskreciono pravo starješini državnog ili drugog organa da bira sa kim će sklopiti taj ugovor, ne daje se podsticaj jasnom definisanju kriterijuma za izbor jer nema obaveze javnog oglašavanja, ne daju se garancije da će radni angažman biti svima dostupan pod jednakim uslovima niti ima garancije da će radni angažman dobiti onaj ko bi ga najbolje obavio, upravo zato što nema, pored ostalog, javnog oglasa", navode Demokrate.

Na taj način se, kako su kazali, urušavaju ljudska prava i ugrožava dostojanstvo rada.

"Ova manjkavost Zakona o državnim službenicima i namještenicima u potpunosti obesmišljava zabrane i ograničenja iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Shodno tome, neophodna je revizija oba zakona kako bi se spriječile zloupotrebe pri zapošljavanju u javnom sektoru, a naročito u predizbornom periodu", ističu Demokrate.

U prethodnom periodu u izbornim kampanjama su, kako navode Demokrate, evidentirane brojne zloupotrebe, "izigravanje zakona, ali i anomalije koje ozbiljno dovode u pitanje princip jednakosti."

"U studiji NVO MANS "Finansiranje izbornih kampanja - Sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (2016-2018)" navodi se, uz činjenično potkrjepljenje, da je "uprkos izmjenama Zakona, nastavljeno je predizborno zapošljavanje na svim nivoima državne uprave, posebno u toku kampanje za predsjedničke izbore. Uoči svih izbora organizovanih u poslednje tri godine sklopljeno je najmanje sedam hiljada ugovora o zapošljavanju, uglavnom na kratak rok." Ako se saberu svi pomenuti ugovori o zapošljavanju dolazi se do cifre 8.921, što govori o ogromnom rezervoaru za zloupotrebe. Od toga je 3.145 pomenutih ugovora u toku predsjedničke kampanje", ističu Demokrate.

Iz te partije navode primjer JP Vodovod i kanalizacija Nikšić kao "ilustrativan primjer anomalija koje nedvosmisleno ukazuju na zloupotrebe".

"Naime, to preduzeće je 2016. godine imalo troškove po ugovorima o ustupanju radnika u visini 300.984 eura, a godinu ranije, tj. za 2015, godini kad nije bilo izbora, ova kategorija troškova je bila u visini 17.993 eura, odnosno 16,72 puta manja, a da pri tom nikakva vanredna aktivnost niti investicija nije preduzimana tokom 2016. godine. Ovim se dovode u pitanje principi ravnopravnosti u izbornoj utakmici i jednakog biračkog prava u praksi", navode Demokrate.

Na ovaj način, dodaju, "DPS obezbjeđuje dodatne glasove i mandate".

"Dakle, aktuelna zakonska rješenja omogućavaju masovna partijska zapošljavanja i to se mora zaustaviti. Demokrate imaju konkretna rješenja koja će obezbijediti značajno viši nivo transparentnosti i mogućnost djelotvorne kontrole", ističu iz te partije.

Prije svega, kako navode Demokrate, član 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima treba dopuniti propisom da se zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o dopunskom radu i ugovora o djelu vrši na osnovu javnog oglasa, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

"Dakle, za sve vrste radnih odnosa potreban je javni oglas", ističu Demokrate.

Takođe, iz te partije predlažu brisanje odredbe koja starješini organa omogućava u određenim slučajevima donošenje rješenja o zasnivanju radnog odnosa bez javnog oglašavanja.

"Predlažemo da se u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propiše: da su pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik država ili lokalna samouprava koja su u prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju, prilikom popune radnih mjesta, zaključenja ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, ugovora o djelu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovora o dopunskom radu dužna: da detaljno obrazlože potrebu za svakog planiranog izvršioca posebno; da sačine finansijski izvještaj o uticaju na godišnji budžet i poslovanje za svakog izvršioca koga planiraju angažovati posebno; da zahtjev za angažovanje zaposlenog uz obrazloženje i izvještaj dostave na mišljenje nadležnom organu koji vrši nadzor nad poslovanjem; da po pribavljenom mišljenju nadležnog organa, upute zahtjev nadležnom miniatarstvu za dobijanje saglasnosti; da po dobijenoj saglasnosti raspišu u skladu sa zakonom javni oglas kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore uz naznaku vrste ugovora na osnovu koga se angažuje zaposleni", navode Demokrate.

Ta partije će, dodaju, predložiti i dopune Zakona o finansiranju političkih subjekata u dijelu ograničenja trajanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima za vrijeme izborne kampanje, kao dužnost informisanja specijalnog nadzornog tijela Skupštine Crne Gore.

Predloženim rješenjima se, poručuju, štiti ono što Ustav proklamuje, ali i sprečava urušavanje dostojanstva rada i negativna selekcija kadra u javnom sektoru. Ovim se, ističu Demokrate, postavljaju "kredibilne barijere partijskom zapošljavanju kao pojavi sa izrazito štetnim efektima na društvo."

"Rješenjima Demokrata se doprinosi implementaciji druge prioritetne preporuke OEBS/ODIHR iz Konačnog izvještaja u vezi predsjedničkih izbora 2018. godine koja glasi: Vlasti bi trebalo temeljno i u što kraćem roku da ispitaju sve navode u vezi sa izbornim kršenjima i da zajedno sa političkim strankama preduzmu mjere za sprečavanje kupovine glasova, pritiska na građane da učestvuju na događajima u kampanji ili da utiču na njihov glas", zaključuje se u saopštenju Demokrata.

Preporučujemo za Vas