DRI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

HGI da zaposli ljude, a ne da ih drži na ugovorima

HGI je lani za finansiranje rada stranke iz državnog budđeta dobila 142.720 eura, a iz budžeta Opptine Tivat i Kotor gdje ta stranka ima odbornike u lokalnim parlamentima, dodatnih 12.016 eura
2311 pregleda 1 komentar(a)
Funkcioneri HGI-a, Foto: Luka Zeković
Funkcioneri HGI-a, Foto: Luka Zeković

Državna revizorska institucija izrazila je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti, okončavši reviziju Godišnjeg izvještaja Hrvatske građanske inicijative (HGI) za 2018. godinu.

U tom periodu na čelu stranke bila je ministarka bez portfelja Marija Vučinović koja je , kao predsjednica partije, po Statutu HGI odgovorno lice za zakonito finasijsko poslovanje stranke. Vučinovićka je u februaru ove godine odlukom Središnjeg odbora, smijenjena sa mjesta predsjednice stranke, a tu funkciju je na saboru krajem jula, preuzeo poslanik HGI u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović.

„Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu: senator DRI Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti“, stoji u saopštenju DRI uz napomenu da je revizijom utvrđeno da je HGI „finansijske i druge radnje uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.1.2 - Potraživanja i pod tačkom 10.2.2 - Troškovi ugovorenih naknada i troškovi pomoći i stipendija.“ DRI je konstatovala i da je HGI u protekloj godini realizovao dvije radnije date preporuke državnih revizora preporuke i djelimično realizovao jednu preporuku.

HGI je lani za finansiranje rada stranke iz državnog budđeta dobila 142.720 eura, a iz budžeta Opptine Tivat i Kotor gdje ta stranka ima odbornike u lokalnim parlamentima, dodatnih 12.016 eura. Iz privatnih izvora HGI je tokom 2018. sakupila još 146 eura, od čega je se najveći dio – 108 eura, odnosi na prihod od članarine. Ukupni prihodi su bili 4,79% veći od planiranih, a rashodi HGI tokom 2018. Iznosili su ukupno 127.466 eura i bili su 3,8% veći od plana.

novac
Ilustracija(Foto: Shutterstock)

Najviše novca HGI je lani zvanično potrošila na „troškove zakupa i održavanja osnovnih sredstava“ na što je otišlo 39.730 eura, pri čemu je DRI utvrdila da troškovi zakupa poslovnog prostora u Tivtu u iznosu od čak 37.311eura “nijesu plaćeni već su iskazani u poslovnim knjigama kao neizmirene obaveze.”

DRI je utvrdila i da je HGI imala i 37.580 eura troškova po osnovu ugovorenih naknada, od čega 10.850 eura za neto naknade po osnovu ugovora o djelu.

“Naknade po ugovorima o djelu isplaćene su za period angažovanja u iznosu od 1.200,00€ do 3.000,00€, odnosno mjesečno od 100,00€ do 250,00€. Naknade po ugovorima o djelu isplaćene su fizičkim licima angažovanim za obavljanje poslova menadžera, poslova održavanja sajta, konsultantske usluge, administrativnih poslova i poslova stranačkog povjerenika”, stoji u nalazu DRI uz konstataciju da je HGI ugovorima o dijelu “angažovala izvršioce za obavljanje poslova koji po prirodi i opisu imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos…, pa je sa istim trebalo zaključiti ugovore o radu, a ne ugovore o djelu.”

Revizori su HGI preporučili i da ubuduće sa korsinicima stipendija za koje je ta partija lani izdvojila 9.100 eura, sklapa ugovore o sponzorstvu “kojima će utvrditi prava i obaveza korisnika stipendije”.

Preporučeno je i da ubuduće isto lice ne bude istovremeno nalogodavac i podnosilac putnog naloga, jer je lani evidentirana takva praksa u podizanju gotovine iz stranačke blagajne na ime putnih troškova za službena putivanja, a na što je HGI lani potrošila skoro 3.000 eura.

DRI je evidentirala i da je partija Marije Vučinović lani potrošila skoro 2 hiljade eura na ime “rashoda po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina”, jer je napokon u poslovne knjige upisala ranije plaćene, ali neevidentirane troškove reprezentacije, fiksne i mobilne telefonije i elekrične energije”.

Državni revizori HGI-ju su preporučili i da “obezbijedi evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava na osnovu usaglašene i ovjerene dokumentacije.”

Preporučujemo za Vas