ZBOG LAŽNOG PREDSTAVLJANJA

Pejović podnio krivičnu prijavu protiv Ivanovićeve

Odbornica Crnogorske je danas predsjedavala sjednicom na kojoj je nova većina u lokalnom parlamentu smijenila Carevića i Radovića

12554 pregleda 26 reakcija 25 komentar(a)
Ivanović, Foto: Luka Zeković
Ivanović, Foto: Luka Zeković

Lider budvanskih Demokrata, Mijomir Pejović, podnio je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću protiv Anđele Ivanović, odbornice Crnogorske u Skupštini opštine Budva, zbog lažnog predstavljanja.

Ivanović je danas predsjedavala sjednicom na kojoj je nova većina u lokalnom parlamentu smijenila predsjednika Opštine Budva Marka Carevića i predsjednika SO Budva Krsta Radovića.

Krivičnu prijavu prenosimo u cjelosti:

"Anđela Ivanović je Svjesno i voljno, dana 11.06.2020. godine, neovlašćeno sepredstavljajući kao predsjedavajuća Skupštine opštine Budvasuprotno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Statutaopštine Budva i Poslovnika Skupštine opštine Budva, zakazalai predsjedavala navodnom sjednicom Skupštine opštine Budvau konferencijskoj sali TN “Slovenska plaža” u 13 časova, usvrhu nezakonite smjene legalno izabranih organa vlasti ipreuzimanja vlasti političkom korupcijom.

- čime je izvršila krivično djelo lažno predstavljanje iz člana383. stav 1 u vezi sa krivičnim djelom samovlašće iz člana384. stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Obrazloženje

Dana 30.04.2020. godine grupa odbornika Skupštine opštine Budva, dostavila je Skupštini opštine Budva Predlog za razrješenje predsjednika opštine Marka Carevića i zahtjev za sazivanje sjednice. Dana 04.05.2020. godine ista grupa odbornika je dostavila i predlog za razrješenje predsjednika SO Budva Krsta Radovića.

Predsjednik SO Budva Krsto Radović je saglasno odredbama člana 40 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 76 stav 1 Statuta Opštine Budva sjednice skupštine, po podnesenimPredlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednikaSkupštine sazvao u roku od 15 dana od dana podnošenjaPredloga, i datum njihovog održavanja odredio u roku kraćemod 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica Skupštine po podnesenom Predlogu za razrješenjepredsjednika opštine održana je dana 29.05 i 30.05.2020. godine, dok je sjednica po podnesenom Predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine održana dana 29.05 i03.06.2020. godine.

Na navedenim sjednicama utvrđeno je postojanje kvoruma, usvojen je predloženi dnevni red, otvorena je rasprava, omogućeno predstavniku predlagača da obrazloži predlog, omogućeno predsjedniku opštine i predsjedniku skupštine da se izjasne o navedenim razlozima za njihovo razrješenje, pribavljeni su izvještaji radnih tijela skupštine, nakon čega je i otpočela rasprava od strane odbornika.

Podnosioci predloga su napustili sjednice Skupštine30.05.2020. godine i dana 03.06.2020. godine, što je usloviloda zbog nepostojanja kvoruma sjednice Skupštine po podnesenim Predlozima za razješenje predsjednika opštine, ipredsjednika Skupštine budu prekinute i nastavak njihovogodržavanja, saglasno članu 62 Poslovnika o radu Skupštineopštine Budva i članu 40 stav 6 Zakona o lokalnojsamoupravi, određen je za dan 29.06.2020. godine.

Uprkos tome što je legalno izabrani predsjednik skupštineopštine i predsjedavajući sjednicom u skladu sa zakonomzakazao nastavak sjednica na kojoj se ima raspravljati po podnijetim predlozima grupe odbornika, grupa odbornika je 08.03.2020. dostavila saziv sjednice skupštine opštine Budva, u svemu protivno zakonu o lokalnoj samoupravi, statutuopštine Budva i poslovniku SO Budva, kojim, protivpravnosaziva sjednicu SO Budva za dan 11.06.2020. godine u 10 časova u prostorijama SO Budva.

Predsjednik SO Budva je dana 11.06.2020. godine u 10 časovausmeno obavjestio grupu odbornika koju je predvodilaprijavljena Anđela Ivanović da u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o državnoj imovini, statutomopštine i poslovnikom SO Budva, skupštinska sala ne možebiti data na korišćenje u protivpravne svrhe. Nakon ovogobavještenja, prijavljena Anđela Ivanović je sa svoje e-mail adrese u 11:56 časova, poslala svim odbornicima SO Budvanavodni saziv za sjednicu SO Budva u konferencijskoj sali“TN Slovenska plaža” u 13 časova.

U 13 časova u konferencijskoj sali “TN Slovenska plaža” okupila se grupa odbornika predvođena prijavljenom AnđelomIvanović, koja je preuzela predsjedavanje opisanim skupom, lažno se predstavljajući kao predsjedavajuća skupštine opštineBudva. Na pomenutom skupom su donesene navodne odlukeo razrješenju predsjednika skupštine, predsjednika opštine iimenovanju vršioca dužnosti predsjednika opštine, koje je aktesve neovlašćeno potpisala prijavljena Anđela Ivanović.

Svojim radnjama, prijavljena Anđela Ivanović je svjesno idrsko izvršila krivično djelo samovlašća u sticaju sa krivičnimdjelom lažnog predstavljanja, kako bi protivzakonito iprotivustavno pokušala da prigrabi vlast za interese grupeodbornika DPS-a, Crnogorske, SD-a i odbornika StevanaDžakovića.

Imajući u vidu navedeno zahtijevamo da Vrhovno državnotužilaštvo ovu krivičnu prijavu dostavi na postupanjenadležnom državnom tužilaštvu koje će odmah sprovestipotrebne radnje i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnogstanja preduzeti mjere krivično-pravne odgovornosti premakrivično prijavljenim licima", navodi se u krivičnoj prijavi.