DRI uradila finansijsku i reviziju pravilnosti SDP-a za 2020. godinu

Nedosljedna primjena Zakona o finansiranju političkih subjekata

Iz DRI su podsjetili da je SDP-u u 2020. godini za finansiranje redovnog rada i izborne kampanje iz budžeta države opredijeljeno 430.210 eura, a iz budžeta lokalnih samouprava 100.134 eura

3143 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija /DRI) dala je uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Socijaldemokratske partije (SDP) u 2020. godini, zbog, kako je navedeno u izvještaju o reviziji, nedosljedne primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilnika o naknadi troškova.

DRI je uradila finansijsku i reviziju pravilnosti SDP-a za 2020. godinu. Finansijska revizija podrazumijeva reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja, dok revizija pravilnosti podrazumijeva usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskom i drugom regulativom.

"Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj SDP za 2020. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj", piše u izvještaju kojeg je sačinio nadležni Kolegijum DRI, kojeg čine senator Nikola Kovačević i predsjednik Senata Milan Dabović.

Revizijom pravilnosti je, kako se navodi, utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

"Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilnika o naknadi troškova članovima SDP-a, članovima partijskih organa, zaposlenim u Sekretarijatu SDP-a i drugim licima, pa u skladu sa tim, a imajući u vidu da su slučajevi neusklađenosti materijalno značajni, ali ne prožimajući, nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja", objasnili su iz DRI.

Iz DRI su podsjetili da je SDP-u u 2020. godini za finansiranje redovnog rada i izborne kampanje iz budžeta države opredijeljeno 430.210 eura, a iz budžeta lokalnih samouprava 100.134 eura.

SDP je, kako se dodaje, u 2020. godini finansirana i iz privatnih izvora u iznosu od 33.052 eura, od čega od priloga 20.450 eura, članarina 3.867 eura i ostalih prihoda u iznosu od 8.734 eura.

U aktivi bilansa stanja partije iskazana je stalna imovina (osnovna sredstva) u iznosu od 178.085 eura, obrtna imovina (gotovina i gotovinski ekvivalenti i kratkoročni finansijski plasmani) 180.234 eura. U Pasivi bilansa stanja iskazan je ostali kapital od 42.268 eura, revalorizacione rezerve 211.681 eura, neraspoređena dobit od 154.576, gubitak iz ranijih godina 248.017 i neizmirene dugoročne i kratkoročne obaveze u iznosu od 197.811 eura.

Potraživanja partije iznose 43.675 eura, a najviše se odnose na potraživanja od lokalnih samouprava u iznosu od 43.017 eura.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da finansijski izvještaj partije za 2020.godinu ne sadrži poseban izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava ženske organizacije, kao i da je kredit od 150.000 eura uplaćen na račun za redovno poslovanje, iako je podignut za potrebe finansiranja izborne kampanje (parlamentarni izbori).

“Shodno namjeni kreditna sredstva trebalo uplatiti na poseban žiro račun otvoren za potrebe izborne kampanje, a u skladu sa odredbama člana 24 stav 3 Zakona, kojim je utvrđeno da se sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju na poseban račun namijenjen za finansiranje troškova izborne kampanje”, navodi DRI.

U Izvještaju revizori navode da je SDP u Izvještaju o porijeklu, iznosu i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava koji je dostavila Agenciji za sprječavanje korupcije iskazao nenovčane priloge i troškove od po 2.331,28 eura, ali ih nije evidentirala u poslovnim knjigama.

Takođe je utvrđeno da su u Izvještaju o porijeklu iskazani troškovi veći za 525,92 eura od onih u Glavnoj knjizi, kao i da su sopstvena sredstva za finansiranje izborne kampanje iskazana u iznosu 170.000 eura, a u postupku revizije je utvrđeno da se dio navedenih sredstava od 150.000 eura odnosi na kredit podignut kod poslovne banke za potrebe finansiranja izborne kampanje.

Revizijom je utvrđeno da zaposleni prilikom obračuna troškova za službena putovanja u zemlji nijesu dostavljali izvještaje sa službenog puta, što nije u skladu sa članom 9 Pravilnika o naknadi troškova članovima SDP-a, članovima partijskih organa, zaposlenim u Sekretarijatu SDP-a i drugim osobama.

“Revizijom je utvrđeno da su predsjednici pojedinih opštinskih odbora (Herceg Novi, Petnjica, Danilovgrad i Budva), preuzimali gotovinu na ime naknada za opunomoćene predstavnike i potpisivali se u ime istih, ali nijesu prezentirani dokazi da su opunomoćeni predstavnici preuzeli gotovinu od navedenih lica”, naveli su revizori.

Utvrđeno je da je dobavljaču za nabavku goriva avansno plaćano, kao i da fakture i fiskalni računi za gorivo ne sadrže registarski broj vozila, niti su ovjeravani.

“Partija nije internim aktom utvrdila ko ostvaruje pravo na troškove goriva, kao ni limit za navedene troškove. Takođe je utvrđeno da veći broj faktura koje se odnose na ugostiteljske usluge nije ovjeravan od strane korisnika navedenih usluga, a nijesu prezentirane ni Odluke o kupovini prigodnih poklona. Partija nije prezentirala Odluke Generalnog sekretara o mjesečnim limitima za troškove mobilne i fiksne telefonije, kako je to utvrđeno članom 8 Pravilnika”, piše u izvještaju DRI.

Revizijom je utvrđeno i da veći broj faktura ne sadrži arhivski broj, kao ni datum zavođenja u djelovodni protokol.

Preporučujemo za Vas