Demokrate Bar predale tužbu: Predlažemo poništenje odluke SO o izboru Raičevića za predsjednika

"Članom 61 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjedniku Opštine prestaje mandat istekom vremena na koje je izabran, razrješenjem od strane skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke i po sili zakona. Istovjetna norma sadržana je u članu 106 stav 1 Statuta Opštine Bar. Niti po jednom, gore citiranom zakonskom i statutarnom osnovu, Raičeviću nije prestao tekući mandat"

5709 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Demokrate
Foto: Demokrate

Odbornici Demokratske Crne Gore Bar predali su tužbu Upravnom sudu predlažu poništenje odluke Skupštine Opštine Bar o izboru Dušana Raičevića za predsjednika opštine Bar.

"Kao što smo i najavili tokom skupštinskog zasijedanja prije desetak dana, danas smo i zvanično Upravnom sudu predali tužbu radi poništenja odluke Skupštine opštine Bar o izboru predsjednika opštine Bar i to zbog pogrešne primjene materijalnog prava i povrede pravila postupka", navodi se u saopštenju Demokrata Bar.

Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj dana 8. jula 2022, donijela je Odluku o izboru predsjednika opštine Bar.

Povezani članci

08. Jul 2022.

Raičević ponovo predsjednik Opštine Bar

"Osporenom odlukom za predsjednika opštine Bar, na period od četiri godine, izabran je Dušan Raičević, s tim što Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 3. avgusta 2022. Smatramo da je osporena odluka nezakonita", kažu Demokrate Bar.

Oni navode i razloge zbog kojih smatraju da je odluka nezakonita.

"Skupština opštine Bar na sjednici održanoj 3. avgusta donijela je odluku o izboru Dušana Raičevića za predsjednika opštine Bar, na vremesnki period od četiri godine. Članom 61 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjedniku Opštine prestaje mandat istekom vremena na koje je izabran, razrješenjem od strane skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke i po sili zakona. Istovjetna norma sadržana je u članu 106 stav 1 Statuta Opštine Bar. Niti po jednom, gore citiranom zakonskom i statutarnom osnovu, Dušanu Raičeviću nije prestao tekući mandat predsjednika opštine Bar. U konkretnoj pravnoj stvari, aktom broj 030-06/22-293 dana 28.06.2022. godine, grupa odbornika podnijela je Skupštini opštine Bar Predlog za izbor Dušana Raičevića za predsjednika opštine Bar. Skupština opštine Bar, na sjednici održanoj 08.07.2022. godine usvojila je navedeni predlog i donijela osporenu odluku. Samim tim, osporenom Odlukom Skupština opštine je drugi put u toku tekućeg mandata, izabrala Dušana Raičevića na funkciju predsjednika opštine Bar", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je "članom 66 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano":

"Kad predsjedniku opštine, u slučajevima propisanim zakonom, prestane mandat, funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine, koga odredi skupština. U slučaju prestanka mandata predsjedniku opštine, izbor predsjednika opštine izvršiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata", ističu Demokrate u saopštenju.

Kako su rekli "iz gore navednih odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi nesumnjivo proizilazi da se izbor predsjednika opštine vrši nakon što predsjedniku opštine prestane mandat".

"I to najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, u kom slučaju funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine, koga odredi skupština. Samim tim, više je nego jasno da nije postojao zakonski niti statutarni osnov za donošenje osporene odluke prije isteka tekućeg mandata predsjedniku opštine Bar. Zbog izloženog, osporena odluka donesena je suprotno odredbama člana 66 stav 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, što taj akt čini elementarno nezakonitim. Na navedeni način, osporenom Odlukom, povrijeđeno je pravo i na zakonu zasnovan interes Kluba odbornika Demokratske Crne Gore kao nosilaca prava odlučivanja u Skupštini opštine Bar", piše u saopštenju.

Zaključuju da "na osnovu svega izloženog predlažu da Upravni sud Crne Gore, donese presudu kojom se usvaja njihov tužbeni zahtjev i poništava kao nezakonita Odluka Skupštine opštine Bar o izboru predsjednika opštine Bar".