STAV

Osvajanje vještina za XXI vijek

Analiza uspješnih obrazovnih sistema je pokazala da je 28 učenika u odjeljenju u osnovnoj školi adekvatan broj za ostvarivanje postavljenih obrazovnih-vaspitnih ciljeva
69 pregleda 2 komentar(a)
škola, đak, đaci, ulenik, učenici, Foto: Shutterstock.com
škola, đak, đaci, ulenik, učenici, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 28.04.2017. 09:12h

Reforma u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja

Proces reformi i njeni rezultati u obrazovnom sistemu zahtijevaju vrijeme. Stoga će rezultati promjena koje su u toku biti prepoznatljivi za najmanje četiri godine. Nova rješenja usmjerena su ka unapređenju kvaliteta obrazovanja od predškolskog do visokog. Poboljšanjem kvaltiteta obrazovanja teži se stvaranju znanja koje je funkcionalno. Svi koraci su upravo okrenuti ka tome da se napravi otklon od davno prevaziđene prakse pamćenja činjenica i da se u prvi plan stavi učenik i njegovo kritičko mišljenje, rješavanje problema, istrajnost i sl. Upravo reformom želimo da omogućimo pojedincu da na kraju školovanja ima razvijene kako kongnitivne, tako i nekongnitivne vještine, da bude spreman da donosi odluke, da rješava probleme, da sarađuje sa okolinom i sve što je potrebno da bude samostalan. Jedino na ovaj način reforma će biti uspješna.

S obzirom da danas postoji neophodnost poznavanja engleskog jezika, kao globalnog jezika ili kao jezika čija upotreba je najviše zastupljena u svijetu, jedan od segmenata reforme, koju realizujemo posljednjih godina, odnosi se i na ovu oblast. U budućem djeci od tri godine će biti omogućeno pohađanje engleskog jezika u predškolskim ustanovama. Upravo je ovo uzrast u kojem treba početi sa učenjem jezika, na njima prilagođen način, odnosno kroz igre i pjesme steći će svoja prva znanja. U skladu sa ovim došlo je i do promjene Opšteg dijela obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje kojim je uvedena obavezna nastava engleskog jezika od prvog razreda, za razliku od dosadašnje prakse kada su u ovom uzrastu izučavali prvi strani jezik fakultativno. Od školske 2017/18. godine u osnovnim školama: JU OŠ Vuk Karadžić, Berane, JU OŠ Luka Simonović, Nikšić, JU OŠ Olga Golović, Nikšić, JU OŠ Maksim Gorki, Podgorica i JU OŠ Mirko Srzentić, Petrovac realizovaće se pilot projekat koji podrazumijeva da se dio nastave, u pet odjeljenja prvaka pomenutih škola, izvodi na engleskom jeziku. Nastavnici razredne nastave u ovim odjeljenjima će tokom časova iz svih predmeta, osim crnogorskog jezika, određeni broj minuta nastavu izvoditi na engleskom jeziku. Na ovaj način učenici će, osim ponavljanja riječi koje su već naučili tokom nastave engleskog jezika, učiti i njihovo korišćenje u svakodnevnom životu. Time želimo da im omogućimo da stečeno znanje bude i primjenjivo.

Reformom je predviđeno i smanjenje broja učenika sa 30 na 28 u odjeljenjima prvih razreda osnovnih škola. Analiza uspješnih obrazovnih sistema je pokazala da je 28 učenika u odjeljenju u osnovnoj školi adekvatan broj za ostvarivanje postavljenih obrazovnih-vaspitnih ciljeva. Shodno ovome smo, u okviru reforme obrazovnog sistema, odlučili da smanjimo broj učenika u odjeljenjima prilikom upisa u prvi razred, sa ciljem osnaživanja individualnog pristupa. Ipak, ostavljena je mogućnost da sa saglasnošću ministra odjeljenja mogu imati 30 učenika. Ovim smo željeli obezbijediti da škole čiji kapaciteti već ne mogu da odgovore potrebama stanovništva imaju mogućnost da upišu veći broj prvaka i na taj način obezbijedimo da većina djece bude upisana u željene škole.

U prethodnom periodu došlo je i do smanjenja fonda časova za osnovnu školu za 10%. Sa jedne strane to će dovesti do rasterećenja učenika, a sa druge strane ovo smanjenje biće praćeno revizijom nastavnih planova sa ciljem da u narednom periodu učenici stiču znanja koja su potrebna za budućnost. Kako ovo smanjenje ne bi uticalo na norme nastavnika izmjenama zakona predviđeno je da broj časova neposrednog rada ubuduće bude 18. Ova izmjena trebalo bi da dovede do povećanja kvaliteta nastave s obzirom da će nastavnici imati više vremena za pripremu realizacije nastavnih sadržaja, kao i za saradnju sa roditeljima i učenicima.

Jedna od značajnih izmjena koja je predložena ovom reformom odnosi se na novi način angažmana asistenata u nastavi. Planirano je da ubuduće asistenti budu angažovani od strane škola za školsku godinu. Ovim se procedura angažovanja asistenata pojednostavljuje i stvaraju se preduslovi da oni budu angažovani pravovremeno, kao tehnička podrška.

Izmjene koje su planirane treba da doprinesu unapređenju kvaliteta obrazovanja i stvaranju preduslova da učenici usvajaju vještine potrebne u 21. vjeku. Unapređenje obrazovnog sistema i ulaganje u obrazovanje imaće značajne pozitivne efekte kako na društvo, tako i ekonomski razvoj države.

Autorka je direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvjete CG

Preporučujemo za Vas