"Osvetnička pornografija" biće novo krivično djelo?

U važećem crnogorskom zakonodavstvu - “osvetnička pornografija” nije uvedena kao zasebno krivično djelo pa se gonjenje učinilaca preduzima isključivo članom 175 KZ-a, koji se odnosi na “neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka”, a zapriječene kazne su blage ili se često zamjenjuju novčanom globom

28298 pregleda 16 komentar(a)
Žele veće kazne za seksualno nasilje (ilustracija), Foto: Shutterstock
Žele veće kazne za seksualno nasilje (ilustracija), Foto: Shutterstock

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore predloženo je uvođenje posebnog krivičnog djela - zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksulno eksplicitnim sadržajem jer se time želi zaustaviti rasprostranjenost “osvetničke pornografije”, kao društvenog fenomena u vrijeme ekspanzije društvenih mreža i interneta.

”Osvetnička pornografija”, kako je to navedeno u Nacrtu koje je Ministarstvo pravde u ponedjeljak dostavilo na javnu raspravu, predstavljena je kao društveni fenomen koji poprima velike razmjere i postaje dominantan vid seksualnog nasilja pretežno nad osobama ženskog pola.

”Pornografiji bez pristanka najčešće prethodi dobrovoljno dijeljenje intimnih fotografija između partnera u vrijeme kada emotivna veza funkcioniše, ali isključivo s namjerom da intimni sadržaji budu namijenjeni upravo tadašnjem partneru i s povjerenjem da se takvi sadržaji nikada neće zloupotrijebiti. Pojam “osvetničke pornografije”, iako se najčešće veže za odnos bivših partnera, treba tumačiti i u širem kontekstu, te imati u vidu da učinilac ne mora nužno biti bivši partner imajući u vidu da snimci i fotografije mogu nastati i bez znanja žrtve, snimanjem u intimnim situacijama, prilikom seksualnog zlostavljanja žene, hakovanjem uređaja žrtve iz kojih se mogu preuzeti foto i video materijali, koji nisu bili namijenjeni za slanje, ali i korišćenjem vještačke inteligencije, eksplicitnim slikama i snimcama kojima se manipuliše uz pomoć softvera (fotošop, deepfake) u kojem slučaju će se raditi o objavljivanju virtualne pornografije bez pristanka koja ima jednako devastirajuće učinke kao i objavljivanje stvarnih snimaka. Dakle, iako fenomen kao takav nije nov, današnje mogućnosti distribucije sadržaja putem interneta omogućavaju korišćenje sadržaja na način da u kratkom vremenu postaju “viralni”, odnosno dostupni nepreglednom broju lica te otuda i širina razmjera ozbiljnih posljedica po žrtve”, navodi se u obrazloženju predloženih zakonskih izmjena KZ-a.

U važećem crnogorskom zakonodavstvu - “osvetnička pornografija” nije uvedena kao zasebno krivično djelo pa se gonjenje učinilaca preduzima isključivo članom 175 KZ-a, koji se odnosi na “neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka”, a zapriječene kazne su blage ili se često zamjenjuju novčanom globom.

”Država mora da pooštri kaznenu politiku ako se imaju u vidu međunarodne i regionalne preporuke koje navode da krivična djela koja uključuju seksualno nasilje treba strože sankcionisati”, piše u obrazloženju.

Seksualno nasilje

Nacrtom zakonskih izmjena KZ-a predviđeno je i uvođenje posebnih krivičnih djela - seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje, s obzirom da je Istanbulskom konvencijom, koje je Crna Gora potpisnica od 2014. godine, predviđeno umišljajno ponašanje - “navođenje drugog lica na seksualne radnje sa trećim licem bez pristanka”.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

”Opseg umišljaja širi je od onog koji obuhvata pojam pomaganja i podstrekavanja. Ne pokriva samo umišljaj da se, na primjer, pomogne u silovanju, već se proširuje i na umišljaj izazivanja oba čina”, navodi se u zakonskim izmjenama.

Predloženo krivično djelo - seksualnog uznemiravanja definisano članom 40 Istanbulske konvencije obuhvata neželjeno ponašanje seksualne prirode koje utiče ili može uticati na dostojanstvo osobe.

”Pored osnovnog oblika ovog krivičnog djela, za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi, predloženo je i uvođenje kvalifikovanog oblika koje postoji kada lice seksualno uznemirava drugo lice kojom je nadređen ili koje se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koje je posebno ranjivo zbog dobi, bolesti, invaliditeta, zavinosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje. Osim toga, ovo krivično djelo bi pored žrtve štitilo i javni moral i normalnu atmosferu u našem društvu”, smatraju predlagači izmjena KZ-a.

Nasilje u porodici

Članom 45 Predloga zakona izvršena je izmjena krivičnog djela iz člana 220 - Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. U obrazloženju se pozivaju na izvještaj GREVIO grupe - Komiteta o procjeni zakonodavnih i drugih mjera kojima se primjenjuju odredbe Konvencije Savjeta Evrope gdje piše da “nema jedinstvenih kriterijuma koji se dosljedno primjenjuju na razliku između prekršaja i krivičnog djela nasilja u porodici”.

Upravo što nema jasnog zakonskog tumačenja u praksi crnogorskog pravosuđa tumačenje nasilja u porodici često se kvalifikuje kao prekršaj, a ne kao krivično djelo...

”Kako bi se elementi prekršaja i krivičnog djela uskladili i napravila jasna razlika između ovih protivpravnih ponašanja, predloženo je da se ovo prevaziđe na način da se fizičko i psihičko nasilje u cijelosti prenesu u obilježja krivičnog djela. Naime, način koji ne bi stvarao dileme u praksi po pitanju pravne kvalifikacije određenog ponašanja, prije svega radnje ovog krivičnog djela opisane su u tri stava. Ko lako tjelesno povrijedi člana porodice ili porodične zajednice ili mu ugrozi sigurnost prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ova kazna zaprijećena je i ako lice zlostavlja člana svoje porodice ili porodične zajednice ili prema njemu postupa na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo. Takođe, lice koje na drugi način više puta primjeni nasilje, uputi prijetnje ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrozi ili naruši tjelesni ili duševni integritet člana svoje porodice ili porodične zajednice. Raspon kazne je pooštren za osnovni oblik pa je samim tim izvršeno i usaglašavanje raspona u ostalim oblicima ovog krivičnog djela. Takođe, ukoliko je djelo učinjeno u prisustvu djeteta, takođe je inkriminisano”, navodi se u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Tim dokumentom predviđene su izmjene još desetine zakonskih odredbi, a kao razlog za mijenjanja KZ-a navedeno je usaglašavanje sa konvencijama Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, pravnim standardima Evropskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim dokumentima.

”Zatim, dalje osavremenjivanje opšteg i posebnog dijela Krivičnog zakonika na osnovu dobre prakse drugih evropskih krivičnopravnih sistema, otklanjanje pojedinih zakonskih neusklađenosti i dalje unapređenje određenih postojećih rješenja”, piše u javnoj verziji dokumenta.

Eksploatacija šljunka i pijeska...

U predloženom zakonskom tekstu, a u okviru krivičnih djela zaštite životne sredine, predviđa se uvođenje novog krivčnog djela koji se odnosi na neovlašćenu eksploataciju rječnog nanosa - pijeska i šljunka.

Zakonopisci su pojasnili da se ukazala potreba da se sve radnje “neovlašćene ekspolatacije rječnog nanosa (pijeska i šljunka) zaštite krivičnim zakonodavstvom”.

Nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska iz crnogorskih rijeka decenijama je ozbiljan problem, koji utiče na životnu sredinu, ugrožava eko-sistem i devastira Moraču, Taru...