NADLEŽNI DA PREDUZMU KONKRETNE AKTIVNOSTI

Grupa NVO: Adekvatnije zaštititi djecu od seksualnog zlostavljanja

Grupa NVO podsjeća da je Krivičnim zakonikom za krivična djela protiv polnih sloboda (silovanje,obljuba sa djetetom, obljuba sa nemoćnim licem, obljuba zloupotrebom položaja), ukoliko su učinjena prema maloljetnom licu, zakonodavac predvidio najmanju kaznu od deset godina
0 komentar(a)
Nasilje u porodici, maloljetničko nasilje
Nasilje u porodici, maloljetničko nasilje
Ažurirano: 19.08.2016. 14:42h

Grupa nevladinih organizacija (NVO) pozvala je nadležne državne institucije da pokrenu stručnu raspravu i preduzmu konkretne aktivnosti neophodne da se uspostavi adekvatan sistem zaštite djece od seksualnog zlostavljanja.

Građanska alijansa, Udruženje Roditelji, Centar za prava djeteta Crne Gore, Centar za ženska prava, Mladi Romi i Forum MNE ocijenili su zabrinjavajućom činjenica da se u kontinuitetu događaju slučajevi seksualnog zlostavljanja djece, a da izostaje adekvatna reakcija državnih institucija.

„Dok se države u regionu bore sa ovim fenomenom različitim mehanizmima adekvatne prevencije, u Crnoj Gori nije pokrenuta kvalitetna stručna rasprava o tome“, navodi se u zajedničkom saopštenju NVO.

Ukazuje se na nepostojanje preciznih evidencija o djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i da nedovoljan broj slučajeva seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece dobija sudski epilog.

Ističe se da su nepostojanje skloništa, stručne i kontinuirane podrške za djecu žrtve zlostavljanja i iskorištavanja i nedostatak specijalizovane obuke profesionalaca relevantnih sistema i spremnosti za rad sa djecom žrtvama i prepoznavanje i indikatora zlostavljanja ili iskorišćavanja djeteta prepoznati problemi u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.

„Skoro polovina djece žrtava napušta školovanje, najveći broj djece dolazi iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom, ne postoje planovi i programi za postupanje sa djecom koja su u riziku, niti imaju ustaljenu praksu u praćenju rizičnih porodica, nedostataje i znanja o postupanju sa djetetom žrtvom i procedura za djelotvoran zdravstvani pregled, kao i zaštitu privatnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nedovoljno razvijena međusektorska saradnja, ne postoji institut privremenog zastupnika djeteta, kao ni povjerljivi mehanizmi za prijavljivanje kršenja prava djeteta.

„To su dovoljni razlozi za donošenje niza mjera i protokola kako bi se uspostavio adekvatan model zaštite djece, prije svega uz uvažavanje najboljeg interesa djeteta i uz usklađivanje sa sistemom zaštite ljudskih prava i ljudskog dostojanstva“, ističe se u saopštenju.

Poručuje se da je neophodno da se osigura da, kada do seksualnog zlostavljanja djece dođe, postoji precizan i efikasan postupak koji obuhvata terapeutsku i pravnu podršku i zaštitu djetetu i njegovoj porodici.

„Uporedo sa tim, potrebno je uvođenje registara prestupnika, i njihovo uredno vođenje i dostupnost svim pravnim licima koji organizuju aktivnosti sa i za djecu“, dodaje se u saopštenju.

Grupa NVO podsjeća da je Krivičnim zakonikom za krivična djela protiv polnih sloboda (silovanje,obljuba sa djetetom, obljuba sa nemoćnim licem, obljuba zloupotrebom položaja), ukoliko su učinjena prema maloljetnom licu, zakonodavac predvidio najmanju kaznu od deset godina.

Kako navode, podaci Osnovnog suda u Podgorici, objavljeni u medijima, pokazali su da je od kraja 2010. godine do danas najveća kazna dosuđena za djelo obljube maloljetnika dvije godine zatvora, što posebno uznemirava i navodi na potrebu promjene sudske prakse, kako bi se zaštitili najmlađi.

„Smatramo neophodnim izmijeniti zakonsku regulativu koja se odnosi na kaznenu evidenciju i uvesti registar seksualnih prestupnika“, zaključuju u saopštenju.

Preporučujemo za Vas